Formidable! Stromae kondigt een nieuw album aan

Hoe gaat het met Stromae? Tussen 2010 en 2016 maakte de Belgische muzikant een stormachtige ontwikkeling door. We kijken terug en vooruit. Het blog Formidable! Stromae kondigt een nieuw album aan.

Stromae
Wat kenmerkt Stromae?

Met nummers als Papaoutai, Formidable en Alors On Danse scoorde hij grote hits. Stromae (spreek uit Stromai) zette de Franstalige muziek weer op de kaart met vrolijke muziek en teksten met inhoud. De videoclips waren origineel en spraakmakend. Ook de live concerten waren een belevenis en een lust voor de ogen en oren van de bezoekers door de uitgekiende combinatie van muziek, dans en animatie.

Hij verdween in 2016 – op het toppunt van zijn roem – van het toneel. Het leek er even op dat Stromae uitgezongen was. Zijn laatste plaat Racine Carrée is uitgebracht in 2013.

Gelukkig is er na een lange radiostilte goed nieuws, want Stromae kondigt een nieuw album aan. Wanneer die verschijnt is nog niet bekend.

Een terugblik op wat hij heeft gedaan en betekend en wat we kunnen verwachten.

For text in English please scroll below

WHAT’S IN A NAME? STROMAE – MAESTRO -MOSAERT

Stromae is de artiestennaam van de in België geboren Paul Van Haver. In het Verlan (Franse straattaal) worden lettergrepen van woorden verwisseld. De naam Stromae komt van maestro waarbij de lettergrepen omgedraaid zijn. Ook bij de naam van zijn kledinglijn Mosaert haalt hij een woordgrap uit. Mosaert is een anagram (het wisselen van letters in een woord) van maestro en Stromae.

HIT SUCCESSEN

Het is lang geleden dat Franstalige nummers zo hoog eindigden in de Nederlandse hitlijsten. Die topposities waren alleen weggelegd voor Engels- en Nederlandstalige nummers. Desondanks scoorde Stromae hoog met nummers als Alors on Dance en Papaoutai en Formidable.

EIGEN UNIVERSUM

Stromae heeft een eigen universum gecreëerd waarin de muziek, zijn teksten, de kleding, het dansen, de videoclips en live shows tot in de puntjes zijn geregisseerd.

Zijn muziek is een frisse mix van hiphop, dance, Afrikaanse highlife en chansons. Hij heeft een warme stem en vertolkt de nummers met veel passie en expressie.

De songteksten zijn veelal donker en maatschappijkritisch. Hij zingt over het gemis van een vader en vraagt zich af wat een goede vader is (in Papaoutai). Eenzaamheid en liefdesverdriet staan centraal in het nummer Formidable. Stromae vraagt iedereen te gaan dansen om zo de problemen over studie, werk en geld te vergeten (in Alors On Danse).

VISUEEL ONDERSCHEIDEND

Hij onderscheidt zich met zijn unieke outfits die speciaal voor hem worden gemaakt. De ene keer kleedt hij zich als een Engelse dandy met een kleurig overhemd, hoge sokken, een korte broek en een vlinderdasje. De andere keer draagt hij Afrikaanse felgekleurde stoffen met geometrische patronen. Hij heeft een eigen kledinglijn ontwikkeld onder de naam Mosaert.

Naast zijn opvallende kleding danst Stromae op een bijzondere en aanstekelijke manier waarbij hij zijn lange en slungelige lijf gebruikt.

VIDEOCLIPS

De gestileerde videoclips lijken kleine films waarbij de teksten uitgebeeld worden. In Papaoutai bijvoorbeeld zien we een om aandacht smekende zoon die geen aandacht krijgt van zijn stoïcijnse vader (een pop).

In de andere clip Formidable zwalkt Stromae zogenaamd dronken en roept tekstflarden van dit nummer bij een Brusselse tramhalte. De omstanders reageren verschillend op zijn gedrag: van negeren, naar helpen tot zelfs filmen met de mobiele telefoon. Het voorval was in scène gezet en werd met verborgen camera’s opgenomen. Deze clip is inmiddels meer dan 260 miljoen keren bekeken!

Niet alleen de videoclips zijn doordacht geregisseerd, Dat geldt ook voor zijn liveshows die opwindend, strak gepland en visueel overdonderend zijn door de grafische projecties en een uitgekiende lichtshow. Hij is zelf het stralende middelpunt. Als een echte entertainer beweegt hij zich ontwapenend op het podium.

WAT MAAKT STROMAE ZO GELIEFD?

Koorddansend tussen lichte muziek en zware teksten trekt Stromae een onverwacht breed publiek aan. Hij is spraakmakend en fascineert. De ene fan danst uitbundig op de muziek. De andere analyseert zijn teksten en ziet Stromae als de spreekbuis van de twintigers. Veel muziekliefhebbers zien in hem de opvolger van de legendarische Belgische zanger Jacques Brel. Aan de ene kant omarmt Stromae de chanson traditie (bijvoorbeeld in Formidable) en aan de andere kant draagt hij zijn eigen identiteit uit met dansbare nummers. Visueel is er genoeg te genieten in de videoclips, met zijn outfits en de bijzondere dansstijl. Kortom hij weet bij jong en oud een snaar te raken en is daardoor een bruggenbouwer.

WAAROM IS HIJ UIT DE SPOTLIGHTS VERDWENEN EN WAT HEEFT HIJ GEDAAN?

Bij de tournee ter promotie van het album Racine Carrée gaf Stromae wereldwijd 210 concerten in twee jaar tijd. De succesvolle tour bracht hem zelfs optredens in de New Yorkse Madison Square Garden en in het Canadese Montreal. Het laatste concert is integraal te zien (de songteksten zijn Engels ondertiteld).

Hij had zich voorgenomen om na de slopende tournee een tijdje uit de spotlights te treden om zo weer op adem te komen. Door gezondheidsproblemen werd de tour eerder afgebroken dan gepland was.

Het Stromae personage verdween daarom een aantal jaren naar de achtergrond en Paul Van Haver stond centraal. Ondertussen trouwde hij met modeontwerpster Coralie Barbier en werd papa(outai). Hij stak zijn tijd vooral in Mosaert, een kleinschalige en eco vriendelijk opgezette unisex kledinglijn.  

Muzikaal trad hij sporadisch naar buiten. Het nummer Défiler bracht hij uit bij de lancering van een capsule van de Mosaert kledinglijn. Daarna werkte hij samen met de Britse band Coldplay, waar hij in het Frans te horen was op het nummer Arabesque van het album Everyday Life (eind 2019) en te zien was in een videoclip opgenomen in Jordanië.

WAT KUNNEN WE VERWACHTEN VAN HET NIEUWE ALBUM?

De verwachtingen zijn hoog gespannen voor het nieuwe album. Stromae heeft laten zien dat hij talentvol is. Hij slaagde erin om met een handvol memorabele Franstalige hits een groot publiek te bereiken. Krijgen we op het nieuwe album nummers te horen die in het verlengde liggen van zijn laatste schijf Racine Carrée of verrast hij ons en door andere muzikale wegen in te slaan? Wie het weet, mag het zeggen.

Ben erg benieuwd wat hij voor ons in petto heeft op zijn derde album. We gaan het zien en horen.

Gelukkig hebben we in de tussentijd de muziek en de beelden om naar de oude hits te luisteren, te kijken en op te dansen. Formidable!

Links

Website van Stromae en Mosaert

Lees het blog over Thomas Azier die in het voorprogramma stond van Stromae

Formidable! Stromae kondigt een nieuw album aan is een blog van

© Pieterjan Brands, december 2020

Photo by goatling on Foter.com / CC BY-SA

Vind je dit blog interessant, dan is de kans groot dat je nog meer uit mijn nieuwsbrief haalt. Laat een reactie achter onder dit blog. Je e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet verkocht voor reclame doeleinden.

Formidable! Stromae announces new album

He scored big hits with songs like Papaoutai, Formidable and Alors On Danse. Stromae (pronounced Stromai) put French music back on the map with cheerful music and lyrics with substance. The video clips were original and controversial. The live concerts were also an experience and a feast for the eyes and ears of the visitors due to the sophisticated combination of music, dance and animation.

He disappeared from the stage in 2016 – at the height of his fame. For a while, it seemed that Stromae had been sung to. His last record Racine Carrée was released in 2013.

Fortunately, after a long radio silence, there is good news, as Stromae has announced a new album. When it will be released is not yet known.

A look back at what he has done and meant and what we can expect.

WHAT’S IN A NAME? STROMAE – MAESTRO -MOSAERT

Stromae is the stage name of Belgian-born Paul Van Haver. In Verlan (French street language) syllables of words are swapped. The name Stromae comes from maestro where the syllables are reversed. He also makes a pun with the name of his clothing line Mosaert. Mosaert is an anagram (the changing of letters in a word) of maestro and Stromae.

HIT SUCCESS

It has been a long time since French songs ended so high in the Dutch charts. Those top positions were reserved for English and Dutch songs. Nevertheless, Stromae scored high with songs like Alors on Dance, Papaoutai and Formidable.

OWN UNIVERSE

Stromae has created his universe in which the music, his lyrics, the clothes, the dancing, the video clips and live shows have been directed down to the last detail.

His music is a fresh mix of hip-hop, dance, African highlife and chansons. He has a warm voice and performs the songs with a lot of passion and expression.

The lyrics are often dark and socially critical. He sings about missing a father and wonders what a good father is (in Papaoutai). Loneliness and heartbreak are central in the song Formidable. Stromae asks everyone to start dancing to forget the problems of study, work and money (in Alors On Danse).

VISUALLY DISTINCTIVE

He distinguishes himself with the unique outfits that are made especially for him. Sometimes he dresses like an English dandy with a colourful shirt, high socks, shorts and a bow tie. At other times, he wears African brightly coloured fabrics with geometric patterns. He has developed his clothing line under the name Mosaert.

In addition to his striking clothes, Stromae dances in a special and catchy way, using his long and lanky body.

VIDEO CLIPS

The stylised video clips seem to be small films in which the lyrics are depicted. In Papaoutai, for example, we see a son begging for attention but receiving none from his stoic father (a doll).

In the other clip, Formidable, Stromae pretends to be drunk and shouts out snippets of the song at a Brussels tram stop. The bystanders react differently to his behaviour: from ignoring to helping to even film with their mobile phones. The incident was staged and recorded with hidden cameras. This clip has now been viewed more than 260 million times!

Not only the video clips are well-directed, this also applies to his live shows, which are exciting, tightly planned and visually overwhelming due to the graphic projections and a sophisticated light show. He is the radiant centre of attention. As a true entertainer, he moves disarmingly on stage.

WHAT MAKES STROMAE SO POPULAR?

Stromae’s tightrope walk between light music and heavy lyrics attracts an unexpectedly wide audience. He is controversial and fascinating. One fan dances exuberantly to the music. Others analyse his lyrics and see Stromae as the mouthpiece of the people in their twenties. Many music lovers see in him the successor to the legendary Belgian singer Jacques Brel. On the one hand, Stromae embraces the chanson tradition (e.g. in Formidable) and on the other hand, he expresses his own identity with danceable songs. Visually, there is plenty to enjoy in the video clips, with his outfits and special dance style. In short, he strikes a chord with both young and old and is therefore a bridge builder.

WHY DID HE DISAPPEAR FROM THE SPOTLIGHT AND WHAT DID HE DO?

On the tour to promote the album Racine Carrée, Stromae gave 210 concerts worldwide in two years. The successful tour even brought performances in New York’s Madison Square Garden and in Montreal, Canada. The last concert can be seen in full (the lyrics are subtitled in English).

He had planned to step out of the spotlights for a while after the gruelling tour to catch his breath again. Due to health problems, the tour was cut short earlier than planned.

The Stromae character therefore disappeared into the background for several years and Paul Van Haver took centre stage. In the meantime, he married fashion designer Coralie Barbier and became papa(outai). He devoted most of his time to Mosaert, a small-scale and eco-friendly unisex clothing line. 

Musically, he performed sporadically. He released the song Défiler at the launch of a capsule of the Mosaert clothing line. He then collaborated with British band Coldplay, where he was heard in French on the song Arabesque from the album Everyday Life (due out in late 2019) and featured in a music video shot in Jordan.

WHAT CAN WE EXPECT FROM THE NEW ALBUM?

Expectations are high for the new album. Stromae has shown that he is talented. He managed to reach a large audience with a handful of memorable French hits. Will we get to hear songs on the new album that are an extension of his last disc Racine Carrée or will he surprise us by taking different musical paths? Whoever knows, may say.

I am very curious what he has in store for us on his third album. We shall see and hear.

Fortunately, in the meantime, we have the music and the images to listen to, watch and dance to the old hits. Formidable!

Links

Website of Stromae and Mosaert

Read the blog about Thomas Azier who was supporting Stromae

Formidable. Stromae announces a news album is a blog by © Pieterjan Brands, December 2020

2 gedachten over “Formidable! Stromae kondigt een nieuw album aan”

  1. Pingback: Het formidabele verhaal van Stromae – muziekpopenrock

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *