Sterke comeback Laura Jansen met We saw a light

In 2013 hoor ik voor het eerst van Laura Jansen. De Nederlands-Amerikaanse singer-songwriter treedt op tijdens het Zomerparkfeest in het Julianapark in Venlo. De zangeres eindigt haar set met de akoestische versie van de hit Use Somebody van The Kings of Leon. Ik heb Use Somebody vaker in deze uitvoering op de radio gehoord en kom er dan achter dat Laura Jansen de zangeres is van deze verstilde ballad. Ze is in 2013 met DJ Armin van Buuren over de wereld getrokken om op te treden. Daarna lijkt de zangeres verdwenen van de muzikale radar. Gelukkig is ze back on track en maakt Laura Jansen een sterke comeback met het album We saw a light.

For text in English please scroll below

Laura Jansen We saw a light cover
Laura Jansen We saw a light cover
Laura Jansen We saw a light back cover
Laura Jansen We saw a light back cover

LAURA’S TERUGKEER

In mei luisterde ik naar een nummer dat me pakte. Ik hoorde een prachtige en heldere vrouwenstem in een fraaie muzikale verpakking met een piano. En ik ving flarden van de tekst op:

‘Hope is a memory
and hope is a cage
Hope is in pieces underneath the wars we wage

We are the island

and we are the sea

We are the roots pulled up from under the family tree’

VAN WIE IS THE ISLAND?

Ik ontdekte dat het nummer The Island heet en dat Laura Jansen de zangeres is. Waar ken ik die Laura ook weer van? Haar naam komt me zo bekend voor. O ja, van die Use Somebody cover en van het Zomerparkfeest.

WAAR GAAT THE ISLAND OVER?

Het nummer The Island verwijst allereerst naar het Griekse eiland Lesbos waar Laura bijna drie jaar bootvluchtelingen opving en begeleidde. Op de tweede plaats is het eiland een metafoor voor de mensen. We zijn het eiland, wij zijn de zee, zingt Laura. De mensheid is een geheel en we zijn met elkaar verbonden. Het klopt niet dat mensen zichzelf als eilandjes beschouwen en zich zo gedragen. “Ik zong The Island in de studio met mijn vuist omhoog en zong het voor de mensen die op Lesbos wonen en werken, die zelf geen stem hebben,” zegt Jansen. The Island is één van de hoogtepunten op het album We saw a light dat in mei verscheen.

Videoclip: The Island – Laura Jansen

Nog twee andere nummers licht ik eruit: Lara en Berlin.

BABY LARA IS EEN VAN DE VLUCHTELINGENSLACHTOFFERS

Een ander imponerend nummer op het album die verwijst naar de periode dat Laura op Lesbos vertoefde, is de afsluiter Lara. Het hartverscheurende nummer gaat over de negen maanden oude baby Lara die net voor de kust van Lesbos verdrinkt als ze met haar Syrische familie in een gammel vluchtelingenbootje aankomt. Haar vader denkt dat hij het kleine meisje op zijn rug voelt als de boot omslaat. Hij voelt zijn rugzak en niet de baby die hij denkt te dragen. Lara verdrinkt in de zee, zonder dat iemand het opmerkt. Hoe wreed kan het leven zijn? En hoeveel kinderen en volwassenen na Lara hebben hetzelfde lot ondergaan? De baby werd zelfs niet eens geregistreerd als zijnde overleden door de autoriteiten. Lara, die maar negen maanden mocht leven, is het symbool van de vele naamloze vluchtelingen die verdwenen tussen de golven.

HET NUMMER BERLIN

Een ander voortreffelijk nummer op We saw a light is Berlin. Deze weemoedige song speelt zich af in haar huidige Duitse woonplaats. Laura vond een kamer in Berlijn nadat ze drie jaar in Griekenland als vluchteling coördinator had gewerkt. Ze was geestelijk en emotioneel op en lag een jaar in bed om haar indrukken te verwerken, bij te komen en op te laden. Haar muzikale aspiraties stonden al die tijd op een laag pitje omdat ze het niet kon opbrengen. Dankzij vriend en muzikant Ed Harcourt kwam de zin om muziek te maken weer tot leven. Het nummer Berlin gaat over de tijd dat Laura depressief was. Ze leert om te gaan met haar donkere schaduwen en aanvaart de depressie door er mee te leren leven. Alsof het een huisgenoot is, die met haar samenwoont. De muzikale begeleiding op Berlin met piano en cello is stemmig.

TROOST EN HOOP

Hoe zwaar de teksten van The Island, Lara en Berlin ook zijn. We saw a light is geen deprimerende plaat. Hoewel wanhoop, tegenslag en woede in de nummers hoorbaar zijn, is er gelukkig ook veel ruimte voor hoop, verbinding en liefde. Er is schaduw en licht. Haar songs bieden ons troost en hoop. Ik ben in mijn nopjes dat Laura Jansen het musiceren weer heeft opgepakt.

OP ZOEK NAAR HET LICHT

We saw a light verwijst allereerst naar het ’s nachts zoeken naar lichtjes op het water aan de horizon van de vluchtelingenbootjes in Lesbos. En daarnaast ook figuurlijk naar het zoeken van licht in een donkere periode. Waarmee de zangeres verwijst naar haar eigen depressie en naar de tijdgeest waarin mensen verbinding nodig hebben in plaats van polarisatie. Laura zingt over haar kwetsbaarheid en ze vestigt de aandacht op de nog steeds voortdurende humanitaire vluchtelingencrisis op de Griekse, Italiaanse en Spaanse eilanden en de falende rol van de Europese politiek. Ze wil de vele anonieme vluchtelingen die zoeken naar een beter leven, een stem geven. Haar mooie stem, de muzikale begeleiding en de teksten maken van We saw a light een volwassen, eigentijds en essentieel album.

Album score: 8/10

Gedicht: Het licht is rond

Vraag me niet waarom. Het verhaal en de plaat van Laura Jansen roept herinneringen op aan het mooie gedicht ‘Het licht is rond’ van Pierre Kemp (1886-1967).

Dit gedicht staat in zijn in 1940 verschenen bundel Transitieven en immobielen.

Het licht is rond en rolt naar alle kanten

de bergen op en af, de dalen door,

de wezens in en uit en langs de planten

stijgt het de bomen in en gaat het alles voor.

Waarheen? Ik vraag dat niet, ik kom, ik ga,

omdat mijn handen en mijn voeten,

mijn ogen en mijn hart zo moeten

en ik het licht nu eenmaal zo versta.

Links

Haar eigen website https://www.laurajansen.com/

Het boek van Laura Jansen wij zagen een licht
Het boek van Laura Jansen Wij zagen een licht

Naast een album heeft Laura Jansen een boek geschreven met als titel Wij zagen een licht. Ze vertelt verhalen over de vele vluchtelingen die ze op Lesbos ontmoette tijdens haar werk. https://www.thomasrap.nl/boek/wij-zagen-een-licht/

Stichting Movement on the Ground is een vluchtelingenorganisatie die mede door Laura Jansen is opgericht. https://movementontheground.com/about-us

Gerelateerd blog ‘Op War In My Mind laat Beth Hart in haar hart kijken’

Sterke comeback Laura Jansen met We saw a light is een blog van: © Pieterjan Brands juni 2021

Vind je dit blog interessant, dan is de kans groot dat je nog meer uit mijn nieuwsbrief haalt. Laat een reactie achter onder dit blog. Je e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet verkocht voor reclame doeleinden.

Laura Jansen and We saw a light: a strong comeback

The first time that I heard of Laura Jansen was during an open-air festival in Venlo The Netherlands. The singer finished her set with the acoustic version of The Kings of Leon‘s hit Use Somebody. I had heard the song Use Somebody on the radio before and found out that Laura Jansen was the singer of this ballad. She toured the world with DJ Armin van Buuren to perform in 2013. After that, the singer seems to have disappeared from the musical radar. We are happy to announce that Laura Jansen makes a strong comeback with the album We saw a light.

LAURA’S COMEBACK

I heard a song in May that grabbed me. With a beautiful and clear female voice in a nice musical setting with a piano. And I heard fragments of the text:

‘Hope is a memory

and hope is a cage

Hope is in pieces underneath the wars we wage

We are the island

and we are the sea

We are the roots pulled up from under the family tree’

WHO SINGS THIS?

I discovered that name of the song is The Island and that Laura Jansen is the singer. Her name sounds familiar to me. Oh yeah, she sang the Use Somebody cover and I saw her at a festival.

Laura Jansen
Laura Jansen

WHAT IS THE ISLAND ABOUT?

The song The Island refers to the Greek island of Lesvos, where Laura cared for and supported boat refugees for almost three years. Furthermore is the island a metaphor for the people. We are the island, we are the sea, Laura sings. Humanity is a whole and we are connected. It’s not right that people think of themselves as islands and behave that way. “I sang The Island in the studio with my fist up and sang it for the people who live and work on Lesvos, who have no voice themselves,” says Jansen. The Island is one of the highlights of the album We saw a light, which was released in May.

I will highlight two other songs: Lara and Berlin.

BABY LARA IS ONE OF THE REFUGEE VICTIMS

Another impressive song that refers to the period when Laura worked on Lesvos is the closing song Lara. This heartbreaking song is about the nine-month-old baby Lara who drowns just off the coast of Lesvos when she arrives with her Syrian family in a rickety refugee boat. Her father thinks he can feel the little girl on his back when the boat capsizes. He feels his backpack and not the baby he thinks he is carrying. Lara falls into the sea and drowns, without anyone noticing. How cruel can life be? And how many children and adults after Lara suffered the same fate? The baby was not even registered as dead by the authorities. Lara, who was only allowed to live for nine months, is the symbol of the many nameless refugees who disappeared between the waves.

THE NUMBER BERLIN

Another highlight on We saw a light is the song Berlin. This melancholic song is set in her current German hometown. Laura found a room in Berlin after working as a refugee coordinator in Greece for three years. She was mentally and emotionally exhausted and spent a year processing her impressions, to recover and to recharge. Her musical aspirations were at that time on a low level. She couldn’t bring herself to do it. Thanks to friend and musician Ed Harcourt, the desire to make music came back. The song Berlin is about the time that Laura was depressed. She learns to deal with her dark shadows and accepts the depression by learning to live with it. As if it is a housemate who lives with her. The accompaniment with piano and cello is tuneful.

Comfort and hope

No matter how heavy the lyrics of The Island, Lara and Berlin are. We saw a light is not a depressing record. Although despair, setback and anger can be heard in the songs, luckily there is also plenty of room for hope, connection and love. There is shadow and light. I’m glad Laura Jansen has picked up making music again. Her songs offer us comfort and hope.

IN SEARCH OF THE LIGHT

We saw a light refers first of all to the search for lights at night on the water on the horizon of the refugee boats in Lesvos. And also figuratively to the search for the light in a dark period. With which the singer refers to her depression and to the current time in which people need connection instead of polarisation. Laura sings about her vulnerability and she draws attention to the ongoing humanitarian refugee crisis and the failing role of European politics. This makes We saw a light a mature, contemporary and essential album.

Album rating: 8/10

Links

Website Laura Jansen

In addition to an album, Laura Jansen has written a book entitled We saw a light. She tells stories about the many refugees she met on Lesvos during her work.

The Movement on the Ground Foundation is a refugee organisation that was co-founded by Laura Jansen.

Laura Jansen and We Saw A Light a strong comeback is a blog by © Pieterjan Brands June 2021

Photo by work the angles on Foter.com

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *