Hoe muziek werkt van David Byrne: boekrecensie

David Byrne is vooral bekend als muzikant. In de jaren ’80 dansten we op de muziek van The Talking Heads waarvan David het boegbeeld was. Hij heeft een interessant boek geschreven over hoe en waarom muziek werkt.

Eén van de prikkelende observaties in het boek Hoe muziek werkt van David Byrne: “Muziek lijkt vluchtig en oppervlakkig. Muziek bestaat alleen op het moment dat ze wordt ervaren. Het is niet tastbaar: ineens is het er en ineens is het ook weer weg. Toch is muziek belangrijk. Het kan onze gemoedstoestand veranderen en zelfs onze kijk op de wereld.”

For text in English please scroll below

INLEIDING

De Amerikaanse muzikant, componist en muziekliefhebber David Byrne heeft een lijvig boek geschreven over verschillende aspecten van muziek. Hoe muziek werkt is een boek waarin de oud frontman van The Talking Heads een ode brengt aan de muziek. Het is een verslag van een leven in de muziekwereld en een uitleg over hoe en waarom muziek werkt. Het is geen standaard boek dat draait om de successen van een muzikant.

Kaft van het boek uit 2018

Boek Hoe muziek werkt

Uit de vele onderwerpen die in het boek aan bod komen, heb ik er vier gekozen . Zoals de relatie tussen muziek en architectuur. En de evolutie van de geluidstechnieken en de verschillende geluidsdragers. Hij gaat in op de kunst van het ontdekken van muziek en het filteren uit het enorme aanbod. Hoe zit het met de zakelijke kant van de muziek business?

DE RELATIE TUSSEN ARCHITECTUUR EN MUZIEK

Oorspronkelijk wordt muziek alleen maar live gespeeld. Byrne beschrijft de wisselwerking tussen de omgeving en muziek door de eeuwen heen. De verschillende muziekstijlen hebben hun eigen concertzalen. Zo komen in de operagebouwen de zang en de muziek van de opera’s het best tot hun recht. Klassieke muziek van Bach is geschikt om naar te luisteren in een kerk. Percussiemuziek kan goed in de buitenlucht gespeeld en beluisterd worden.

Concerten zijn sociale gebeurtenissen waar muziekliefhebbers elkaar ontmoeten. Het gevoel van gelijkgestemde luisteraars om tot dezelfde “stam” te horen, speelt een belangrijke rol. Dat geldt voor liefhebbers van populaire muziek, klassieke muziek en opera. Elk genre heeft naast een eigen ruimte ook rituelen voor het luisteren naar live muziek. Bij populaire muziek zingt het publiek vaak mee, juicht en klapt het na een nummer. Bij klassieke muziek of opera daarentegen is het tijdens de uitvoeringen stil. Er wordt alleen geapplaudisseerd na elk nummer.

GELUIDSTECHNIEKEN EN GELUIDSDRAGERS

Een ander onderwerp dat Byrne behandelt, is de evolutie van de muziek. Aanvankelijk wordt de muziek alleen maar live ten gehore gebracht. Later wordt de muziek dankzij de techniek opgenomen. Dat is een ware revolutie omdat opnames op ieder gewenst moment beluisterd kunnen worden. Eerst zendt de radio muziek uit. Later kunnen ook jukeboxen en geluidsinstallaties muziek thuis laten horen door de komst van het vinyl (78 toeren platen).

De meeste popliedjes duren drie tot vier minuten. Een leuk weetje is dat de tijdsduur niet heeft te maken met de voorkeuren van de luisteraars, maar met de technische beperkingen van het oude single format van de grammofoonplaten.

De technieken om geluid vast te leggen hebben een enorme ontwikkeling doorgemaakt.  Eerst waren de opnames analoog en later digitaal. Verschillende geluidsdragers passeren in de loop van de tijd de revue: van vinyl, de cassette, de compact disc, MP3-bestanden tot streaming van muziek.

We zien een verschuiving in het bezitten en verzamelen van fysieke geluidsdragers zoals Lp’s, Cd’s en cassettes door de muziekliefhebbers naar het gebruiken van en abonneren op online streamingsdiensten zoals Spotify of Deezer.

Talking Heads en David Byrne op lp, cd, muziek cassette en streaming dienst
Talking Heads en David Byrne op Lp, Cd, muziek cassette en streaming dienst

DE KUNST VAN HET FILTEREN

Het aanbod van muziek via de streamingsdiensten is immens. Wanneer het aanbod te groot is, dan kiezen we vaak voor minder in plaats van voor meer. Byrne vraagt zich af: hoe kunnen we nieuwe muziek ontdekken en filteren? Dat komt door:

1. Aanbevelingen van deskundigen en vrienden, door afspeellijsten of via de radio; 2. Het verhaal van de context: je verder verdiepen in het platenlabel, de bandleden, producer of muziekgenre; 3. Door de muziek zelf via aanbevelingen (zoals melodie, gebruikte instrumenten of zang); 4. Sociale en culturele krachten aangestuurd door algoritmen.

ZAKEN EN FINANCIËN

De inkomsten zijn voor artiesten door de verminderde verkoop van platen ver teruggelopen.  De opbrengsten voor de muzikanten per draaibeurt op het internet (zoals van I-Tunes, Amazon Music en Spotify) vallen tegen.

Er zijn artiesten die zich volledig in dienst stellen van een platenlabel of een andere contractpartij. Zo heeft de Amerikaanse rapper Jay-Z een contract afgesloten met concert organisator Live Nation voor 10 jaar waarbij een bedrag van $150 miljoen is gemoeid. Alle inkomsten van Jay-Z gaan naar Live Nation. De Britse band Radiohead maakt zich juist onafhankelijk van andere partijen, via een doe-het-zelf model waarbij ze zelf de muziek schrijven, spelen, produceren en op de markt brengen. Hun album In Rainbows staat online en kan gedownload worden. Hierbij bepalen de luisteraars zelf welk bedrag ze betalen.

OORDEEL OVER HOE MUZIEK WERKT VAN DAVID BYRNE

Wat het boek zo bijzonder maakt, is dat de auteur het talent heeft om alledaagse en vertrouwde zaken te bevragen, met de ogen van een buitenstaander. Als een historicus, antropoloog en muzikant biedt David ons een schat aan informatie over muziek en muziekvormen, gemengd met zijn eigen ervaringen.

In de elf hoofdstukken worden een keur aan onderwerpen behandeld. Hij springt daarbij van de hak op de tak. Dat maakt dat ik de samenhang mis tussen de hoofdstukken. Het boek is te vergelijken met de manier waarop hij muziek maakt. Het is afwisselend innemend, speels, vreemd, informatief, prikkelend en aangenaam.

Wel knap om als muzikant een stimulerend en origineel boek te schrijven over een zo ongrijpbaar fenomeen als muziek. Hoe muziek werkt van David Byrne beveel ik warm aan voor muzikanten en muziekliefhebbers.

Hoe muziek werkt 1e druk is een boek van David Byrne uitgegeven bij Xander Uitgevers B.V.. ISBN 9789401609197 (hard copy).

Hoe muziek werkt ISBN 9789401602815 (e-book)

David Byrne
David Byrne als muzikant

WIE IS DAVID BYRNE?

David Byrne is bij het grote publiek bekend als de frontman van The Talking Heads. De Amerikaanse art-band was invloedrijk en populair aan het eind van de jaren ’70 en in de jaren ’80. De band uit New York verwerkte verschillende stijlen in hun muziek zoals funk, soul, Afrikaanse muziek, new wave en folk. The Talking Heads zijn bekend van hits als Psycho Killer, Burning Down The House en Slippery People.

Naast negen albums met The Talking Heads heeft David Byrne ook tien soloalbums gemaakt. Zijn muzikale interesse is breed: van Afrikaanse dansritmes, naar Zuid-Amerikaanse swing tot Oosterse muziek. Byrne is een pionier. Zo samplede hij geluidsfragmenten op het samen met Brian Eno uitgebrachte album My Life in the Bush of Ghosts in het begin van de jaren ’80.

David is veelzijdig en is actief als filmmaker, componist, platenbaas en beeldend kunstenaar. Hij schreef acht boeken waaronder Hoe muziek werkt.

Video clip van het nummer Slippery People

Links

De website van David Byrne

Online magazine van David Byrne Reasons to be cheerful.

Link naar het blog Vergeten klassieker: The Bends van Radiohead.

Hoe muziek werkt van David Byrne boek recensie is een blog van © Pieterjan Brands, november 2020

Foto David Byrne als muzikant: Photo by <a href=”https://foter.co/a5/febddd”>Saucy Salad</a> on <a href=”https://foter.com/re7/f2ba22″>Foter.com</a> / <a href=”http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/”>CC BY</a>

Photo by Saucy Salad on Foter.com / CC BY

Vind je dit blog interessant, dan is de kans groot dat je nog meer uit mijn nieuwsbrief haalt. Laat een reactie achter onder dit blog. Je e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet verkocht voor reclame doeleinden.

How Music Works by David Byrne: book review

David Byrne is best known as a musician. In the 1980s, we danced to the music of The Talking Heads of which David was the figurehead. He has written an interesting book about how and why music works.

One of the tantalising observations in David Byrne’s book How Music Works: “Music seems fleeting and superficial. Music only exists at the moment it is experienced. It is intangible: suddenly it is there and suddenly it is gone. Yet music is important. It can change our state of mind and even our view of the world.”

INTRODUCTION

The American musician, composer and music lover David Byrne has written a voluminous book on various aspects of music. How Music Works is a book in which the former frontman of The Talking Heads pays tribute to music. It is an account of a life in the music world and an explanation of how and why music works. It is not a standard book about the successes of a musician.

Out of the many topics covered in the book, I’ve selected four. Such as the relationship between music and architecture. And the evolution of sound techniques and the different sound carriers. He discusses the art of discovering music and filtering out the enormous offer. What about the business side of the music business?

THE RELATIONSHIP BETWEEN ARCHITECTURE AND MUSIC

Originally, music is only played live. Byrne describes the interaction between the environment and music through the ages. The different music styles have their own concert halls. This is how the singing and music of the operas come into their in the opera houses. Classical music by Bach is suitable to listen to in a church. Percussion music can be played and listened to in the open air.

Concerts are social events where music lovers meet. The sense of like-minded listeners belonging to the same “tribe” plays an important role. This applies to lovers of popular music, classical music and opera. In addition to its own space, each genre also has rituals for listening to live music. The audience often sings along, cheers and claps after a song in popular music. In classical music or opera, on the other hand, it is quiet during the performances. There is only applause after each song.

SOUND TECHNIQUES AND SOUND CARRIERS

Another subject that Byrne deals with is the evolution of music. At first, the music is only performed live. Later, thanks to technology, the music is recorded. This is a real revolution because recordings can be listened to at any time. First, the radio broadcasts music. Later on, jukeboxes and sound systems can also play music at home due to the arrival of vinyl (78 rpm records).

Most pop songs last three to four minutes. A fun fact is that the duration has nothing to do with the listeners’ preferences, but with the technical limitations of the old single format of the gramophone records.

The techniques for recording sound have undergone enormous development.  First the recordings were analog and later digital. Various sound carriers have passed in review over time: from vinyl, the cassette, the compact disc, MP3 files to streaming music.

We see a shift in the ownership and collection of physical sound carriers such as LPs, CDs and cassettes by music lovers to the use of and subscription to online streaming services such as Spotify or Deezer.

THE ART OF FILTERING

The offer of music via streaming services is immense. When the offer is too large, we often opt for less instead of more. Byrne asks: how can we discover and filter new music? This is because of:

1. Recommendations from experts and friends, through playlists or via the radio; 2. The story of the context: delving deeper into the record label, band members, producer or music genre; 3. By the music itself through recommendations (such as melody, instruments used or vocals); 4. Social and cultural forces driven by algorithms.

BUSINESS AND FINANCE

The income for artists has fallen dramatically due to reduced record sales.  Revenue for musicians per turn on the internet (such as from I-Tunes, Amazon Music and Spotify) is disappointing.

Some artists put themselves entirely at the service of a record label or another contracting party. American rapper Jay-Z, for example, has signed a 10-year contract with concert organiser Live Nation for the sum of $150 million. All of Jay-Z’s earnings go to Live Nation. The British band Radiohead is making itself independent from other parties by using a do-it-yourself model in which they write, play, produce and market the music themselves. Their album In Rainbows is online and can be downloaded. The listeners themselves decide how much they will pay.

VERDICT ON HOW MUSIC WORKS BY DAVID BYRNE

What makes this book so special is that the author has a talent for questioning everyday and familiar matters, with the eyes of an outsider. As a historian, anthropologist and musician, David provides us a wealth of information about music and musical forms, mixed with his experiences.

The eleven chapters cover a variety of topics. He jumps from one subject to another. This makes me miss the coherence between the chapters. The book can be compared to the way he makes music. It is alternately engaging, playful, strange, informative, stimulating and pleasant.

It is clever, as a musician, to write a stimulating and original book about a phenomenon as intangible as music. I highly recommend How Music Works by David Byrne for musicians and music lovers.

How Music Works 1st edition is a book by David Byrne published by Xander Uitgevers B.V.. ISBN 9789401609197 (hard copy).

What makes the book so special is that the author has the talent to question everyday and familiar matters, with the eyes of an outsider. As a historian, anthropologist and musician, David provides us with a wealth of information about music and musical forms, mixed with his own experiences.

A variety of topics are covered in the eleven chapters. He jumps from scratch to branch. That makes me miss the coherence between the chapters. The book can be compared to the way he makes music. It is variously endearing, playful, strange, informative, stimulating and pleasant.

It’s great to be a musician to write a stimulating and original book about such an elusive phenomenon as music. I highly recommend How Music Works by David Byrne for musicians and music lovers.

WHO IS DAVID BYRNE?

David Byrne is known to the general public as the frontman of The Talking Heads. The American art band was influential and popular at the end of the 70s and in the 80s. They incorporated various styles into their music such as funk, soul, African music, new wave and folk. The Talking Heads are known for hits such as Psycho Killer, Burning Down The House and Slippery People.

In addition to nine albums with The Talking Heads, David Byrne has also made ten solo albums. His musical interests are broad: from African dance rhythms to South American swing to Eastern music. Byrne is a pioneer. For example, he sampled sound fragments on the album My Life in the Bush of Ghosts, released together with Brian Eno, in the early 1980s.

David is versatile and is active as a filmmaker, composer, record producer and visual artist. He has written eight books including How Music Works.

Links

David Byrne’s website

David Byrne’s online magazine Reasons to be cheerful

Link to the blog Forgotten classic: Radiohead’s The Bends

How music works from David Byrne book review is a blog by © Pieterjan Brands, November 2020

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *