Het verhaal achter het nummer J.O.S. Days van De Nits

J.O.S. voetbalclub

De voetbalclub J.O.S. in de Watergraafsmeer in Amsterdam speelde een grote rol in de jeugd van de zanger en tekstschrijver Henk Hofstede van de band Nits. Opa Hofstede was één van de oprichters van de buurtclub J.O.S. (Jeugd Organisatie Sportclub). Henk keek vaak naar zijn vader, ooms en broers en neven die bij J.O.S.  speelden en pingelde zelf met een voetbal op het terrein.

De jonge Henk wilde graag lid worden van J.O.S.. Het was gebruikelijk om een proefwedstrijd te spelen. Na die wedstrijd werd Henk afgewezen, geen talent. Dat was uitzonderlijk. Henk was de eerste telg van de familie Hofstede die mislukte als voetballer bij J.O.S. Hij doorbrak de familietraditie door niet te voetballen bij J.O.S. ´I’ve got flat feet and my knees are weak,´ zingt Hofstede. En vervolgens `I was knocked out, a real disgrace. A break with the family tradition of the J.O.S. days.´

For text in English scroll below

Oorlogsmonument

Op het terrein van J.O.S. stond een monument met de namen van de winnaars van het jaarlijkse Steentoernooi. Tijdens de Tweede Wereldoorlog overleden drie clubleden en drie mensen uit de Wetbuurt. Hun namen kwamen op het clubmonument te staan. Bij de jaarlijkse Dodenherdenking speelde het monument een voorname rol.

In de jaren ’70 verhuisde J.O.S. tijdelijk naar de Bijlmer. Toen de voetbalclub weer terugkwam op het terrein, was het monument gesloopt. Het is tot op de dag van vandaag onduidelijk waarom het monument weg is.

In het nummer J.O.S. Days heeft Henk het over zijn eigen kleine leed als mislukte voetballer en over het grote leed die de Tweede Wereldoorlog heeft veroorzaakt met zo veel slachtoffers waaronder de J.O.S. voetballers en de buurtbewoners. Het nummer verscheen op het Nits album In The Dutch Mountains uit 1987.

Het is inmiddels bij de voetbalclub een traditie dat het nummer J.O.S. Days wordt gespeeld als het eerste elftal van J.O.S. Watergraafsmeer bij een thuiswedstrijd het veld op komt.

Hierdoor heeft Hofstede revanche genomen. Henk mislukte als voetballer, maar slaagde als muzikant dankzij het nummer J.O.S. Days dat als soundtrack bij de opkomst van de voetballers fungeert.

Foto Het verdwenen oorlogsmonument van JOS

Foto komt van webpagina 027 – Het verdwenen oorlogsmonument van JOS – Vrienden van Watergraafsmeer

Nits

Nits is een band uit Amsterdam die sinds 1974 bestaat. Nits worden ook vaak beschreven als een artrockband vanwege hun gebruik van onconventionele arrangementen, experimentele geluiden en teksten met een literaire inslag. Eind jaren ’80 beleefde de band zijn commerciële hoogtepunt met het album In The Dutch Mountains en de live compilatie Urk. Nits blijven zich vernieuwen en maken goede albums. De band toert regelmatig met succes door Europa. De kernleden van de Nits zijn Henk Hofstede (zang), Rob Kloet (drums) en Robert Jan Stips (toetsen).

Link naar het blog Nits voor beginners

Link naar de website van Nits

Het verhaal achter het nummer J.O.S Days van de Nits is een blog van Pieterjan Brands, juli 2023

Vind je dit blog interessant, dan is de kans groot dat je nog meer uit mijn nieuwsbrief haalt. Laat een reactie achter onder dit blog. Je e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet verkocht voor reclame doeleinden.

The story behind the song “J.O.S. Days” by De Nits

J.O.S. soccer club

The J.O.S. soccer club in the Watergraafsmeer neighborhood in Amsterdam played a significant role in the youth of singer and lyricist Henk Hofstede of the band The Nits. Henk’s grandfather, Opa Hofstede, was one of the founders of the local club J.O.S. (Jeugd Organisatie Sportclub). Henk often watched his father, uncles, brothers, and cousins play at J.O.S. and played with a soccer ball on the field himself.

Young Henk wanted to become a member of J.O.S. It was customary to play a trial match. After that match, Henk was rejected, lacking talent. That was exceptional. Henk was the first member of the Hofstede family to fail as a soccer player at J.O.S. He broke the family tradition by not playing soccer at J.O.S. “I’ve got flat feet and my knees are weak,” sings Hofstede. And then, “I was knocked out, a real disgrace. A break with the family tradition of the J.O.S. days.”

Voetbalclub JOS Watergraafsmeer Amsterdam
Voetbalclub JOS Watergraafsmeer Amsterdam

War Memorial

On the grounds of J.O.S., there was a monument with the names of the winners of the annual Steentoernooi (Stone Tournament). During World War II, three club members and three people from the Wetbuurt neighborhood died. Their names were inscribed on the club monument. The monument played a prominent role during the annual Remembrance Day.

In the 1970s, J.O.S. temporarily moved to the Bijlmer neighborhood. When the soccer club returned to the original grounds, the monument had been demolished. It remains unclear to this day why the monument was removed.

In the song J.O.S. Days Henk refers to his own small sorrow as a failed soccer player and the great sorrow caused by World War II, with so many victims, including the J.O.S. soccer players and the local residents. The song appeared on The Nits’ album In The Dutch Mountains in 1987.

It has since become a tradition at the soccer club to play the song J.O.S. Days when the first team of J.O.S. Watergraafsmeer enters the field during a home game.

In this way, Hofstede has taken revenge. Henk failed as a soccer player but succeeded as a musician thanks to the song J.O.S. Days which serves as the soundtrack for the players’ entrance.

Videoclip Nits J.O.S. Days

Nits

Nits is a band from Amsterdam that has been active since 1974. The Nits are often described as an art rock band due to their use of unconventional arrangements, experimental sounds, and lyrics with a literary touch. In the late 1980s, the band experienced commercial success with the album In The Dutch Mountains and the live compilation Urk. The Nits continue to innovate and release excellent albums. The band regularly tours Europe with success. The core members of The Nits are Henk Hofstede (vocals), Rob Kloet (drums), and Robert Jan Stips (keyboards).

Link to het blog Nits voor beginners

Official website Nits

The story behind the song J.O.S. Days by De Nits is a blog by Pieterjan Brands July 2023

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *