The Scene was Thé Lau: rauw, hees en teder

Popmuziek en Nederlandstalige teksten zijn een combinatie waarbij het vaak misgaat. Het kan al snel gekunsteld klinken. Maar bij The Scene is dat anders. Met frontman Thé Lau als multi-getalenteerde muzikant en songschrijver aan het roer, raakt deze Amsterdamse band de juiste snaar. Hun muziek is rauw, hees en teder tegelijk, met melodieën die je hart raken en teksten die je doen nadenken.

De groep werd opgericht in 1979 en bestond met tussenpauzes tot 2015. Aanvankelijk zong The Scene vooral Engelstalige songs maar al snel switchte de band naar Nederlandstalige nummers. Na een lange aanloopfase brak de band door met de hit Blauw in 1991. Daarna scoorde de Amsterdamse rockband begin jaren ´90 hits met Zuster, Open en Iedereen is van de wereld.

In 2002 zette Thé Lau een punt achter The Scene. Hij richtte zich op solo werk en verkende de kleinkunst en als schrijver van romans.

Het begon weer te kriebelen in 2006 en The Scene ging touren. Hierna volgden nieuwe albums, waarbij hun laatste Code getiteld rauw en intens is en herinneringen oproept aan hun beste album Open. Kenmerkend voor The Scene is dat alle albums en nummers kwalitatief goed zijn.

The Scene staat bekend om hun unieke rocksound. Ze spelen zowel krachtige rocknummers als rustigere liedjes. De band wisselt af tussen intense rocknummers zoals Iedereen Is van De Wereld en meer ingetogen tracks zoals Rigoreus. Frontman Thé Lau heeft een kenmerkende stem die soms moeilijk te verstaan is, maar die perfect past bij de ruwe en eerlijke stijl van de band. Kortom, de rocksound van The Scene raakt een gevoelige snaar en heeft een blijvende impact op het publiek.

Naast hun kenmerkende rocksound, weet Thé Lau met zijn poëtische teksten de emotionele diepte van hun muziek te benadrukken.

Wat opvalt is dat veel songtitels uit één of twee woorden bestaan en daardoor direct en beknopt zijn. Verschillende titels verwijzen naar menselijke emoties, ervaringen of situaties.

The Lau kan met weinig woorden veel zeggen. Het nummer Het werk van God gaat over zijn schoonzus die volkomen onverwacht in haar huis dood werd gevonden. Het nummer bestaat uit  zinnen van verbluffende eenvoud.

en de zon verlicht de lege plek die jij achterlaat

en die ik zie als het werk van god

als met een simpele beweging van de hand

heeft iets of iemand je leven uitgewist

en niet dat van iemand anders die door niemand wordt gemist

en mijn hoofd schreeuwt moord en brand

Een ander lied Brand gaat over de frustratie die voortkomt uit het gevoel dat je niet begrepen wordt en dat niemand naar je luistert, en over de wens om iets te veranderen en actie te ondernemen.

maar ik ben in staat van oorlog, vriend

en jij, jij bent neutraal

wij zien hier niet hetzelfde

spreken niet dezelfde taal

je hoeft niet eens te spreken

ik heb je al verstaan:

vecht door totdat het doodgaat

rust niet zolang het leeft

Thé Lau is naast muzikant ook schrijver is van verscheiden verhalen en romans.

The Scene kende een succesvolle periode in het begin van de jaren ´90 met hits als Blauw, Iedereen Is Van De Wereld, Open en Rigoreus. Daarna stokte de hitsuccessen. De Amsterdamse band was geliefd bij een trouwe fanschare.

In de laatste periode van hun bestaan piekte de band opnieuw. De aanleiding hiervoor was treurig. In augustus 2013 maakt zanger Thé Lau bekend aan keelkanker te lijden. Aanvankelijk is er hoop als de behandelingen aan lijken te slaan, maar in 2014 maakt Lau bekend uitzaaiingen te hebben en uit behandeld te zijn. Deze mededeling slaat in als een bom. Thé Lau krijgt in de laatste periode van zijn leven veel aandacht van pers en publiek, tot zijn grote verbazing en verrassing. Hij vermijdt de slachtofferrol met sentimenteel gedrag en ondergaat zijn lot ogenschijnlijk gelaten.

The Scene geeft in de zomer van 2014 vier afscheidsconcerten in de HMH Amsterdam, op Pinkpop (de eerste keer), de Lotto Arena in Antwerpen en de Ancienne Belgique in Brussel.  The Scene was niet alleen in Nederland maar ook in Vlaanderen populair. De band maakt tijdloze muziek en is een inspiratiebron voor de succesvolle Zeeuwse band Bløf.

The Scene was Thé Lau: rauw, hees en teder en erg goed.

Met de onvermijdelijke dood van Thé Lau in juni 2015 komt niet alleen een einde aan zijn indrukwekkende muzikale carrière, maar ook aan het legendarische tijdperk van The Scene als een van de meest invloedrijke bands in de Nederlandse muziekscene.

Zang: Thé Lau 2015 †

Bas, zang: Emilie Blom van Assendelft

Drums: Jeroen Booy

Toetsen, zang: Otto Cooymans

Gitaar: Alan McLachlan

Toetsen: Jan-Peter Bast

 1. The Scene (1980)
 2. This Is Real (1985)
 3. Rij Rij Rij (1988)
 4. Blauw (1990)
 5. Open (1992)
  Avenue de la Scene (1993)
 6. Arena (1996)
 7. Marlene (2007)
 8. Liefde Op Doorreis (2009)
 9. Code (2012)

The Scene was Thé Lau: rauw, hees en teder is een blog van © Pieterjan Brands, mei 2024

The Scene was Thé Lau: raw, hoarse and tender

Pop music and Dutch lyrics are a combination where things often go wrong. It can quickly sound artificial. But with The Scene it is different. With frontman Thé Lau as a multi-talented musician and songwriter at the helm, this Amsterdam band hits the right chord. Their music is raw, husky and tender at the same time, with melodies that touch your heart and lyrics that make you think.

The group was founded in 1979 and existed intermittently until 2015. Initially, The Scene sang mostly English-language songs but soon switched to Dutch-language songs. After a long run-up, the band broke through with the 1991 hit Blue. The Amsterdam rock band then scored hits in the early 1990s with Zuster, Open and Iedereen is van de Wereld.

In 2002, Thé Lau put a stop to The Scene. He focused on solo work and explored clay art and as a novelist.

Things started itching again in 2006 and The Scene went on tour. New albums followed, with their latest Code titled Raw and Intense evoking memories of their best album Open. A characteristic of The Scene is that all their albums and songs are of good quality.

The Scene is known for its unique rock sound. They play powerful rock songs as well as quieter songs. The band alternates between intense rock songs like Everybody Is From The World and more subdued tracks like Rigoreus. Frontman Thé Lau has a distinctive voice that is sometimes hard to hear, but it fits perfectly with the band’s rough and honest style. In short, The Scene’s rock sound strikes a sensitive chord and has a lasting impact on the audience.

In addition to their distinctive rock sound, Thé Lau manages to emphasize the emotional depth of their music with his poetic lyrics.

What stands out is that many song titles consist of one or two words, making them direct and concise. Several titles refer to human emotions, experiences or situations.

The Lau can say a lot with few words. The song Het Werk van God is about his sister-in-law who was found dead in her home completely unexpectedly. The song consists of sentences of stunning simplicity.

en de zon verlicht de lege plek die jij achterlaat

en die ik zie als het werk van god

als met een simpele beweging van de hand

heeft iets of iemand je leven uitgewist

en niet dat van iemand anders die door niemand wordt gemist

en mijn hoofd schreeuwt moord en brand

Another song Brand is about the frustration that comes from feeling that you are not understood and that no one is listening to you, and about the desire to change something and take action.

maar ik ben in staat van oorlog, vriend

en jij, jij bent neutraal

wij zien hier niet hetzelfde

spreken niet dezelfde taal

je hoeft niet eens te spreken

ik heb je al verstaan:

vecht door totdat het doodgaat

rust niet zolang het leeft

In addition to being a musician, Thé Lau is a writer of several stories and novels.

The Scene had a successful period in the early 1990s with hits such as Blauw, Iedereen Is Van De Wereld, Open and Rigoreus. After that, the hit successes ceased. The Amsterdam band was loved by a loyal fan base.

In the last period of their existence, the band peaked again. The occasion was sad. In August 2013, singer Thé Lau announced he was suffering from throat cancer. Initially there is hope as treatments seemed to be catching on, but in 2014 Lau announced he had metastases and was out of treatment. This announcement hits like a bomb. In the last period of his life, Thé Lau receives a lot of attention from the press and the public, much to his surprise and amazement. He avoids the victim role with sentimental behavior and undergoes his fate seemingly resigned.

The Scene will perform four farewell concerts in the summer of 2014 at the HMH Amsterdam, at Pinkpop (the first time), the Lotto Arena in Antwerp and the Ancienne Belgique in Brussels.  The Scene was popular not only in the Netherlands but also in Flanders. The band made timeless music and was an inspiration for the successful Zeeland band Bløf.

The Scene was Thé Lau: raw, husky, tender and very good.

Thé Lau’s inevitable death in June 2015 brings to an end not only his impressive musical career, but also the legendary era of The Scene as one of the most influential bands on the Dutch music scene.

The Scene was Thé Lau: raw, hoarse and tender is a blog by © Pieterjan Brands, May 2024