The Beatles in Hamburg

DE 10.000 UREN REGEL: OEFENING BAART KUNST

“Je kunt overal goed in worden, als je maar lang genoeg oefent,” zei mijn vader vaker als ik als jongen weer eens teleurgesteld was dat iets niet lukte. Ik moest aan zijn opmerking denken, na het lezen van het boek Uitblinkers van de Canadese auteur Malcolm Gladwell. Met de 10.000 uren regel stelt Gladwell dat als je 10.000 uur serieus op iets oefent, je het niveau van een professional bereikt. Hij noemt daarbij onder meer Bill Gates en The Beatles als voorbeelden die door tomeloze inzet en herhaling succesvol zijn geworden. Dit blog gaat over The Beatles in Hamburg.

VAN LIVERPOOL NAAR HAMBURG

De jonge gasten die zich The Beatles noemden, vertrokken op jonge leeftijd van Liverpool naar Hamburg om in verschillende clubs te spelen. Beter gezegd in striptease clubs waarbij op het podium ook muziek werd gemaakt. De Duitse havenstad was berucht om zijn losbandigheid en de verschillende verleidingen van de grote stad. Vooral het uitgaansgebied de Reeperbahn in de wijk Sankt Pauli had een beruchte reputatie.

De uitnodiging om in deze Hanzestad te gaan spelen, kwam per ongeluk. Een vertegenwoordiger uit Hamburg zocht naar Engelse rock ’n roll bands in Londen. Toevallig ontmoette de vertegenwoordiger Allan Williams daar een agent uit Liverpool die bands promootte. En zo werd de link met The Beatles gelegd. Ze kregen meer betaald dan in Engeland (30 Duitse Marken per avond) en konden iedere avond lange sets spelen.

INDRA CLUB

Het was aanvankelijk worstelen voor The Beatles in Duitsland. In 1960 waren The Beatles een matige band. Hun optredens waren houterig, weinig onderhoudend en ongeïnspireerd. Het repertoire was beperkt. Om de tijd van de langdurige sets te vullen werden verschillende covers gespeeld werden, veel geimproviseerd en verzoeknummers van de gasten. De leefomstandigheden voor de jongens uit Liverpool waren pover.

Na klachten van de eigenaar van de Indra Club waar The Beatles dagelijks speelden, begonnen de bandleden te sleutelen aan hun performance op het podium, om het publiek te verrassen met capriolen die ze hadden afgekeken van rockers als Gene Vincent en Jerry Lee Lewis. Behalve dat het publiek beter geëntertaind werd doordat ze beweeglijker werden op het podium, ging daarnaast het volume flink omhoog.

The Beatles played in the Indra Club Hamburg
The Beatles played in the Indra Club Hamburg

KAISERKELLER

Het werkte en het publiek werd enthousiaster over de muziek. Nadat de Indra Club sloot, traden The Beatles op in de plaatselijke Kaiserkeller. Hier deelden ze het podium met Rory Storm & the Hurricanes, een andere band uit Liverpool.  Ringo Starr drumde destijds in deze  band uit Liverpool. Hij zou later in The Beatles gaan spelen.

TOP TEN CLUB

In 1961 keerden The Beatles terug naar Hamburg om te spelen in de Top Ten Club. Het werk was zwaar. Ze begonnen ’s avonds om 19 uur te spelen en gingen soms door tot 7 uur in de morgen. In dat jaar speelde de band 98 avonden achter elkaar in de Top Ten Club. Ondertussen deden drank en drugs hun intrede.

THE STAR CLUB

Ze speelden hier bijna twee maanden in 1962. Inmiddels was drummer Pete Best vervangen door Ringo Starr. The Star Club was ooit een toplocatie voor livemuziek met optredens van internationale sterren zoals Ray Charles, Little Richard, Jimi Hendrix, The Cream en The Everly Brothers. De club sloot in 1969 en het gebouw brandde in 1983 af.

The Beatles at the Star Club Hamburg 1962
The Beatles at the Star Club Hamburg 1962

WAT DE TIJD IN HAMBURG THE BEATLES OPLEVERDE

Hun Duitse periode duurde ongeveer anderhalf jaar. The Beatles begonnen als een stuntelende band en keerden als een gelouterde band terug naar de UK. In Hamburg hebben ze ongeveer 270 keer opgetreden en vele uren gemusiceerd. Hier kregen ze hun iconische mot-top kapsel. Tijdens de Hamburg periode hebben The Fab Four de basis gelegd voor het succes. In 1964 bij de grote doorbraak, had de band uit Liverpool ongeveer 1200 keren opgetreden. Wellicht hadden we zonder de Hamburgse tijd van The Beatles, nooit meer iets vernomen van deze Liverpoolse groep. Veel bands halen dit soort aantallen niet. The Beatles gelden nog altijd als één van de meest invloedrijke bands van de popmuziek. John Lennon zei: we zijn in Liverpool geboren en groeiden op in Hamburg.

VAN AMATEURS NAAR PROFESSIONALS

Roem komt niet aanwaaien. Door het eindeloze oefenen en samenspelen in Hamburg raakten The Beatles op elkaar ingespeeld en dat heeft zich uitbetaald.

De 10.000 uren regel zorgt zeker voor meer virtuositeit en vakmanschap. Veel trainen verbetert zeker de prestaties. Om net zo succesvol te worden als The Beatles en Bill Gates zijn ook andere factoren van belang. Denk aan intelligentie, talent en de leeftijd waarop je begint met oefenen. Ook het vermogen om je korte termijn geheugen slim te gebruiken kan het verschil maken tussen goed en fantastisch. Dat oefening kunst baart, leidt geen twijfel. Daarnaast is plezier hebben in wat je doet de grootste stimulans.

Links

Link naar het blog Paul McCartney’s 5 beste albums

Link naar het blog The Beatles in India

The Beatles in Hamburg is een blog van

© Pieterjan Brands, juni 2022

Vind je dit blog interessant, dan is de kans groot dat je nog meer uit mijn nieuwsbrief haalt. Laat een reactie achter onder dit blog. Je e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet verkocht voor reclame doeleinden.

THE BEATLES IN HAMBURG

THE 10,000-HOUR RULE: PRACTICE MAKES PERFECT

“You can become good at anything if you practice long enough,” my father used to say when, as a boy, I was once again disappointed that something didn’t work out. I was reminded of his remark after reading the book Excelers by Canadian author Malcolm Gladwell. Using the 10,000 hour rule, Gladwell states that if you spend 10,000 hours practicing seriously at something, you will reach the level of a professional. He mentions Bill Gates and The Beatles, among others, as examples who became successful through unbridled effort and repetition. This blog is about The Beatles in Hamburg.

FROM LIVERPOOL TO HAMBURG

The young guys who called themselves The Beatles left Liverpool for Hamburg at a young age to play in various clubs. Better said in striptease clubs where music was also played on stage. The German port city was notorious for its debauchery and the various temptations of the big city. in the Sankt Pauli district the Reeperbahn nightlife area had a notorious reputation.

The invitation to play in this Hanseatic city came by accident. A representative from Hamburg was looking for English rock ‘n roll bands in London. By chance, the representative Allan Williams there met an agent from Liverpool who promoted bands. And the link with The Beatles was made. They were paid more than in England (30 German Marks per night) and could play long sets every night.

INDRA CLUB

It was initially struggling for The Beatles in Germany. In 1960, The Beatles were a mediocre band. Their performances were not very entertaining and uninspired. The repertoire was limited. To fill the time of the lengthy sets, various covers were played, a lot of improvising and request songs from the guests. The living conditions for the boys from Liverpool were poor.

After complaints from the owner of the Indra Club where The Beatles played daily, the band members began to tinker with their performance on stage, to surprise the audience with antics they had copied from rockers like Gene Vincent and Jerry Lee Lewis. In addition to the audience being better entertained as they became more mobile on stage, the volume also increased considerably.

KAISERKELLER

It worked and the audience became more enthusiastic about the music. After the Indra Club closed, The Beatles performed at the local Kaiserkeller. Here they shared the stage with Rory Storm & the Hurricanes, another band from Liverpool.  Ringo Starr was drumming in this band from Liverpool at the time. He would later go on to play in The Beatles.

TOP TEN CLUB

In 1961, The Beatles returned to Hamburg to play at the Top Ten Club. The work was hard. They started playing at 7 p.m. and sometimes continued until 7 a.m. That year, the band played 98 nights in a row at the Top Ten Club. Meanwhile, booze and drugs were making their appearance.

THE STAR CLUB

They played here for almost two months in 1962. By then, drummer Pete Best had been replaced by Ringo Starr. The Star Club was once a top venue for live music with performances by international stars such as Ray Charles, Little Richard, Jimi Hendrix, The Cream and The Everly Brothers. In 1969 the club closed and the building burned down in 1983.

THE HAMBURG RESULTS FOR THE BEATLES

Their German period lasted about a year and a half. The Beatles started as a bumbling band and returned to the UK as a purloined band. In Hamburg, they performed about 270 times and spent many hours making music. This is where they got their iconic moth-top haircut. During the Hamburg period, The Fab Four laid the foundation for success. By 1964 at the big break, the Liverpool band had performed about 1,200 times. Many bands do not reach these kinds of numbers. The Beatles are still considered one of the most influential bands in pop music. John Lennon said: We were born in Liverpool and grew up in Hamburg.

FROM AMATEURS TO PROFESSIONALS

The 10,000 hours rule certainly allows for more virtuosity and skill. Training a lot certainly improves performance. To become as successful as The Beatles and Bill Gates, other factors are also important. Consider intelligence, talent and the age at which you start practicing. Also, the ability to use your short-term memory cleverly can make the difference between good and great. There is no doubt that practice makes perfect. In addition, having fun with what you do is the biggest incentive.

The Beatles in Hamburg documentary

Links

Link to the blog Paul McCartney’s 5 best albums

Link naar het blog The Beatles in India

The Beatles in Hamburg is a blog by

© Pieterjan Brands, June 2022