A Treat of New Beat van The Rousers is een vergeten klassieker

Vijf jongens uit het Noord-Hollandse dorp Broek Op Langedijk, onder de rook van Alkmaar vormde de band The Rousers. Het kwintet bestond uit twintigers met een unieke mix van punk, new wave en Nederbeat. Hun opkomst met het album A Treat of New Beat was veelbelovend. Na het teleurstellende tweede album viel de band uit elkaar. Een aantal leden gingen door onder de naam The Thought en later Shoot The Moon. Lees het blog A Treat of New Beat van The Rousers is een vergeten klassieker.

Muziekliefhebber en stripverzamelaar Hansje Joustra speelt een belangrijke rol in het kortstondige bestaan van The Rousers. Zijn Amsterdamse winkel No Fun is in de bloeiperiode van de punk een pleisterplaats voor beginnende muzikanten. Joustra neemt de  Noord-Hollandse band onder zijn hoede en vraagt tekenaar Joost Swarte een hoes te maken.

In 1979 bracht het Torso label het debuutalbum van The Rousers, A Treat Of New Beat uit. In de loop van de tijd is deze plaat tot een collector’s item uitgegroeid, mede dankzij de legendarische hoes ontworpen door de toen nog onbekende striptekenaar Joost Swarte.

De ontvangst van het debuutalbum was positief. The Rousers lijken het te gaan maken. Ze kunnen zowel in het voorprogramma van Herman Brood en Buddy Odor Stop spelen. Na een korte periode van succes sterft de band uiteindelijk een stille dood in 1981.

In 2005 brachten ze het album A Treat Of New Beat opnieuw uit.

De muziek van The Rousers wordt gekenmerkt door een onbevangen energieke en rommelige stijl, die typerend was voor de punk en new wave beweging in die tijd. Met knap songmateriaal en een mix van invloeden, wisten ze een uniek geluid te creëren dat zowel oud als nieuw aanvoelde. 14 nummers die na een paar keer horen in je hoofd nestelen en uitnodigen tot meezingen. Rock ‘N Roll Or Run, Magazine Girl, First Thing Tomorrow en Lost and Broken Hearted zijn tijdloze nummers.

De albumhoes, een tafereel in een snackbar, ontworpen door Joost Swarte, wordt beschouwd als een van de mooiste hoesontwerpen in de Nederlandse popgeschiedenis. De hoes en de muziek maken dat A Treat Of A New Beat van The Rousers een gewild album van de Nederpop liefhebbers.

The Rousers - A Treat of New Beat
The Rousers – A Treat of New Beat

The Rousers grepen terug naar de eenvoud van de jaren zestig, maar voegden daar een Hollands aspect aan toe dat hun muziek uniek maakte. Beinvloed door bands als The Kinks en The Beatles, wisten The Rousers wisten een geluid te creëren dat niet alleen nostalgisch en herkenbaar was, maar ook fris en eigentijds.

De invloeden van The Rousers waren divers, van Britse punkbands als The Buzzcocks en The Undertones, de Mersey band Gerry and The Pacemakers tot Nederbeat-iconen als The Outsiders en The Motions.

Bijzonder om te melden is dat de eerste single van The Rousers werd geboycot op de radio. Op de singlehoes staan twee aandoenlijke dames met blote borstjes. De Avro vond deze hoes in die tijd te pornografisch. Die omroep was de toegang tot de top 40 waardoor Magazine Girl geen airplay en geen top-40 notering kreeg.

Ook opmerkelijk was dat, naast het verbod op de aanstootgevende hoes, een optreden van The Rousers door de burgemeester van Stompetoren werd verboden in 1977. Wilde verhalen over punk, die over gewaaid waren vanuit Engeland deed de burgervader besluiten om het concert niet door te laten gaan.

The Rousers was de eerste band die ik live zag optreden in het jongerencentrum Ons Huis in Blerick toen ik 16 jaar was. Ze speelden in het voorprogramma van The Buddy Odor Stop (voorheen Gruppo Sportivo). Ik was zo onder de indruk van het Noord-Hollandse vijftal dat ik het debuutalbum kocht.

The Rousers - A Treat of New Beat binnenhoes
The Rousers – A Treat of New Beat binnenhoes

The Rousers, met hun unieke geluid van punk, new wave en Nederbeat hebben een blijvende indruk achtergelaten. Hoewel de band kort bestond, is hun debuutalbum A Treat Of New Beat een collectors item. En hun muziek een inspiratiebron voor alternatieve muziekfans.

A Treat of New Beat van The Rousers is een vergeten klassieker is een blog van @ Pieterjan Brands april 2024

A Treat of New Beat by The Rousers is a forgotten classic album

Five boys from the North Holland village of Broek Op Langedijk, in the smoke of Alkmaar formed the band The Rousers. The quintet consisted of twenty-somethings with a unique blend of punk, new wave and Nederbeat. Their rise with the album A Treat of New Beat was promising. After the disappointing second album, the band fell apart. Some members continued under the name The Thought and later Shoot The Moon. Read the blog A Treat of New Beat by The Rousers is a forgotten classic album.

Music lover and comic book collector Hansje Joustra plays an important role in the short-lived existence of The Rousers. His Amsterdam store No Fun is a stopping place for budding musicians during the heyday of punk. Joustra takes the North Holland band under his wing and asks illustrator Joost Swarte to create a cover.

In 1979, the Torso label released The Rousers’ debut album, A Treat Of New Beat. Over time, this album became a collector’s item, thanks in part to its legendary cover designed by the then-unknown cartoonist Joost Swarte.

The reception of the debut album was positive. The Rousers seem set to make it. They could play both in the support act of Herman Brood and Buddy Odor Stop. After a brief period of success, the band finally died a quiet death in 1981.

In 2005, they re-released the album A Treat Of New Beat.

The Rousers’ music is characterized by an uninhibited energetic and messy style, which was typical of the punk and new wave movement at the time. With clever song material and a mix of influences, they managed to create a unique sound that felt both old and new. 14 songs that nestle in your head after a few listens and invite you to sing along. Rock ‘N Roll Or Run, Magazine Girl, First Thing Tomorrow and Lost and Broken Hearted are timeless songs.

The album cover, a scene in a snack bar designed by Joost Swarte, is considered one of the finest cover designs in Dutch pop history. The cover and the music make A Treat Of A New Beat by The Rousers a sought-after album by Dutch pop fans.

The Rousers reached back to the simplicity of the sixties and added a Dutch aspect that made their music unique. Influenced by bands like The Kinks and The Beatles, The Rousers managed to create a sound that was not only nostalgic and recognizable but also fresh and contemporary.

The Rousers’ influences were diverse, from British punk bands like The Buzzcocks and The Undertones, the Mersey band Gerry and The Pacemakers to Nederbeat icons like The Outsiders and The Motions.

Special to report that The Rousers’ first single was boycotted on the radio. The single cover features two endearing ladies with bare breasts. The Avro Broadcasting Association found this cover too pornographic at the time. That broadcaster was the gateway to the top 40 so Magazine Girl received no airplay and no top-40 listing.

Also noteworthy, in addition to the ban on the offensive cover, a performance by The Rousers was banned by the mayor of Stompetoren (a Dutch village) in 1977. Wild stories about punk that had blown over from England made the mayor decide not to allow the concert to go on.

Videoclip The Rousers – Magazine Girl

The Rousers was the first band I saw perform live at the youth center Ons Huis in Blerick when I was 16 years old. They were playing as the support act for The Buddy Odor Stop (predecessor Gruppo Sportivo). I was so impressed by the North Holland five-piece that I bought their debut album.

The Rousers, with their unique sound of punk, new wave and Nederbeat have left a lasting impression. Although their time as a band was short, their debut album A Treat Of New Beat remains a collector’s item and their music an inspiration to alternative music fans.

A Treat of New Beat by The Rousers is a forgotten classic is a blog by @ Pieterjan Brands April 2024

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *