Graceland van Paul Simon is een klassiek album

Hoe het luisteren naar een ogenschijnlijk onbeduidend cassette met Afrikaanse muziek uiteindelijk leidde tot een bestseller album voor Paul Simon. Net op het moment toen zijn populariteit afnam. Zijn album Heart and Bones was geflopt was en hij zat in de midlife crisis. De Noorse zangeres Heidi Berg gaf hem een cassettebandje met de titel Accordion Jive Hits Vol II. Aanvankelijk toonde Simon weinig interesse in het bandje. Tijdens een autorit naar zijn zomerhuis in Montauk pakte de Afrikaanse muziek hem. Het luisteren naar deze opwindende en levendige composities opende een nieuwe wereld voor hem. De energieke zwarte muziek deed hem denken aan de rock-´n-roll en rhythm and blues muziek uit zijn jeugd toen hij in New York woonde. Het inspireerde Paul om dieper in de Afrikaanse muziek te duiken. Na vele luistersessies van Afrikaanse muzikanten kwam het idee naar Zuid Afrika te reizen om met lokale muzikanten samen muziek te gaan maken.

Paul Simon Graceland cover

For text in English scroll below

Het is belangrijk om te begrijpen hoe het besluit om naar Zuid-Afrika te gaan werd ontvangen, gezien de boycot van het land vanwege het apartheidsregime. Simon bezocht Zuid-Afrika niet uit sympathie voor de regering maar om muzikanten, artiesten en tegenstanders van de apartheid te steunen. 

De fusie van Zuid-Afrikaanse en westerse popmuziek en het werken met lokale muzikanten resulteerde in het unieke geluid van het album Graceland. Door de combinatie van mbaqanga (een opzwepende Zuid-Afrikaanse muziekstijl uit de townships) met invloeden uit country, Tex-Mex en reggae ontstond een vernieuwende stijl die zowel herkenbaar was als verfrissend.

Graceland kent vele hoogtepunten waaronder het titelnummer. Deze song wordt beschouwd als een eerbetoon aan diverse muziekstijlen, zoals Afrikaanse beat, country, blues en rockabilly. De tekst verwijst naar Graceland, het landgoed van Elvis Presley in Memphis, Tennessee, waarmee Simon de sfeer van de Sun Studio’s wilde oproepen.

Op twee andere nummers Diamonds On The Soles of Her Shoes en Homeless speelt de Zuid-Afrikaanse koorzanggroep Ladysmith Black Mambazo een grote rol. Homeless is volledig a capella met een groot deel van de tekst in het Zulu. Paul Simon schreef beide nummers met Ladysmith Black Mambazo oprichter Joseph Shabalala.

Meer Afrikaans spektakel is te horen op I Know What I Know. Met harde drums, pompend basspel, fijne gitaarakkoorden en mooi samenzang met de Zuid-Afrikaanse Shangaan-groep General M.D. Shirina en de Gaza Sisters.

Een ander hoogtepunt is The Boy in the Bubble, het swingende openingsnummer. We horen de zware accordeon klanken overdubt met synthesizers en lekker pompend basspel.

De pakkende en swingende song You Can Call Me All is de grootste hit van het album. Het nummer lijkt meer geinspireerd op de cajunmuziek van New Orleans dan op Afrikaanse muziek.

Graceland kent vele hoogtepunten, waaronder enkele opmerkelijke samenwerkingen. Eén daarvan is het duet tussen Paul Simon en Linda Ronstadt op het nummer Under African Skies, dat een melancholische sfeer toevoegt aan het album.

De aanvankelijke ophef over het spelen met Zuid-Afrikaanse muzikanten werd al snel overschaduwd door lofuitingen over het vakmanschap en de presentatie van Zuid-Afrikaanse muziek aan een wereldwijd publiek.

Hoewel Warner Brothers aanvankelijk terughoudend was om Graceland uit te brengen, groeide het album uiteindelijk uit tot een commercieel succes met 14 miljoen verkopen. Het illustreert hoe een getalenteerde muzikant, los van commerciële druk, prachtige muziek kan maken door simpelweg zijn instinct te volgen.

Nadat er discussie was ontstaan over de boycot van Zuid-Afrikaanse muziek, bleek de beslissing van Paul Simon historisch gezien juist te zijn geweest. Graceland gaf de Zuid-Afrikaanse muziek een enorme boost, met succesvolle verzamelalbums zoals The Indestructible Beat of Soweto. Lokale muzikanten die op Graceland te horen waren, zoals Ladysmith Black Mambazo, kregen internationale bekendheid en succes. Afrikaanse artiesten als Youssou n´Dour, Fela, Manu Dibango, King Sunny Adé, Moré Kante, Hugh Masekela, Miriam Makeba en Johnny Clegg kregen in de slipstream van Graceland meer bekendheid.

Graceland van Paul Simon is een klassiek album is een blog van © Pieterjan Brands, juni 2024

Graceland by Paul Simon is a classic album

Listening to a seemingly insignificant cassette of African music eventually led to a bestselling album for Paul Simon. Just at the time when his popularity was waning. His album Heart and Bones had flopped and he was in a midlife crisis. Norwegian singer Heidi Berg gave him a cassette tape titled Accordion Jive Hits Vol II.

Initially, Simon showed little interest in the band. During a car ride to his summer home in Montauk, African music grabbed him. Listening to these exciting and vibrant compositions opened up a new world for him. The energetic black music reminded him of his youth’s rock ‘n’ roll and rhythm and blues music when he lived in New York. It inspired Paul to dive deeper into African music. After many listening sessions by African musicians, the idea came to travel to South Africa to make music with local musicians.

It is important to understand how the decision to go to South Africa was received, given the boycott of the country due to the apartheid regime. Simon visited South Africa not out of sympathy for the government but to support musicians, artists and opponents of apartheid. 

The fusion of South African and Western pop music and working with local musicians resulted in the unique sound of the album Graceland. The combination of mbaqanga (a rousing South African music style from the townships) with influences from country, Tex-Mex and reggae created an innovative style recognizable and refreshing style.

Graceland has many highlights, including the title track. This song is considered a tribute to various musical styles, such as African beat, country, blues and rockabilly. The lyrics refer to Graceland, Elvis Presley‘s estate in Memphis, Tennessee, with which Simon wanted to evoke the atmosphere of the Sun Studios.

On two other tracks, Diamonds On The Soles of Her Shoes and Homeless, the South African choir vocal group Ladysmith Black Mambazo plays a major role. Homeless is completely a cappella with much of the lyrics in Zulu. Paul Simon wrote both songs with Ladysmith Black Mambazo founder Joseph Shabalala.

More African spectacle can be heard on I Know What I Know. With hard drums, pumping bass, fine guitar chords and beautiful harmony vocals with the South African Shangaan group General M.D. Shirina and the Gaza Sisters.

Another highlight is The Boy in the Bubble, the swinging opening song. We hear the heavy accordion sounds overdubbed with synthesizers and nice pumping bass playing.

The catchy and swinging song You Can Call Me All is the biggest hit of the album. The song seems to be inspired more by the Cajun music of New Orleans than by African music.

Graceland has many highlights, including some notable collaborations. One of the highlights is the duet between Paul Simon and Linda Ronstadt on the song Under African Skies, which adds a melancholic atmosphere to the album.

The initial fuss about playing with South African musicians was soon overshadowed by praise for the craftsmanship and presentation of South African music to a global audience.

Although Warner Brothers was initially reluctant to release Graceland, the album became a commercial success with 14 million sales. It illustrates how, free from commercial pressure, a talented musician can create beautiful music simply by following their instincts.

After a discussion arose about the boycott of South African music, Paul Simon’s decision turned out to have been historically correct. Graceland boosted the South African music, with successful compilation albums such as The Indestructible Beat of Soweto. Local musicians were featured at Graceland, such as Ladysmith Black Mambazo, who gained international fame and success. African artists such as Youssou n ́Dour, Fela, Manu Dibango, King Sunny Adé, Moré Kante, Hugh Masekela, Miriam Makeba and Johnny Clegg gained more fame in the slipstream of Graceland.

Paul Simon – Graceland from the concert in Hyde Park

Graceland by Paul Simon is a classic album is a blog by © Pieterjan Brands, June 2024