Vanwyck’s wonderlijke wereld

De Amsterdamse singer-songwriter Christine Oele maakt ingetogen folkrock. Christine  gebruikt de achternaam van haar oma Vanwyck als artiestennaam en voor de vierkoppige band waar ze mee optreedt. Het vierde Vanwyck album getiteld The Epic Tale of the Stranded Man is een conceptalbum over een man die aanspoelt op een eiland en niet meer weet wie hij is. In dit blog Vanwyck’s wondere wereld komen het meeslepende verhaal, de muziek en wie Vanwyck is, aan bod.

For text in English, please scroll below

Christine Oele van Vanwyck op Record Store Day Velvet Amersfoort april 2022
Christine Oele van Vanwyck op Record Store Day Velvet Amersfoort april 2022

HET VERHAAL

Christine Oele neemt ons mee als een goede verhalenverteller in de ontwikkeling van de gekwetste man die aangespoeld is op een eiland. Elk van de 12 songs lijkt een hoofdstuk uit een boek. De nummers zijn met elkaar verweven en maken het verhaal. Het eerste en laatste nummer vertelt de vrouw het verhaal. De andere tien nummers zijn vanuit het perspectief van de man verhaald.

De man is zwaar gewond en is kwijt wie hij is. De vrouw ontfermt zich over de gestrande man en probeert hem weer gezond te krijgen. Ze vertelt hem verhalen over haar eiland. Dat eiland is een plaats met bewoners, een kasteel, monsters, grotten en bergen. Het zijn aparte verhalen over vreemde bewoners, over monsters die in grotten op de loer liggen, over meisjes die zeewier verkopen en over zwervers die de waarheid kennen. Verschillende karakters verschijnen op het toneel. De verhalen zijn niet altijd even duidelijk, waardoor de teksten iets mysterieus hebben. Hoe heet bijvoorbeeld de vrouw die één van de hoofdrolspelers is? De vertellingen halen het duistere verleden van de man naar boven. Hij leert zichzelf daardoor kennen, krabbelt overeind en zoekt naar het juiste pad voor de toekomst. Het is zoeken, verliezen en vinden.

Het eiland is een symbool voor de isolatie. De man representeert angst en ontheemding. En de vrouw biedt troost en hoop.

DE MUZIEK VAN VANWIJCK

Voor wie meer in muziek zoekt dan een beat en een pakkend refrein, is Vanwyck een goede optie om naar te luisteren. Met een ingetogen mix van Americana en folk. Leonard Cohen en Laura Marling zijn gelijkgestemde singer-songwriters. Gemakkelijke muziek is het zeker niet. Het album geeft haar schoonheid pas prijs na een aantal luistersessies met de koptelefoon. Het duurt een tijdje voor het album tot leven kwam en ik de warme, broeierige sound van Vanwyck leer waarderen. Dat maakt The Epic Tale of the Stranded Man tot een groeiplaat.

De prachtige en veelzijdige stem van Christine Oele staat centraal. Ze vertelt de verhalen die de songs zijn met veel gevoel. De meeste songs kennen het standaard bandgeluid met akoestische gitaar, bas en drums. In een aantal tracks horen we stemmige strijkers. De zang in combinatie met de instrumentatie zorgen voor de aangename sfeer op het album.

Christine wordt begeleid door Reyer Zwart op gitaar en (contra) bas, drummer Rowin Tettero en toetsenist Paul Bond. De zang is prachtig, net zoals de smaakvolle begeleiding. Toegewijd, ontroerend en subtiel.

Tot de hoogtepunten behoort I Was Innocent, één van de beste composities van het album. VanWyck bezingt prachtig hoe de gestrande man gevangen zit, maar zijn onschuld bepleit. Mooie instrumentale gedeeltes geven extra karakter aan de folky track.

Het overwinnen van angsten is het thema in het folk nummer Maybe Maybe Not. The Smiling Prophet is een nummer met een positieve sfeer.

DE SONG MY BABY RIDES A DARK HORSE

Het slotnummer My Baby Rides a Dark Horse doet de album titel eer aan. Net zoals in oude Engelse verhalende liederen bestaat het nummer uit meerdere delen en acht coupletten. De vrouw vertelt over een driedaagse reis met de man naar een grot. Het lijkt alsof hij haar minnaar is. My Baby Rides a Dark Horse is geïnspireerd door Christine’s geliefde songs  I Dream a Highway van zangeres Gillian Welch en Bob Dylans Red River Shore.

Een fraaie finale van een album met alleen maar sterke composities. Het enige punt van kritiek is dat de muziek nergens uit de bocht vliegt. Geef The Epic Tale of the Stranded Man de tijd en de kans.

Begeef je in Vanwyck’s wonderlijke wereld. Het is het proberen waard. Jouw geduld zal rijkelijk worden beloond bij deze groeiplaat.

Videoclip Vanwyck / My Baby Rides a Dark Horse

NUMMERS

1. The Stranded Man; 2. I Was Innocent; 3. Maybe, Maybe Not (3:20); 4. The Havoc Wreaker; 5. Seaweed Seller; 6. Pond Floor Dwellers; 7.The Dragon; 8. Ciceline; 9.The Smiling Prophet; 10. Lola with the Light Eyes; 11. The Way Out; 12.My Baby Rides a Dark Horse

Album score: 7.5/10

WIE IS VANWYCK?

Muziek speelde altijd al een belangrijke rol in haar leven. Toen Christine Oele geschiedenis studeerde, speelde ze keyboards in de jazzdancegroep Hit The Boom in de jaren ’90. Christine kan ook goed rappen. Het toont haar veelzijdige interesse in verschillende genres.

Lange tijd bestonden werken en muziek lange tijd langs elkaar. Aangemoedigd door schrijver Arthur Japin volgde ze haar hart en koos definitief voor de muziek in 2015.  Vanwyck debuteerde met het debuutalbum Average Woman in 2018. Een jaar later gevolgd door Molten Rock en God is in Detour is van 2020. The Epic Tale of the Stranded Man is het laatste album en het eerste dat is uitgebracht door Excelsior Recordings.

Links:

Website: https://www.vanwyck.nl/

Bandcamp website: https://vanwyck.bandcamp.com/

Link naar blog Onthaasten met Songs For Our Daughter van Laura Marling

Vanwyck’s wonderlijke wereld is een blog van © Pieterjan Brands, september 2022

Vind je dit blog interessant, dan is de kans groot dat je nog meer uit mijn nieuwsbrief haalt. Laat een reactie achter onder dit blog. Je e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet verkocht voor reclame doeleinden.

Vanwyck’s wonderful world

Amsterdam-based singer-songwriter Christine Oele makes folk rock. Christine uses her grandmother’s last name Vanwyck as her stage name and for the four-piece band she performs with. The fourth Vanwyck album titled The Epic Tale of the Stranded Man is a concept album about a man who washes up on an island and no longer knows who he is. This blog Vanwyck’s wonderful world covers the compelling story, the music and who Vanwyck is.

Vanwyck
Vanwyck

THE STORY

Christine Oele takes us, like a good storyteller, through the development of the hurt man who washes up on an island. Each of the 12 songs seems like a chapter from a book. The songs are intertwined and make up the story. The first and last songs are told from the woman’s perspective. Ten songs are narrated from the man’s perspective.

The man is badly injured and has lost who he is. The woman takes care of the stranded man and tries to get him healthy again. She tells him stories about her island. That island is a place with inhabitants, a castle, monsters, caves and mountains. They are distinct stories about strange inhabitants, monsters lurking in caves, girls selling seaweed, and wanderers who know the truth. Different characters are brought up. The stories are not always clear, giving the texts something mysterious. For example, what is the name of the woman? The narratives bring out the man’s dark past. As a result, he gets to know himself, scrambles to his feet, and searches for the right path for the future. It is searching, losing and finding.

The island is a symbol of isolation. The man represents fear and displacement. And the woman offers comfort and hope.

THE MUSIC OF VANWIJCK

For those looking for more in music than a beat and a catchy chorus, for that Vanwyck is a good option. With an understated mix of Americana and folk. Leonard Cohen and Laura Marling are like-minded singer-songwriters. Easy music it certainly is not. The album only reveals its beauty after several listening sessions with headphones. It takes a while for the album to come alive and for me to learn to appreciate Vanwyck’s warm, brooding sound. That’s what makes The Epic Tale of the Stranded Man a growth record.

Christine Oele‘s beautiful and versatile voice takes center stage. She tells the stories that are the songs with great feeling. Most songs have the standard band sound with acoustic guitar, bass and drums. In several numbers we hear moody strings. The vocals in combination with the instrumentation create a pleasant atmosphere on the album.

Christine is accompanied by Reyer Zwart on guitar and (contra) bass, drummer Rowin Tettero and keyboardist Paul Bond. The vocals are beautiful, as is the tasteful accompaniment. Dedicated, moving and subtle.

Among the highlights is I Was Innocent, one of the best compositions on the album. VanWyck beautifully sings of how the stranded man is trapped but pleads his innocence. Beautiful instrumental sections add character to the folky track.

Overcoming fears is the theme in the folk song Maybe Maybe Not. Another song The Smiling Prophet has a positive atmosphere.

THE SONG MY BABY RIDES A DARK HORSE

The closing track My Baby Rides a Dark Horse lives up to the album title. As in old English narrative songs, the song consists of several parts and eight stanzas. The woman tells of a three-day trip with the man to a cave. It seems as if he is her lover. My Baby Rides a Dark Horse is inspired by Christine’s beloved songs I Dream a Highway by singer Gillian Welch and Bob Dylan‘s Red River Shore.

A fine finale to an album that contains only strong compositions. The only criticism is that the music doesn’t go out of style anywhere. Give The Epic Tale of the Stranded Man time and opportunity.

Enter Vanwyck’s wonderful world. It’s worth a try. Your patience will be richly rewarded with this growth record.

SONGS

1. The Stranded Man; 2. I Was Innocent; 3. Maybe, Maybe Not (3:20); 4. The Havoc Wreaker; 5. Seaweed Seller; 6. Pond Floor Dwellers; 7.The Dragon; 8. Ciceline; 9.The Smiling Prophet; 10. Lola with the Light Eyes; 11. The Way Out; 12.My Baby Rides a Dark Horse

WHO IS VANWYCK?

Music always played an important role in her life. When Christine Oele was studying history, she played keyboards in the jazz dance group Hit The Boom in the 1990s. Christine discovered that she could rap well. For a long time, work and music existed side by side. Encouraged by writer Arthur Japin, she followed her heart and chose music in 2015.  Vanwyck debuted with the debut album Average Woman in 2018. Followed a year later by Molten Rock and God is in Detour is from 2020. The Epic Tale of the Stranded Man is the latest album and the first to be released by Excelsior Recordings.

Album score: 7.5/10

Links:

Website: https://www.vanwyck.nl/

Bandcamp website: https://vanwyck.bandcamp.com/

Link to the blog about Laura Marling

Vanwyck’s wonderful world is a blog by © Pieterjan Brands, September 2022

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *