One, two, three, four een ode aan de Ramones

Wie? The Ramones

Wat? Punkrock band / rock ’n roll band

Waar? Uit New York

Waarom? Energieke rock, rauw, live optredens

Wanneer? De band bestond tussen 1974 en 1996

Hoe? Drie of vier gitaarakkoorden zonder solo’s in een razendsnel tempo

Volume? Snoeihard

Kreten? Hey Ho Let’s Go! Gabba Gabba Hey. One, two, three, four

For text in English please scroll below

LIVE

De Ramones zag ik één keer live op Pukkelpop waar ze het Belgische festival als headliner afsloten. In een klein uur werden er zo’n dertig nummers gespeeld. In een noodgang volgde het ene nummer na het andere, slechts onderbroken door het aftellen one, two, three, four. Geen nummer duurde langer dan tweeënhalve minuut. De songs hadden korte titels als Blitzkrieg Bop, Sheena Is A Punk Rocker, California Sun en Do You Wanna Dance. Ze brachten hun rammelrock routineus. Voor mij was het een opwindend, energiek en bijzonder optreden, dat onvergetelijk was.

De Ramones speelden korte en basale popliedjes die de rock ’n roll terugbracht tot de essentie. Het klonk als simpele recht toe recht aan muziek, en het was goed bedacht en uitgevoerd. De bandleden noemden zich allemaal Ramone met verzonnen voornamen als Joey, Johnny, Dee Dee en Tommy. Ze waren geen broers of familie van elkaar.

SAMENSTELLING

Ramones badge
Ramones badge

Johnny Ramone speelde gitaar. Douglas, die zich Dee Dee Ramone noemde, nam de bas en zang voor zijn rekening. Jeffrey, die Joey Ramone werd genoemd, was de drummer. Toen bleek dat Dee Dee niet tegelijk bas kon spelen en zingen, nam Joey de rol van zanger over. Tamás Erdélyi was eerst adviseur, maar werd later drummer met de naam Tommy Ramone.

Als eerbetoon aan de rockers uit de jaren ’50 droegen alle bandleden zwarte leren jacks, gescheurde spijkerbroeken en gympies. 

EERSTE ALBUM

Het kwartet maakte het titelloze debuutalbum in 1976 met veertien nummers in nog geen half uur. Als je de nummers een paar keer hebt gehoord, dan kun je ze meezingen. Ogenschijnlijk eenvoudige en aanstekelijke deuntjes die in je hoofd gaan zitten. Het album wordt gezien als een punkrock klassieker. De band bracht daarna regelmatig albums uit en toerde zich suf door Amerika en Europa.

Ramones hoes debuutalbum
Album hoes van het debuut album The Ramones met Johnny, Tommy, Joey en Dee Dee

BAND PERIKELEN

De Ramones verkochten zichzelf naar buiten toe als een hechte en harmonieuze band. Eén van de nummers heette We Are A Happy Family. De bandleden droegen dezelfde kleding (zwarte leren jacks en gescheurde spijkerbroeken) en gebruikten allemaal de naam Ramone. Uit de documentaire End of The Century blijkt dat er spanningen waren tussen de bandleden.

Nadat Johnny er met Joey‘s vriendin vandoor ging, wisselde Joey de rest van hun bestaan als band geen énkel woord meer met Johnny. Als hij Joey iets te melden had, vroeg hij Dee Dee dat aan Johnny mee te delen. Het nummer The KKK Took My Baby Away verwijst naar dit voorval. Johnny was de baas, Dee Dee een junk en Joey was neurotisch.

EINDE VAN DE BAND

De kritiek op de Ramones was dat de band dezelfde sound bleef spelen en dat de nummers zo elkaar leken. De formule begon sleets te worden. Toch hebben ze het 22 jaar met 14 albums, 35 singles en meer dan 2200 optredens vol gehouden. In 1996 besloot de band te stoppen na een afscheidstournee.

De bandleden van het eerste uur hebben na de split niet lang kunnen genieten van hun leven na de Ramones. Zanger Joey overleed in 2001. Bassist Dee Dee’s leven eindigde door een overdosis in 2002. Gitarist Johnny bezweek aan kanker in 2004. Drummer Tommy deed er iets langer over. Hij verwisselde het tijdelijke met het eeuwige in 2014.

INVLOED

De Ramones worden regelmatig aangemerkt als de eerste punkrockgroep. Ze zetten zich af tegen de gevestigde orde zoals de West Coast muziek die The Eagles of de symfonische muziek, die in de jaren ’70 zeer populair waren. Ook al bleef het commerciële succes beperkt, de Ramones hebben een enorme invloed gehad op de ontwikkeling van de punkrock in de Verenigde Staten. Ook in de UK werden bands als The Sex Pistols en The Clash geïnspireerd door de Ramones. Daarnaast is de garagerock schatplichtig aan de Amerikaanse band. Ook bands als The White Stripes en The Black Keys hebben goed naar hun muziek geluisterd. Het kwartet uit New York is op hun beurt beïnvloed door The Beatles, de meidengroep the Shangri Las, The Velvet Underground en The Stooges.

OORDEEL

Velen zien de Ramones als de pioniers van de punkrock. Ik vind het meer een rock ’n roll band met een hoog entertainment gehalte. Bij punkrock denk ik meer aan bands die tegen de maatschappij trappen met kritische teksten zoals The Sex Pistols en The Dead Kennedys.

De Ramones waren live beter dan op hun studioplaten. Het rauwe en energieke geluid komt live beter over. Luister eens naar het album It’s Alive. Ze spelen hard, simpel en effectief.

De leden van de Ramones droegen uniforme kleding en ze gebruikten dezelfde achternaam. Hierdoor viel de band op. Het leken wel striphelden. Er bestaat een stripboek over de Ramones met de titel One two three Four Ramones. Vanuit het perspectief van Dee Dee Ramone wordt het verhaal verteld over de Ramones familie met hun onmiskenbare looks en gedreven muziek.

Joey Ramone had een hekel aan zijn rol als stripheld. Maar de geschiedenis heeft uitgewezen dat striphelden blijven voortleven, en dat de bedenkers worden vergeten.

HEY HO LET’S GO!

Tien lekkere nummers (in willekeurige volgorde):

Blitzkrieg Bop – I Wanna Be Sedaded – California Sun – Sheena Is A Punk Rocker – Rockaway Beach – Rock ’n Roll Highschool – Bonzo Goes To Bitburg – Teenage Lobotomy – Beat On The Brat – Something To Believe In

Blog Goo Goo Muck van The Cramps

One, Two, Three, Four een ode aan The Ramones is een blog van © Pieterjan Brands april 2020

Photo by <a href=”https://foter.co/a3/0d4bff”>jovike</a> on <a href=”https://foter.com/re5/20d279″>Foter.com</a> / <a href=”http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/”>CC BY-NC</a>

Photo by jovike on Foter.com / CC BY-NC

Vind je dit blog interessant, dan is de kans groot dat je nog meer uit mijn nieuwsbrief haalt. Laat een reactie achter onder dit blog. Je e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet verkocht voor reclame doeleinden.

One, two, three, four a tribute to the Ramones

Who? The Ramones

What? Punk rock band / rock ‘n roll band

Where? From New York City

Why? Energetic rock, raw, live performances

When? The band existed between 1974 and 1996

How? Three or four guitar chords without solos in a lightning fast tempo

Volume? Blisteringly loud

Yells? Hey Ho Let’s Go! Gabba Gabba Hey. One, two, three, four

LIVE

I saw the Ramones live once at Pukkelpop, where they closed the Belgian festival as headliner. In less than an hour, some thirty songs were played. One song followed another at breakneck speed, only interrupted by the countdown ‘one, two, three, four’. No song lasted longer than two and a half minutes. The songs had short titles like Blitzkrieg Bop, Sheena Is A Punk Rocker, California Sun and Do You Wanna Dance. They performed their rambling rock routinely. For me, it was an exciting, energetic and special performance that was unforgettable.

The Ramones played short and basic pop songs that reduced rock ‘n roll to its essence. It sounded like simple straightforward music, and it was well thought out and performed. The band members all called themselves Ramone with invented first names like Joey, Johnny, Dee Dee and Tommy. They were not brothers or relatives of each other.

COMPOSITION

Johnny Ramone played the guitar. Douglas, who called himself Dee Dee Ramone, took care of the bass and vocals. Jeffrey, who was called Joey Ramone, was the drummer. When it became clear that Dee Dee could not play the bass and sing at the same time, Joey took over as singer. Tamás Erdélyi was first an advisor, but later became a drummer with the name Tommy Ramone.

As a tribute to the rockers of the 1950s, all band members wore black leather jackets, ripped jeans and trainers.

FIRST ALBUM

The quartet made their self-titled debut album in 1976 with fourteen songs in less than half an hour. If you have heard the songs a few times, you can sing them along. Seemingly simple and catchy tunes that get stuck in your head. The album is considered a punk rock classic. After that, the band released regular albums and toured extensively in America and Europe.

BAND TROUBLES

The Ramones sold themselves to the outside world as a close and harmonious band. One of the songs was called We Are A Happy Family. The band members wore the same clothes (black leather jackets and ripped jeans) and all used the name Ramone. The documentary End of The Century shows that there were tensions between the band members.

After Johnny ran off with Joey‘s girlfriend, Joey never exchanged a word with Johnny for the rest of the band’s existence. If he had something to tell Joey, he asked Dee Dee to tell Johnny. The song The KKK Took My Baby Away refers to this incident. Johnny was the boss, Dee Dee was a junkie and Joey was neurotic.

END OF THE BAND

The criticism of the Ramones was that the band kept playing the same sound and the songs were so similar. The formula began to wear thin. Yet they lasted 22 years with 14 albums, 35 singles and over 2200 performances. In 1996, the band decided to quit after a farewell tour.

The band members of the first hour did not enjoy their life after the split for long. Singer Joey died in 2001. Bassist Dee Dee‘s life ended by an overdose in 2002. Guitarist Johnny succumbed to cancer in 2004. Drummer Tommy lived a little longer. He exchanged the temporary for the eternal in 2014.

INFLUENCE

The Ramones are often referred to as the first punk rock group. They set themselves against the established order such as the West Coast music that The Eagles or the symphonic music, which were very popular in the 70s. Even though their commercial success remained limited, the Ramones have had an enormous influence on the development of punk rock in the United States. Also in the UK, bands like The Sex Pistols and The Clash were inspired by the Ramones. Garage rock is also indebted to the American band. Bands like The White Stripes and The Black Keys have also listened to their music. The quartet from New York is in turn influenced by The Beatles, the girl group the Shangri Las, The Velvet Underground and The Stooges.

VERDICT

Many see the Ramones as the pioneers of punk rock. I think they’re more of a rock ‘n roll band with a high entertainment level. When I think of punk rock, I think of bands that kick against society with critical lyrics, like The Sex Pistols and The Dead Kennedys.

The Ramones were better live than on their studio records. The raw and energetic sound comes across better live. Listen to the album It’s Alive. They play hard, simple and effective.

The members of the Ramones wore uniform clothing and used the same surname. This made the band stand out. They looked like cartoon heroes. There is a comic book about the Ramones called One two three Four Ramones. From the perspective of Dee Dee Ramone, the story is told about the Ramones family with their unmistakable looks and passionate music.

Joey Ramone hated his role as a comic book hero. But history has shown that comic book heroes live on, and their creators are forgotten.

HEY HO LET’S GO!

Ten tasty songs (in no particular order):

Blitzkrieg Bop – I Wanna Be Sedaded – California Sun – Sheena Is A Punk Rocker – Rockaway Beach – Rock ’n Roll Highschool – Bonzo Goes To Bitburg – Teenage Lobotomy – Beat On The Brat – Something To Believe In

One, Two, Three, Four a tribute to The Ramones is a blog by © Pieterjan Brands april 2020

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *