Elton John en Your Song: het verhaal

De schoonheid van eenvoud: een lichtvoetige piano begeleidt de stem van Elton John als hij zingt:

 It’s a little bit funny this feeling inside

I’m not one of those who can easily hide

I don’t have much money but boy if I did

I’d buy a big house where we both could live

Het is het begin van de liefdesballad Your Song, zijn eerste grote hit.

Sir Elton John is op 25 maart 74 jaar geworden. Dat is een goede aanleiding om de Britse zanger, pianist en componist in het zonnetje te zetten. Ik doe dat met het verhaal achter Your Song, één van zijn bekendste en beste nummers. Inmiddels is de song meer dan 50 jaar oud en ze staat al jaren hoog in de Top 2000. Elton John en Your Song het verhaal. This one’s for you.

For text in English please scroll below

ELTON JOHN EN BERNIE TAUPIN WERKEN SAMEN

Eind jaren ’60 zocht het Londense muzieklabel Liberty Records in een advertentie naar nieuw muziektalent. Zowel Elton John (artiestennaam van Reginald Dwight) als Bernie Taupin reageerden op de advertentie. De sollicitaties leidden niet tot het felbegeerde platencontract voor de twee jongens.

Bernie kon goed teksten schrijven en Elton blonk uit in muziek componeren. De jongens werden aan elkaar gekoppeld. De twee voelden zich buitenstaanders en en dat schiep een band. Zo werden ze collega’s en vrienden.

Elton en Bernie kregen een baan bij de legendarische muziekuitgever Dick James’ DJM Records.  Het was de start van een langdurige samenwerking.

Elton John piano
Elton John aan de piano

HOE KWAM YOUR SONG TOT STAND?

Het schrijversduo kreeg het advies van DJM Records om meer vanuit het “hart” te schrijven.  Dit advies nam Bernie ter harte. De oorspronkelijke tekst van Your Song schreef hij snel na tijdens het ontbijt op een bevlekt stuk papier aan de keukentafel van Eltons moeder in Northwood Hills (een buitenwijk in Londen). De 17-jarige Taupin was nog niet bekend met de liefde. Hij schreef een eenvoudig en eerlijk liedje over hoe hij zich de liefde voorstelde. Op dezelfde dag dat Bernie de tekst schreef, zat Elton achter de piano om de mooie tekst te voorzien van een melodie. Twintig minuten later was Your Song geboren. Elton en Bernie waren overtuigd van de kwaliteit van het nummer.  

STIEKEM OEFENEN IN DE STUDIO

De vraag was of een platenmaatschappij dit nummer wilde opnemen. John en Taupin waren op een nacht stiekem aan het oefenen in de DJM studio’s.  Toen de bewaker van de studio stemmen hoorde, sloeg hij alarm. De baas Dick James was woedend toen hij hoorde dat twee van zijn werknemers ‘s nachts naar binnen waren geslopen. De huisgitarist Caleb Quaye wees Dick op de hoge kwaliteit van de composities. Toen Dick James de nummers hoorde, was de woede snel bekoeld. Deze songs hadden potentie.

OPNAMENS IN DE DJM STUDIO’S

Het gevolg was dat Elton en Bernie een platencontract tekenden. Met een zenuwachtige Elton John achter de piano werd in januari 1970 een demo van Your Song opgenomen in de Trident Studios in het Londense Soho. Deze opnames waren in eerste instantie bedoeld om de beste nummers van het duo John/Taupin artiesten aan te bieden die op zoek waren naar nieuw materiaal. Zo ver kwam het niet. Platenbaas Dick James was erg onder de indruk van Elton John’s demoversie waardoor die op plaat werd uitgebracht. En zo verscheen het Elton John album in april 1970.

WAAR GAAT YOUR SONG OVER?

In de liefdesballad horen we de eenvoud en onschuld in de tekst van de 17-jarige Bernie Taupin. Bijvoorbeeld in het refrein:

I hope you don’t mind

I hope you don’t mind

That I put down in the words

How wonderful life is while you’re in the world.

MUZIEK

Your Song is een gevoelige ballad. De instrumentale focus ligt met name op John’s lichtvoetige pianowerk, met daarnaast de akoestische gitaar, Paul Buckmaster’s begeleidende strijkers en een ritmesectie

HIT SUCCES

Your Song stond in januari 1970 op de B-kant van de single Take Me to the Pilot in de VS. De diskjockeys draaiden Your Song vaker dan de A-kant.

Het werd zijn eerste hit. Zo steeg Your Song in de hitlijsten tot nummer acht in de Billboard Hot 100 en nummer zeven in de UK Singles Chart.  In Nederland piekte het nummer op de 10e plaats van de Top 40 in januari 1971.

BETEKENIS VAN DE TEKST

Een eenvoudige tekst raak verpakt in sfeervolle muziek. Een klassiek nummer dat uitblinkt in zijn eenvoud. Elton John speelde het nummer bij vrijwel elk concert dat hij gaf.

Deze tijdloze hit is talloze keren gecoverd. Een van de bekendste versies is die van Ewan Mc Gregor en Nicole Kidman in de soundtrack Moulin Rouge uit 2001. Ook Lady Gaga, Ellie Goulding coverden Your Song.

DE CARRIÈRE VAN ELTON JOHN

Your Song was de start van één van de langste en meest succesvolle carrières in de popgeschiedenis. Elton begon als jonge zanger en pianist van gevoelige liedjes. Later viel hij vooral op vanwege zijn brillen, door het dragen van extravagante kleding en als theatrale podium act. De vele hits door de jaren heen kwamen op momenten dat je het niet verwachtte. In de herfst van zijn carrière profileerde hij zich als een succesvolle veteraan en icoon.

Your Song dateert uit het begin van de jaren ’70.  Uit de periode dat van de 74-jarige Britse zanger zijn beste albums verschenen.

Link

Website van Elton John

Elton John en Your Song: het verhaal is een blog van: © Pieterjan Brands, maart 2021

Vind je dit blog interessant, dan is de kans groot dat je nog meer uit mijn nieuwsbrief haalt. Laat een reactie achter onder dit blog. Je e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet verkocht voor reclame doeleinden.

Elton John and Your Song: The Story

The Beauty of Simplicity: A light-footed piano accompanies Elton John ‘s voice when he sings:

It’s a little bit funny this feeling inside

I’m not one of those who can easily hide

I don’t have much money but boy if I did

I’d buy a big house where we both could live

The beginning of the love ballad  Your Song, his first big hit.

Sir  Elton John turned 74 years on March 25 2021. This is a good reason to put the British singer, pianist and composer in the spotlight. This blog is about the story behind  Your Song, one of his famous and best songs. Your Song is more than 50 years old.  Elton John and  Your Song the story. This one’s for you.

ELTON JOHN AND BERNIE TAUPIN WORK TOGETHER

In the late 1960s, the London music label Liberty Records advertised  for new music talent. Both  Elton John  (stage name of  Reginald Dwight) and  Bernie Taupin  responded to the advertisement. The applications did not lead to a record deal for the two boys.

Bernie  was good at writing lyrics and  Elton  excelled at composing music. The boys teamed up. The two felt like outsiders and they formed a bond. They became colleagues and friends.

Elton  and  Bernie  got a job with legendary music publisher Dick James’ DJM Records. It was the start of a long-term collaboration.

Elton John portrait
Elton John portrait

HOW DID YOUR SONG COME ABOUT?

The writing duo was advised by  DJM Records  to write more from the “heart”. Bernie took this advice. He wrote the original lyrics for Your Song at breakfast on a stained piece of paper at the kitchen table of  Elton’s  mother in Northwood Hills (a suburb of London). The 17-year-old Taupin was not familiar with love. He wrote a simple and honest song about how he imagined love. After  Bernie wrote the lyrics, Elton sat at the piano to provide the beautiful lyrics with a melody. Twenty minutes later Your Song was  born. Elton and  Bernie were convinced of the quality of the song. 

SECRETLY PRACTICING IN THE STUDIO

The question was whether a record company wanted to record this song.  On one night John  and  Taupin were practicing secretly in the  DJM studios. When the studio guard heard voices, he raised the alarm. The boss  Dick James  was furious when he heard that two of his employees had sneaked in during the night.. The studio guitarist  Caleb Quaye  pointed out to Dick the high quality of the compositions. When Dick James  heard the songs, the anger quickly disappeared. These songs from the two boys had potential.

RECORDINGS IN THE DJM STUDIOS

The result was that Elton  and  Bernie  signed a record deal. With a nervous Elton John at the piano, a demo of Your Song was recorded in January 1970 at the Trident Studios  in Soho London. These recordings were initially intended to offer the best songs of the duo  John / Taupin to artists who were looking for new material. It didn’t come to that. Record company boss Dick James  was very impressed with  Elton John’s  demo version. And so the  Elton John  album was released in April 1970.

WHAT IS YOUR SONG ABOUT?

In the love ballad we hear the simplicity and innocence in the lyrics of 17-year-old Bernie Taupin. For example in the chorus:

I hope you don’t mind

I hope you don’t mind

That I put down in the words

How wonderful life is while you’re in the world.

MUSIC

Your Song  is a sensitive ballad. The instrumental part is mainly John‘s  light-footed piano work, along with the acoustic guitar,  Paul Buckmaster’s  accompanying strings and a rhythm section.

HIT SUCCESS

Your Song  was on the B-side of the US single Take Me to the Pilot  in January 1970. The disc jockeys played  Your Song  more often than the A side.

It was his first hit. Your Song rose to number 8 on the Billboard Hot 100 and number 7 on the UK Singles Chart. In the Netherlands the number peaked at number 10 in the Top 40 in January 1971.

MEANING OF THE TEXT

A simple text wrapped up in atmospheric music. A classic song that excels in its simplicity. Elton John played the song at almost every concert he gave.

This evergreen has been covered countless times. One of the best-known versions is that of Ewan Mc Gregor  and  Nicole Kidman  in the  2001 soundtrack Moulin RougeLady Gaga and Ellie Goulding also  covered  Your Song.

THE CAREER OF ELTON JOHN

Your Song  was the start of one of the longest and most successful careers in pop history. Elton  started as a young singer and pianist of sensitive songs. Later he became famous for  his glasses, for wearing extravagant clothes and as a theatrical stage act. The many hits over the years came at unexpected times. In the fall of his career, he profiled himself as a successful veteran and icon.

Your Song dates back to the early 1970s. The best albums of the 74-year-old British singer were released in this period.

Link

Elton John and Your Song the story is a blog by © Pieterjan Brands, March 2021

Photo 1 Elton John piano: Photo by Studio Sarah Lou on Foter.com

Photo 2 Elton John portrait: Photo by Nirazilla on Foter.com Photo by Nirazilla on Foter.com

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *