Gram Parsons is de grondlegger van de countryrock

“Hebben jullie de laatste lp van Bram Parsons?” vroeg ik één van de medewerkers van een platenzaak in Venlo. Hij keek me eerst fronsend aan en zei daarna glimlachend: “bedoel je soms Gram Parsons? Het is een Amerikaanse muzikant,” zei ik twijfelend. Hij plukte uit de platenbakken een exemplaar: op een vaalblauwe hoes kijkt een zwartharige jongen ons recht aan. Gram Parsons lees ik in de linkerhoek van de albumhoes. “Kan ik even luisteren of dit de goede plaat is? Het is voor de verjaardag van mijn broer?” vroeg ik. Geen probleem. Voor het eerst hoorde ik zijn muziek terwijl ik met beide handen de witte schelpen tegen mijn oren houdt. Gram Parsons is de grondlegger van de countryrock. De eerste luisterbeurt deed me weinig, het klonk heel braaf. Maar het was een cadeau voor mijn broer Anno, dus ik kocht hem.

Gram Parsons Grievous Angel cover
Gram Parsons – Grievous Angel

Bram Parsons

Ik kende de countryrock muziek niet goed. Dit genre werd halverwege de jaren ’70 als hip en baanbrekend gezien. Mijn oudere broer Anno was beter op de hoogte van de muziektrends en had een zwak voor Amerikaanse muziek. Hij nam het cadeau enthousiast in ontvangst. Bij het horen van het verhaal over Bram Parsons in de platenzaak, proestte Anno het uit van de lach. En zo noemden we Gram Parsons voortaan Bram Parsons. De stem en muziek van Gram Parsons schalden regelmatig uit de luidsprekers in huize Brands. Het was voor mij wennen aan de muziek, ik vond het iets te netjes. Wel moet ik toegeven dat ik de duetten met die langharige zangeres (ze heette Emmylou Harris ontdekte ik veel later) heel mooi vond.

The Byrds en The Flying Buritto Brothers

Gram Parsons wordt op 5 november 1946 geboren als Ingram Cecil Connor III. Als hij 12 jaar oud is, pleegt zijn vader zelfmoord. Zijn moeder hertrouwt met Robert Parsons. Gram neemt de achternaam van zijn stiefvader aan. Parsons groeit op in Winter Haven, Florida. Als kleinzoon van een rijke fruitteler had hij geen gebrek aan geld.

Parsons raakt geïnteresseerd in muziek nadat hij een optreden van Elvis Presley ziet. In zijn tienerjaren speelt hij in diverse bandjes.

Gram Parsons is korte tijd bandlid van The Byrds en speelt mee op het album Sweetheart Of The Rodeo. Daarna richt hij met mede Byrds lid Chris Hillman, The Flying Burrito Brothers op. Het album The Gilded Palace of Sin krijgt goede kritieken. Na het tweede album stapt Parsons – al dan niet vrijwillig – uit de band.

Emmylou Harris

Chris Hilman ontdekt Emmylou Harris in een kleine club in Washington, waar ze een paar avonden in de week optreedt. Hij koppelt de zangeres aan Gram en het blijkt een gouden zet. Als Emmylou en Gram samen zingen, gebeurt er iets magisch. Ze halen het beste in elkaar boven. In de nummers We’ll Sweep Out the Ashes in the Morning en Love Hurts vervlechten de stemmen zich tot een spannend geheel. Beide stemmen vullen elkaar aan, ze lijken om elkaar heen te draaien en soms elkaar uit te dagen. Vanaf de opnames met Gram Parsons groeit Emmylou Harris uit tot een gerespecteerde zangeres met een lange carrière.

Albums

Gram Parsons heeft twee albums opgenomen. In 1973 verscheen G.P. Hij nam het debuut op met de toenmalige begeleidingsband van Elvis Presley, waarin ook stergitarist James Burton speelde. De toevoegingen van viool, banjo, dobro en de pedal steel geven het album een fijne sfeer. De combinatie van traditionele country gemengd met rock is vernieuwend. Gram Parsons is de grondlegger van de countryrock.

Gram Parsons GP cover
Gram Parsons – GP

Een jaar na het debuut kwam Grievous Angel, gemaakt met vrijwel dezelfde muzikanten. Grievous Angel verschijnt drie maanden na zijn onverwachte dood. Hoogtepunten zijn de nummers Love Hurts en Return of the Grievous Angel.

Waarom is Gram Parsons een vernieuwer?

Hij wordt wel de grondlegger van de twang (alternatieve country) en de countryrock genoemd. Gram slaagde er als eerste in het perfecte mengsel te vinden tussen country en rock. Hij noemt zelf zijn stijl cosmic American music. Zijn invloed op de countryrock en Americana is groot. Bands als The Eagles en Poco en een muzikant als Ryan Adams zijn schatplichtig aan Gram Parsons. Hij is onsterfelijk geworden door de duetten die hij zong met Emmylou Harris.

Afgelopen week struinde ik door de bakken van de beste platenzaak van Nederland (Sounds in Venlo). Daarbij kwam ik de cd G.P. en Grievous Angel tegen. Jeetje Bram Parsons dacht ik meteen. Geen moment getwijfeld om die schijf meteen te kopen. “Je houdt van oude muziek,” zei mijn vriendin. “Nee dat klopt niet, ik hou van tijdloze muziek,” zei ik daarop glunderend.

De beste 5 nummers van Gram Parsons

  1. Hot Burrito #1 (Flying Burrito Brothers)
  2. Love Hurts
  3. Return of the Grievous Angel
  4. Wild Horses (Flying Burrito Brothers)
  5. A Song For You

Links

Blog over de veelbesproken dood van Gram Parsons

Wrecking Ball van Emmylou Harris is een vergeten klassieker

Gram Parsons is de grondlegger van de countryrock is een blog van

© Pieterjan Brands, juli 2022

Vind je dit blog interessant, dan is de kans groot dat je nog meer uit mijn nieuwsbrief haalt. Laat een reactie achter onder dit blog. Je e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet verkocht voor reclame doeleinden.

Gram Parsons is the founder of country rock

“Do you have the latest LP from Bram Parsons?” I asked one of the employees of a record store in Venlo. He looked at me with a frown and then said with a smile, “You mean Gram Parsons? He’s an American musician,” I said doubtfully. He picked a copy from the record boxes: on a faded blue cover a black-haired boy is looking straight at us. Gram Parsons I read in the left corner of the album cover. “Can I have a listen to see if this is the right record? It’s for my brother’s birthday?” I asked. No problem. For the first time I heard his music as I hold the white shells to my ears with both hands. Gram Parsons is the founder of country rock. The first listen didn’t do much for me, it sounded very good. But it was a present for my brother Anno, so I bought it.

Bram Parsons

I didn’t know country rock music well. This genre was seen as hip and groundbreaking in the mid-1970s. My older brother Anno was more aware of music trends and had a soft spot for American music. He accepted the gift enthusiastically. Hearing the story about Bram Parsons in the record store, Anno burst out laughing. And so we called Gram Parsons Bram Parsons from now on. The voice and music of Gram Parsons regularly blared from the speakers in the Brands house. I had to get used to the music, I thought it was a bit too neat. I must admit that I really liked the duets with that long-haired singer (I discovered her name was Emmylou Harris much later).

The Byrds and The Flying Buritto Brothers

Gram Parsons was born Ingram Cecil Connor III on November 5, 1946. When he is 12 years old, his father commits suicide. His mother remarries Robert Parsons. Gram takes his stepfather’s last name. Parsons grew up in Winter Haven, Florida. As the grandson of a wealthy fruit grower, he had no shortage of money.

Parsons becomes interested in music after seeing an Elvis Presley performance. In his teens he played in various bands.

Gram Parsons is a member of The Byrds for a short time and plays on the album Sweetheart Of The Rodeo. He then co-founded The Flying Burrito Brothers with fellow Byrds member Chris Hillman . The album The Gilded Palace of Sin receives good reviews. After the second album, Parsons leaves the band – voluntarily or not.

Emmylou Harris

Chris Hilman discovers Emmylou Harris in a small Washington club, where she performs a few nights a week. He links the singer to Gram and it turns out to be a golden move. When Emmylou and Gram sing together, something magical happens. They bring out the best in each other. In the songs We’ll Sweep Out the Ashes in the Morning and Love Hurts the voices intertwine into an exciting whole. Both voices complement each other, they seem to revolve around each other and sometimes challenge each other. From the recordings with Gram Parsons, Emmylou Harris grows into a respected singer with a long career.

Albums

Gram Parsons has recorded two albums. GP appeared in 1973. He recorded the debut with the then backing band of Elvis Presley, which included star guitarist James Burton. The additions of violin, banjo, dobro and the pedal steel give the album a nice atmosphere. The combination of traditional country mixed with rock is innovative. Gram Parsons is the founder of country rock.

A year after the debut came Grievous Angel, made with almost the same musicians. Grievous Angel appears three months after his unexpected death. Highlights include the songs Love Hurts and Return of the Grievous Angel .

Why is he an innovator?

He is called the founder of twang (alternative country) and country rock. Gram was the first to find the perfect blend of country and rock. He calls his style cosmic American music. His influence on country rock and Americana is great. Bands like The Eagles and Poco and a musician like Ryan Adams are indebted to Gram Parsons. He has become immortal through the duets he sang with Emmylou Harris .

Last week I wandered through the bins of the best record store in the Netherlands (Sounds in Venlo). I also came across the CD GP and Grievous Angel. Gosh Bram Parsons I immediately thought. Never hesitated to buy that disc right away. “You like old music,” my friend said. “No that’s not right, I like timeless music,” I said, beaming.

The best 5 songs of Gram Parsons:

1.         Hot Burrito #1 (Flying Burrito Brothers)

2.         Love Hurts

3.         Return of the Grievous Angel

4.         Wild Horses (Flying Burrito Brothers)

5.         A Song For You

Links

Blog over de veelbesproken dood van Gram Parsons

Wrecking Ball van Emmylou Harris is een vergeten klassieker

Gram Parsons is the founder of country rock is a blog by

Pieterjan Brands, July 2022

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *