The Beatles in India

WAAROM GAAN THE BEATLES NAAR INDIA?

The Beatles waren aan het einde van jaren ’60 enorm populair. Na het grote succes van het monumentale album Sgt. Pepper’s Lonely Heartsclub Band waren The Beatles zoekende. De bandleden hadden het gevoel dat het fantastisch is om bekend en rijk te zijn. Maar waar was het goed voor? John, Paul, George en Ringo en hun vrouwen en vriendinnen probeerden die antwoorden te vinden bij de Maharashi Mahesh Yogi, de leider van de Transcendente Meditatie beweging in India.

For text in English, scroll below

The Beatles Ashram in Rishikesh India
The Beatles Ashram in Rishikesh India

Rishikesh: in de Indiase voetsporen van The Beatles – wilikookheen.nl bron foto

WAT IS TRANSCEDENTE MEDITATIE?

Transcedente Mediatie is een manier van mediteren die ervoor kan zorgen om je zuivere bewustzijn te bereiken. George Harrison en vriendin Patty Boyd hadden interesse in Transcedente Meditatie en bezochten in augustus 1967 in Londen een lezing van de leider Maharishi. De basis was vegetarisch eten, slapen en mediteren dat regelmatig werd onderbroken door een lezing van Maharishi. George en Patty waren enthousiast en vertelden hun ervaringen aan de andere bandleden. Dat was de aanleiding van het vertrek van The Beatles naar India voor een cursus Transcedente Meditatie.

WELKE PLEK BEZOEKEN THE BEATLES IN INDIA?

The Fab Four bezochten in februari 1968 de Maharashi’s ashram in Rishikesh. Een ashram is een spirituele ontmoetingsplaats en leefgemeenschap in India. Rishikesh is één van de heilige plaatsen in het noord-oosten van India. Idyllisch gelegen aan de voet van de Himalaya op de oevers van de Ganges rivier. De stad is rijk aan tempels en aan yoga en meditatie centra. Rishikesh wordt de Yoga capital of the world genoemd. Van heinde en verre bezoeken mensen de heilige Hindu plaats op zoek naar rust, spiritualiteit of naar zichzelf.

WAT ZIJN DE ERVARINGEN?

De bedoeling was om drie maanden te blijven. Dat lukte niet. Ringo Star en Maureen verlieten al na tien dagen de ashram. Heimwee naar de kinderen, de afkeer van het vegetarische eten en de vele insecten dreven hen naar huis. Ook de andere bandleden vertrokken binnen zes weken. Onder meer de beschuldigingen van seksueel wangedrag van Maharashi zorgden hiervoor.

Het bezoek van The Beatles in India zorgde voor een media hype. Zo raakte de luchtige en kleurrijke Indiase kleding een tijdje  in de mode.

WELKE NUMMERS WORDEN GESCHREVEN?

Behalve de Transcedente Meditatie (TM) cursus grepen de bandleden de periode aan om nummers te schrijven. Zo schreef John Lennon de song Dear Prudence. Dit nummer gaat over de 19-jarige Prudence Farrow die samen met de bandleden deelnamen aan de TM cursus. Prudence ging helemaal op in TM en zonderde zich af. De bezorgde John Lennon schreef een nummer met de beginzin Dear Prudence won’t you come out to play.

The Beatles – Dear Prudence videoclip

Blackbird en Mother’s Nature Son zijn twee andere nummers die geschreven zijn, tijdens hun Indiase verblijf. Ook nummers zoals Back In The USSR en Obladi Oblada – die geen link hebben met India – ontstonden in Rishikesh. Veel van deze songs kwamen terecht op The White Album en Abbey Road.

Tevens verschenen verschillende andere nummers uit die tijd op de solo albums. Lennon’s Child of Nature werd bewerkt tot Jealous Guy voor Imagine. De nummers Junk en Teddy Boy kwamen terecht op het debuutalbum van Paul McCartney. En ook songs van George Harrison die hij in India schreef kwamen op latere solo albums terecht waaronder Not Guilty.

THE BEATLES ASHRAM

Na het bezoek van The Fab Four aan de ashram in Rishikesh werd deze omgedoopt in The Beatles ashram. Het gebouw sloot in 1983. Het duurde tot 2018 (50 jaar na het bezoek van de Fab Four) eer  de Beatles ashram heropend werd. In deze opnieuw geopende ashram zijn veel graffiti en een aantal wandtekeningen terug te vinden die herinneringen oproepen aan het verblijf van de Liverpoolse band in India.

Het verblijf  van The Beatles in India duurde kort. De TM cursus was niet zo’n succes. De tijd in het Aziatische land zorgde er wel voor dat een aantal fraaie nummers aan hun imposante oeuvre toegevoegd werden. Behalve een ashram is er tegenwoordig in Rishikesh ook een Beatles café, ter herinnering aan het bezoek van John, Paul, George en Ringo.

Links

Link naar het blog The Beatles in Hamburg

Link naar het blog Paul McCartney’s 5 beste albums

The Beatles in India is een blog van © Pieterjan Brands, juni 2022

Vind je dit blog interessant, dan is de kans groot dat je nog meer uit mijn nieuwsbrief haalt. Laat een reactie achter onder dit blog. Je e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet verkocht voor reclame doeleinden.

The Beatles in India

WHY ARE THE BEATLES GOING TO INDIA?

The Beatles were very popular in the late 1960s. After the huge success of the monumental album Sgt. Pepper’s Lonely Heartsclub Band, The Beatles were searching. The band members felt that it was great to be famous and rich. But what was it good for? John, Paul, George and Ringo and their wives and girlfriends tried to find those answers with the Maharashi Mahesh Yogi, the leader of the Transcendental Meditation movement in India.

WHAT IS TRANSCENDENTAL MEDITATION?

Transcedental Meditation is a way of meditating that can cause you to reach your pure consciousness. George Harrison and his friend Patty Boyd were interested in Transcedental Meditation and attended a lecture by the leader Maharishi in London in August 1967. The basis was only vegetarian food, sleep, and meditation that was regularly interrupted by a lecture by Maharishi. George and Patty were enthusiastic and told their experiences to the other band members. This prompted The Beatles to leave for India for a course in Transcedental Meditation.

WHAT PLACE DO THE BEATLES VISIT IN INDIA?

The Fab Four visited Maharashi’s ashram in Rishikesh in February 1968. An ashram is a spiritual meeting place and living community in India. Rishikesh is one of the holy places in the northeast of India. Idyllically situated at the foot of the Himalayas on the banks of the Ganges River. The city is rich in temples and in yoga and meditation centers. Rishikesh is called the Yoga capital of the world. From far and wide, people visit the sacred Hindu place in search of peace, spirituality, or for themselves.

Rishikesh India yoga capital of the world
Rishikesh India yoga capital of the world

WHAT ARE THEIR EXPERIENCES?

The intention was to stay for three months. That didn’t work out. Ringo Star and Maureen left the ashram after only ten days. Homesickness for the children, dislike of the vegetarian food and the many insects drove them home. The other band members also left within six weeks. Among other things, accusations of sexual misconduct by Maharashi caused this.

The Beatles’ visit to India created a media hype. For example, the airy and colorful Indian clothing became fashionable for a while. Photo of the Beatles in Indian attire.

WHAT SONGS ARE BEING WRITTEN?

In addition to the Transcedental Meditation (TM) course, the band members seized the period to write songs. For example, John Lennon wrote the song Dear Prudence. This song is about the 19-year-old Prudence Farrow who, together with the band members, took part in the TM course. Prudence became absorbed in TM and isolated herself. Concerned John Lennon wrote a song with the opening line Dear Prudence won’t you come out to play. Video

Blackbird and Mother’s Nature Son are two other songs written, during their Indian sojourn. Also songs like Back In The USSR and Obladi Oblada – which have no link to India – originated in Rishikesh. Many of these songs ended up on The White Album and Abbey Road.

Also, several other songs from that era appeared on the solo albums. Lennon’s Child of Nature was adapted into Jealous Guy for Imagine. The songs Junk and Teddy Boy ended up on Paul McCartney’s debut album. And songs by George Harrison that he wrote in India also ended up on later solo albums including Not Guilty.

THE BEATLES ASHRAM

After The Fab Four’s visit to the Maharashi’s ashram in Rishikesh, it was renamed The Beatles ashram. The building closed in 1983. It was until 2018 (50 years after the Fab Four’s visit) that the Beatles ashram reopened. In this reopened ashram you can find a lot of graffiti and several wall drawings that recall the Liverpool band’s stay in India.

The Beatles’ stay in India was short. The TM course was not such a success. Their time in the Asian country did ensure that many beautiful songs were added to their impressive oeuvre. Apart from an ashram, there is now also a Beatles café in Rishikesh, in memory of the visit of John, Paul, George and Ringo.

Links

Link to the blog The Beatles in Hamburg

Link to the blog of Paul McCartney’s 5 beste albums

The Beatles in India is a blog to © Pieterjan Brands, June 2022

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *