Maakt Curtis Harding soul muziek?

Charles Bradley en Sharon Jones gaven de soul muziek een goede impuls in de jaren ’10. Beide veteranen overleden helaas en de vraag is wie hen op gaat volgen om de soul muziek levend te houden. In het rijtje van opvolgers maken Michael Kiwanuka, The Black Pumas, Yola en Curtis Harding een goede kans.

Een portret van de laatstgenoemde Amerikaanse muzikant. Ik maakte voor het eerst kennis met de muziek van Curtis Harding op het album Soul Power. Deze plaat bevatte een aantal pakkende tracks die naar meer smaakten. Daarna ben ik hem blijven volgen.

For text in English please scroll below

Curtis Harding maakt slop and soul music

Curtis maakt retrosoul met (garage)rock en gospel elementen. Hoewel de vintage soul uit het verleden duidelijk hoorbaar is, rockt Harding er ook graag op los. Curtis noemt zijn muziek slop and soul. Slop is de verschillende restjes die varkens eten. 

Een mooie metafoor voor zijn muziek, die elementen bevat uit gospel, blues, r&b, soul en rock ‘n’ roll.  Lekker rommelig en niet zo stijlvast samengebracht. Een beetje smerig soms,  maar altijd recht vanuit het hart. Voor wat de genre etiketten waard zijn, er zit veel soul in de muziek van Curtis Harding.

Soul Power album

Curtis Harding schreef de nummers en produceerde Soul Power in 2014. Veelzijdig is het album zeker. Het heeft enerzijds rustige nummers zoals Castaway, Freedom, Beautiful People en I Need A Friend. Anderzijds rockt Curtis op Surf en I Don’t Wanna Go Home er lekker op los. De albumopener Next Time is lekker catchy en heeft hitpotentie.

Het ene moment horen we op Soul Power een moddervette ritmesectie, een zuigend orgeltje, warmbloedige blazers en subtiel gitaarwerk. Op het volgende moment regeren de rauwere gitaarriffs.

Harding heeft een enorme drive en het lijkt alsof de nummers live zijn opgenomen. Soul Power is een overtuigend en mooi debuut dat zijn momenten kent met een aantal sterke nummers.

Face Your Fear album

Drie jaar na Soul Power verschijnt het tweede album. Op Face Your Fear heeft de garagerock die op het debuut duidelijk hoorbaar was, plaats gemaakt voor een broeierig soul geluid. Daarin zal producer Danger Mouse ongetwijfeld een rol in hebben gehad. We horen strijkers, vervormde gitaren en koortjes. Van de ene kant neemt Harding ons mee naar de late jaren ’60. Aan de andere kant sluit Curtis ook aan bij de hedendaagse R&B of de moderne soul varianten.

Zijn warme en krachtige stem in combinatie met de mix van soul, R&B, blues en pop streelt de oren. Wat een heerlijke muziek om naar te luisteren. Top nummers zijn het hitgevoelige Till the End met blazers en de hitgevoelige songs Welcome to My World en On and On.

If Words Were Flowers album

Het derde album van Curtis Harding uit 2021 heeft de meest soulvolle sound. Er is voldoende afwisseling in de songs. Varierend van meeslepend met blazers en strijkers (in Hopeful) tot ingetogen waarbij de stem slechts wordt begeleid door gitaar of percussie (in With You). Er is ook variatie in de stem waarbij hij soms ook de falset en bas gebruikt. Het beste nummer vind ik Hopeful. Op een bijna rappende manier horen we Curtis met begeleidende koorzang over het thema mensenrechten referend aan The Black Live Matters beweging. Hij roept op om samen sterk te staan en vooruit te gaan. Een ander topnummer is I Won’t Let You Down soultrack. Een mooi soul track met bedeesde ritmesectie, aangevuld met piano, blazers en een achtergrondzangeres.

Videoclip Curtis Harding Hopeful in zwart/wit

In 7 jaar tijd heeft Curtis Harding drie albums uitgebracht die allemaal boeiend zijn met een aantal memorabele nummers. Op de vraag of Curtis Harding soul muziek kan ik volmondig ja zeggen. Zijn muziek bevat behalve soul elementen ook rock, hiphop en gospel invloeden. De live optredens in Nederland zijn minder goed ontvangen: plichtmatig en afstandelijk. Dat is jammer want Curtis Harding toont op de drie albums zijn niet geringe muzikale talenten en gedrevenheid.

Links

Website Curtis Harding

Link naar het blog Michael Kiwanuka maakt tijdloze soul muziek

Link naar het blog The Black Pumas: Seventies soul met een hip randje

Blog link Yola imponeert op Faraway Look

Maakt Curtis Harding soul muziek? Is een blog van

© Pieterjan Brands, april 2022

Vind je dit blog interessant, dan is de kans groot dat je nog meer uit mijn nieuwsbrief haalt. Laat een reactie achter onder dit blog. Je e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet verkocht voor reclame doeleinden.

Does Curtis Harding make soul music?

Curtis Harding
Curtis Harding

Charles Bradley and Sharon Jones gave soul music a good boost in the ’10s. Both veterans unfortunately passed away. The question is who will succeed them to keep soul music alive. In the list of successors, Michael Kiwanuka, The Black Pumas, Yola and Curtis Harding stand a good chance.

A portrait of the latter American musician. I was first introduced to Curtis Harding’s music on the album Soul Power. This album contained many catchy tracks that left me wanting more. After that I continued to follow him.

Curtis Harding makes slop and soul music

Curtis makes retro soul with (garage) rock and gospel elements. Although the vintage soul from the past is audible, Harding also likes to rock out. Curtis calls his music slop and soul. Slop is the various leftovers that pigs eat. 

A nice metaphor for his music, which contains elements of gospel, blues, R&B, soul and rock ‘n’ roll.  Nice and messy and not so stylistically put together. A little dirty sometimes, but always straight from the heart. For what genre labels are worth, there’s a lot of soul in Curtis Harding’s music.

Soul Power album

Curtis Harding wrote the songs and produced Soul Power in 2014. Versatile the album certainly is. On the one hand, it has quiet songs like Castaway, Freedom, Beautiful People and I Need A Friend. On the other hand, Curtis rocks out nicely on Surf and I Don’t Wanna Go Home. The album opener Next Time is nicely catchy and has hit potential.

One moment on Soul Power we hear a muddy rhythm section, a sucking organ, warm-blooded horns and subtle guitar work. In the next moment, rawer guitar riffs reign supreme.

Harding has a tremendous drive and it seems as if the songs were recorded live. Soul Power is a compelling and beautiful debut that has its moments with some strong songs.

Face Your Fear album

Three years after Soul Power, the second album is released. On Face Your Fear the garage rock that was audible on the debut has made way for a sultry soul sound. Producer Danger Mouse will undoubtedly have played a role in this. We hear strings, distorted guitars and choirs. From one side, Harding takes us back to the late ’60s. On the other hand, Curtis also connects with contemporary R&B or modern soul variants.

His warm and powerful voice combined with the mix of soul, R&B, blues and pop caresses the ears. It is wonderful music to listen to. Top songs are the hit sensitive Till the End with horns and the songs Welcome to My World and On and On.

Videoclip Curtis Harding – Welcome To My World

If Words Were Flowers album

Curtis Harding’s third album from 2021 has the most soulful sound. There is plenty of variety in the songs. Varying from compelling with horns and strings (in Hopeful) to subdued where the voice is accompanied only by guitar or percussion (in With You). There is also variation in the voice where he sometimes uses the falsetto and bass. The best song is Hopeful. In an almost rapping manner, we hear Curtis with accompanying choral singing on the theme of human rights referenced to The Black Live Matters movement. He calls for us to stand strong together and move forward. Another top track is I Won’t Let You Down. A beautiful soul track with a timid rhythm section, complemented by piano, horns and a backing vocalist.

In 7 years Curtis Harding has released three albums all of which are captivating with some memorable songs. When asked if Curtis Harding is soul music I can answer with a resounding yes. His music contains soul elements as well as rock, hip-hop and gospel influences. The live performances in The Netherlands were less well-received: dutiful and distant. This is a pity, because on the three albums Curtis Harding shows his considerable musical talents and passion.

Links:

Website Curtis Harding

Link to the blog Michael Kiwanuka makes timeless soul muziek

Link to the blog The Black Pumas: Seventies soul with a hip edge

Blog link Yola impresses on Faraway Look

Does Curtis Harding make soul music? Is a blog by

© Pieterjan Brands, April 2022

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *