Heroes is het beste David Bowie nummer

Heroes is het beste David Bowie nummer is een blog. Over de opbouw van Heroes, de tekst, de hit, de hoes en de tijd dat David Bowie in Berlijn woonde.

For text in English please scroll below

Moeilijke keuze uit de vele nummers

WAT IS HET BESTE NUMMER VAN DAVID BOWIE?

Dat is een echt een lastige vraag want Bowie heeft zoveel goede nummers gezongen. Zoals The Jean Genie en Rebel Rebel: twee  lekkere meestampers en meezingers. Of Sound and Vision vanwege haar mooie sound. Wat te denken van Space Oddity? Het nummer intrigeert maar duurt iets te lang. Een meeslepend nummer is Wild is the Wind. Dat is wel een cover (van Johnny Mathis). Starman en Five Years zijn sterke nummers van het Ziggy Stardust album. Ook Heroes en Life on Mars? vind ik prachtig. En hij heeft nog andere top songs gemaakt waarvan de titels me even niet te binnen schieten.

Na wat wikken en wegen, ben ik er uit. Heroes is het beste David Bowie nummer. In dit blog ga ik in op wat Heroes zo goed maakt, de tekst, het succes en de hoes. Ook de periode dat de rockmuzikant in Berlijn woont, komt aan bod.

David Bowie collage
David Bowie Heroes collage

WAAROM IS HEROES ZO GOED?

Een van de sterke punten van Heroes is de opbouw van het nummer. De song werkt na een rustig begin toe naar een climax.

Ook de zang en de sound waarin de gitaar de hoofdrol speelt, vind ik prachtig.

Het eerste couplet praat en zingt Bowie op een rustige manier, bijna koeltjes. Vanaf het tweede couplet zet David een tandje bij: hij zingt krachtiger en met passie. Aan het einde van het nummer schreeuwt hij het zelfs uit: we can be heroes just for one day.

Het volle gitaargeluid is het volgende dat me aangenaam verrast. Gitarist Robert Fripp heeft  drie verschillende gitaarpartijen ingespeeld voor het nummer, die alle drie niet voldoen. Producer Visconti gaat er mee aan de slag en gebruikt alle drie de gitaarpartijen gelijktijdig, door het hele nummer heen. Het eindresultaat is verbluffend.

Bij de opnames van Heroes in de Hansa studio in Berlijn heeft Bowie zich omringd met prima muzikanten. Naast Robert Fripp op gitaar beschikt David over geweldige muzikanten zoals Brian Eno op synthesizer.  Verder spelen Carlos Alomar op slaggitaar, Dennis Davis op drums en George Murray op elektrische bas mee.

De zang, het gitaarwerk in combinatie met het geluid van de synthesizer en de Chamberlin (een keyboard bespeelt door Bowie) is uniek voor de tweede helft van de jaren ’70. Het maakt Heroes tot het beste David Bowie nummer.

De titel van het nummer verwijst naar de song Hero van de Duitse elektronische band Neu! Het is één van de Duitse bands die Bowie bewondert.

DE TEKST

Heroes is oorspronkelijk een instrumentaal nummer. Een voorval tijdens de opnames van  Heroes inspireert de Britse muzikant tot het schrijven van de songtekst. David Bowie kijkt door het raam van de studio en ziet twee geliefden elkaar stiekem zoenen bij de Berlijnse Muur. Het stel geniet van elkaar en van het amoureuze moment. De relatie kan door het gevaar van buitenaf ieder moment beëindigd worden door de dreigende omgeving van de Muur met zijn gewapende militairen en rondvliegende kogels. De liefde is sterker dan de twist tussen het West- en Oost-Europa. Moeilijke omstandigheden zijn te overwinnen, al is het maar voor even.

You will be queen,

and I, I will be king.

Though nothing will drive them away,

we can beat them,

just for one day

Jaren later onthult Bowie dat het zoenende stel producer Tony Visconti en achtergrondzangeres Antonia Maass was. Tony was in die tijd getrouwd waardoor Bowie pas na de echtscheiding de namen bekend maakte.

HITSUCCES

De single Heroes bereikt in 1977 een 24e plaats in de Britse hitlijsten en in Nederland de 9e plaats.

Er verschijnt ook een Duitstalige versie onder de titel Helden en een Franstalige versie Héros. De componist Philip Glass maakt een Heroes symphony.

Na het overlijden van Bowie in 2016 wordt Heroes één van zijn populairste en meest gestreamlinede nummers. Het wordt opnieuw uitgebracht en haalt de 12e plaats in de Britse hitlijsten. In Nederland blijft de song op de 47e plaats steken.

De Berlijnse Hansa studio is bekend bij muzikanten vanwege de goede akoestiek van de Meistersaal. In deze studio neemt Iggy Pop de albums The Idiot en Lust for Live op die David Bowie produceert. Later nemen ook Depeche ModeU2 en Nick Cave and the Bad Seeds er succesvolle albums op.

HOES

De foto op de hoes van Heroes uit 1977 is beroemd. David Bowie gebruikt de foto in 2013 opnieuw voor zijn album The Next Day als achtergrond waarbij we zijn gezicht niet kunnen zien.

Hoes David Bowie Heroes 1977
Hoes David Bowie Heroes 1977
Hoes David Bowie The Next Day 2013
Hoes David Bowie The Next Day 2013

BOWIE IN BERLIJN

Samen met zijn Amerikaanse muziekmaat Iggy Pop strijkt David Bowie neer in de gescheiden stad. Tussen 1976 en 1978 woont hij in de Hauptstraße 155 in het Berlijnse stadsdeel Schöneberg.

Gedenksteen bij het huis in Berlijn waar David Bowie woonde
Gedenksteen bij het huis in Berlijn waar David Bowie woonde

Hij komt uit Los Angeles en hoopt in Berlijn af te komen van zijn excessieve drugsgebruik. Het is niet duidelijk of dat gelukt is.

Een andere reden voor de keuze van Berlijn is dat hij in een niet-Engelstalige omgeving  anoniem over straat kan.

Daarnaast wil Bowie zich verdiepen in de Duitse elektronische muziek die hem intrigeert. Zo vindt hij de muziek van bands als Neu! en Kraftwerk  interessant.

In de Duitse stad werkt hij aan drie albums die tot zijn beste werk worden gerekend. Critici en fans hebben het over de Berlijn trilogie die bestaat uit: Low (1977), “Heroes” (1977) en Lodger (1979). De muziek is moeilijker toegankelijk dan vroeger. De drie albums zijn experimenteel en bevatten verschillende instrumentale nummers.

Toch worden Low en “Heroes” goed verkocht. Van de drie platen is “Heroes” het bekendst bij het grote publiek en de enige die volledig in de wereldberoemde Berlijnse Hansa Studio is opgenomen. Naast zijn muzikale activiteiten is David actief als acteur in films en op het toneel.

BERLIJN IN 1977

Het is de tijd van de Koude Oorlog: een periode van gewapende vrede tussen de het ‘geketende’ communistische Oost-Europa en het ‘vrije’ kapitalistische West-Europa. Eén van de bekendste symbolen van de Koude Oorlog is het IJzeren Gordijn. Dwars door de Duitse stad staat een gigantische muur die het kapitalistische West-Berlijn van het communistische Oost-Berlijn scheidt.

De stad is grauw en kil en kent door de economische malaise een hoge werkloosheid. Desondanks heeft West-Berlijn een grote aantrekkingskracht op jongeren. Het wonen is er goedkoop door de lage huren. Jongens uit West-Duitsland ontlopen de militaire dienstplicht als ze ingeschreven staan als inwoner van West-Berlijn.

De jeugd – veelal hippe, anarchistische en kunstzinnige jongeren – maakt de stad levendig en geeft West-Berlijn een creatieve impuls aan de muziek, film en mode.

CONCLUSIE

De Berlijn periode brengt de rust terug in het persoonlijke leven van David Bowie. De samenwerking met muzikanten als Brian Eno en Iggy Pop en producer Tony Visconti doen hem goed. Het gebruik van synthesizers in de muziek is een stijlbreuk met zijn eerdere werk. De Britse muzikant vindt zichzelf muzikaal opnieuw uit.  Heroes is het beste nummer van David Bowie.

Links:

De website van David Bowie.

Recensie: Welcome to the Blackout van David Bowie

Blog over het baanbrekende debuutalbum van Roxy Music waarvan Brian Eno een bandlid was.

© Pieterjan Brands, januari 2021

Vind je dit blog interessant, dan is de kans groot dat je nog meer uit mijn nieuwsbrief haalt. Laat een reactie achter onder dit blog. Je e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet verkocht voor reclame doeleinden.

Heroes is the best David Bowie song

WHAT IS DAVID BOWIE’S BEST SONG?

That is a really tough question because Bowie has sung so many good songs. Like The Jean Genie and Rebel Rebel: two great mashers and sing-alongs. Or Sound and Vision because of the beautiful sound. What about Space Oddity? The song is intriguing but takes a little too long. A compelling song is Wild is the Wind. That one is a cover (by Johnny Mathis). Starman and Five Years are strong songs from the Ziggy Stardust album. I also like Heroes and Life on Mars. And he has made other top songs whose titles don’t come to mind right now.

After some thought, I have decided. Heroes is the best David Bowie song. In this blog I will discuss what makes Heroes so good, the lyrics, the success and the cover. Also the period that the rock musician lived in Berlin will be discussed.

WHY IS HEROES SO GOOD?

One of the strong points of Heroes is the song structure. After a quiet start, the song works towards a climax.

I also love the vocals and the sound in which the guitar plays the leading role.

In the first verse Bowie talks and sings quietly, almost cool. From the second verse onwards, David steps it up a notch: he sings more powerfully and with passion. At the end of the song he even screams out: we can be heroes just for one day.

The full guitar sound is the next thing that pleasantly surprises me. Guitarist Robert Fripp has played three different guitar parts for the song, all three of which are not satisfactory. Producer Visconti gets to work on it and uses all three guitar parts simultaneously throughout the song. The result is stunning.

During the recording of Heroes at the Hansa Studio in Berlin, Bowie surrounded himself with excellent musicians. In addition to Robert Fripp on guitar, David has great musicians such as Brian Eno on synthesizer.  Furthermore, Carlos Alomar on rhythm guitar, Dennis Davis on drums and George Murray on electric bass.

The vocals, the guitar work in combination with the sound of the synthesizer and the Chamberlin (a keyboard played by Bowie) is unique for the second half of the 70s. It makes Heroes the best David Bowie song.

The title of the song refers to the song Hero by the German electronic band Neu! It is one of the German bands Bowie admires.

THE LYRICS

Heroes is originally an instrumental song. An incident during the recording of Heroes inspired the British musician to write the lyrics. David Bowie looks through the studio window and sees two lovers secretly kissing near the Berlin Wall. The couple enjoys each other and the amorous moment. The relationship can end at any moment due to the danger from the outside, due to the threatening environment of the Wall with its armed soldiers and flying bullets. Love is stronger than the strife between Western and Eastern Europe. Difficult circumstances can be overcome, if only for a moment.

You will be queen,

and I, I will be king.

Though nothing will drive them away,

we can beat them,

just for one day

Years later, Bowie reveals that the kissing couple was producer Tony Visconti and backing singer Antonia Maass. Tony was married at the time, so Bowie didn’t announce the names until after the divorce.

David Bowie we can be heroes
Zinsnede uit Heroes

HIT RECORD

The single Heroes reached 24th place in the British charts in 1977 and 9th place in the Netherlands.

There is also a German-language version released under the title Heroes and a French-language version Héros. Composer Philip Glass created a Heroes symphony.

After Bowie died in 2016, Heroes becomes one of his most popular and most streamed songs. It is re-released and reaches 12th place in the British charts. In the Netherlands, the song remains stuck at 47th place.

The Berlin Hansa studio is well-known among musicians because of its good acoustics. In this studio, Iggy Pop records the albums The Idiot and Lust for Live, which are produced by David Bowie. Later, Depeche Mode, U2 and Nick Cave and the Bad Seeds also recorded successful albums in the Berlin Hansa studio.

COVER

The photo on the cover of 1977’s Heroes is famous. David Bowie reused the photo in 2013 for his album The Next Day as a background where we cannot see his face.

BOWIE IN BERLIN

David Bowie settles down in the segregated city together with his American music buddy Iggy Pop. Between 1976 and 1978 he lives at 155 Hauptstraße in the Schöneberg district of Berlin.

Memorial stone at the house in Berlin where David Bowie lived

He is from Los Angeles and hopes to get rid of his excessive drug use in Berlin. It is not clear whether he succeeded in doing so.

Another reason for choosing Berlin is that he can walk the streets anonymously in a non-English-speaking environment.

Bowie also wants to delve into the German electronic music that intrigues him. He likes the music of bands like Neu! and Kraftwerk interesting.

In the German city he works on three albums that are considered to be his best work. Critics and fans talk about the Berlin trilogy that consists of Low (1977), “Heroes” (1977) and Lodger (1979). The music is more difficult to access than it used to be. The three albums are experimental and contain several instrumental tracks.

Still, Low and “Heroes” are selling well. Of the three records, “Heroes” is the best known to the general public and the only one to be recorded entirely in the world-famous Berlin Hansa Studio. In addition to his musical activities, David is also an actor in movies and on the stage.

Berlin Hansa Studio in the Seventies
Berlin Hansa Studio near the Wall in the Seventies https://withberlinlove.com/2018/07/08/hansa-studios-wall-1976-90/
David Bowie Low
Low (1977)
Hoes David Bowie Heroes 1977
Heroes (1977)
David Bowie Lodger
Lodger (1979)

BERLIN IN  1977

It is the time of the Cold War: a period of armed peace between the ‘shackled’ communist Eastern Europe and the ‘free’ capitalist Western Europe. One of the most famous symbols of the Cold War is the Iron Curtain. Across the German city, a gigantic wall separates capitalist West Berlin from communist East Berlin.

The city is grey and cold and has high unemployment due to economic malaise. Despite this, West Berlin has a great attraction for young people. Living there is cheap because of the low rents. Boys from West Germany avoid military service if they are registered as residents of West Berlin.

The youth – mostly hip, anarchic and artistic youngsters – make the city lively and give West Berlin a creative impulse to music, movie and fashion.

CONCLUSION

The Berlin period brings peace back to David Bowie’s personal life. The collaboration with musicians such as Brian Eno and Iggy Pop and producer Tony Visconti do him good. There is a style break from his earlier work by the use of synthesizers. The British musician reinvents himself musically.  Heroes is David Bowie’s best song.

Links:

David Bowie’s website.

Review: Welcome to the Blackout by David Bowie

Blog about the groundbreaking debut album of Roxy Music of which Brian Eno was a band member.

5 gedachten over “Heroes is het beste David Bowie nummer”

  1. Pieterjan Brands

   Dat is een goede vraag, Maarten. Door Heroes tussen haakjes te plaatsen, relativeert David Bowie het woord helden. Wie zijn die helden, wat maakt hen tot helden en voor hoe lang ben je een held?

 1. Mooi blog. Thanks!

  Mijn favoriete David Bowie songs zijn:
  1) Space Oddity
  2) Heroes
  3) Starman
  4) Ashes to ashes
  5) Sound and Vision

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *