Eddie Vedder met Into The Wild is een unieke soundtrack

5 dingenen die je moet weten over Eddie Vedder met Into The Wild: een unieke soundtrack voor een aangrijpend verhaal.

Wat is het verhaal achter de soundtrack Into The Wild?

De Into The Wild film uit 2007 vertelt het waar gebeurde verhaal van de jonge rebel Chris McCandless. Hij ontvlucht de beklemmende westerse maatschappij met zijn prestatie- en bewijsdrang. Chris doneert zijn spaargeld aan het goede doel en vertrekt naar de vrije natuur in Alaska. Hij wil overleven, maar in zijn zoektocht naar vrijheid sterft Chris uiteindelijk van de honger.

Regisseur Sean Pen heeft de roman Into The Wild van John Krakauer gebruikt om de gelijknamige film te maken. Het aangrijpende verhaal had een fraaie soundtrack nodig. De regisseur was hiervoor bij Eddie Vedder aan het goede adres.

For text in English scroll below

Eddie Vedder Into The Wild hoes
Eddie Vedder Into The Wild hoes
Eddie Vedder Into The Wild foto
Eddie Vedder Into The Wild foto

Hoe is de muziek van de Into the Wild soundtrack ontstaan?

Als regisseur Sean Penn aan Eddie Vedder vraagt om de muziek voor de film te schrijven, bekijkt de zanger allereerst het ruwe materiaal van de film. Vervolgens schrijft hij de meeste nummers en voert ze uit met akoestische gitaren en een basic drumstel. De tracks begeleiden het verhaal en de scènes van Into The Wild. Vedder is als groot natuurliefhebber vaak te vinden in de bossen rondom Seattle om tot rust te komen. Het is Vedder gelukt om mooie en sfeervolle nummers te schrijven voor de film die zich afspeelt in de natuur, goed te ondersteunen. De soundtrack heeft een folky sound.

Welke nummers vallen op?

Ik heb 5 van de 11 songs op de soundtrack uitgezocht. .

Guaranteed:

Het nummer Guaranteed gaat over liefde, hoop en het zoeken naar betekenis in het leven. Deze album track gaat na een stilte van twee minuten over in een hidden track waarin de melodie wordt geneuried door Eddie Vedder. In Nederland wordt Guaranteed gelinkt aan de vermoorde misdaad verslaggever Peter R. de Vries. De eerste tekstregel “On bended knee is no way to be free” was zijn levensmotto. De zin betekent dat we aan niemand ondergeschikt zijn.

Long Nights:

Long Nights gaat over de hoofdrolspeler Chris McCandless die alleen in de natuur is. Hij ziet de sterrenhemel en bedenkt dat de mensen thuis die ook zien. We kijken naar dezelfde sterren, maar de afstand tussen Chris en maatschappij is heel groot. Hoe zou het met de mensen daar zijn?

Rise:

We horen Eddie Vedder zingen en op zijn Ukelele spelen in Rise. Het lied gaat over het vermogen om door te zetten en de kracht van de menselijke geest. Rise is een oprecht en hoopvol nummer met een duister randje:

Gonna rise up

Burning back holes in dark memories

Gonna rise up

Turning mistakes into gold

Society:

Mijn favoriete nummer van Into The Wild is geschreven door Jerry Hannan. Deze cover gaat over het gevoel van vrijheid en buiten zijn waarbij de hoofdrolspeler Chris zich afvraagt of hij gemist wordt in de overvolle samenleving. Society is een krachtig nummer dat Eddie overtuigend zingt met zijn warme bariton stem.

Hard Sun:

De andere cover is Hard Sun. Dit is het enige nummer van de soundtrack dat op een Pearl Jam plaat zou kunnen staan vanwege de vollere sound. Het lied wordt gezongen door Eddie Vedder en Corin Tucker. De originele zanger van het lied Gordon Peterson (artiestennaam Indio) klaagde Eddie aan vanwege de aangepaste liedtekst en de uitholling van Hard Sun. De rechter wees deze klacht af.

Hoe werd de film en de muziek ontvangen door critici en luisteraars?

De Into The Wild film kreeg goede recensies van de critici en ook het publiek was positief. Het acteerwerk van hoofdrolspeler Emile Hirsch werd geprezen, net zoals de prachtige natuurbeelden en de emotionele diepgang van het verhaal.

De muziek krijgt net als de film positieve kritieken. De soundtrack ondersteunt het verhaal goed. De muziek is puur en ademt de vrijheid van ongerepte natuur.

Wat me opvalt is dat de Into The Wild soundtrack slechts 33 minuten duurt. Enerzijds is de plaat al voorbij voordat je het weet. Anderzijds is dat korte paradoxaal genoeg ook weer de kracht van de soundtrack Into The Wild. Het album bevat geen song, woord of noot teveel. Dat maakt Into The Wild tot een bijzondere luisterervaring. Even een half uur onderdompelen in een hele andere wereld. Naar de soundtrack kun je ook luisteren zonder de film gezien te hebben.

Samenvattend is de soundtrack van Into the Wild een prachtige en emotioneel krachtige verzameling songs die de thema’s en het spirituele van de film perfect vangen.

Wat is het verschil tussen deze solo nummers en de nummers van Pearl Jam?

Into The Wild is het eerste solo album van Eddie Vedder die zich na 17 jaar los maakt als zanger van Pearl Jam. Op de Pearl Jam albums staan veel ruige rocknummers. Op dit album klinkt Vedder’s stem rustiger en harmonieuzer. De meer ingetogen kant past goed bij Eddie en ook bij de sfeer van de film. Vedder krijgt me rustig en ontspannen bij het luisteren naar het album.

Album score: 7.5/10

Into the Wild van Eddie Vedder: een unieke soundtrack voor een aangrijpend verhaal is een blog van © Pieterjan Brands, april 2023

Links:

Website Pearl Jam

Blog de erfenis van Chris Cornell

Vind je dit blog interessant, dan is de kans groot dat je nog meer uit mijn nieuwsbrief haalt. Laat een reactie achter onder dit blog. Je e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet verkocht voor reclame doeleinden.

Into the Wild by Eddie Vedder: a unique soundtrack to a gripping story

5 things you need to know about Eddie Vedder’s Into The Wild soundtrack

What is the story behind the Into The Wild soundtrack?

The 2007 film Into The Wild tells the true story of young rebel Chris McCandless. He flees the oppressive Western society with its drive for achievement and proof. Chris donates his savings to charity and leaves for the wilderness in Alaska. He wants to survive, but in his quest for freedom, Chris ends up starving to death.

Director Sean Pen used John Krakauer’s novel Into The Wild to create the film of the same name. The gripping story needed a beautiful soundtrack. For this, the director came to the right place with Eddie Vedder.

How did the music for the Into the Wild soundtrack come about?

When director Sean Penn asked Eddie Vedder to write the music for the film, the singer first reviewed the film’s raw material. He then writes most of the songs himself and performs them with acoustic guitars and a basic drum kit. The tracks accompany the story and scenes of Into The Wild. A great lover of nature, Vedder can often be found in the woods around Seattle to unwind. The soundtrack has a folky sound. Vedder managed to write good and atmospheric songs that support the film well.

Which songs stand out?

I picked 5 of the 11 songs on the soundtrack. .

Guaranteed:

The song Guaranteed is about love, hope and the search for meaning in life. This album track turns into a hidden track after a two-minute silence in which the melody is hummed by Eddie Vedder. In the Netherlands, Guaranteed is linked to murdered crime reporter Peter R. de Vries. The first line of the lyrics “On bended knee is no way to be free” was his life motto. The phrase means we are subordinate to no one.

Long Nights:

Long Nights is about the protagonist Chris McCandless who is alone in the wilderness. He sees the starry sky and figures out that the people back home see them too. We look at the same stars, but the distance between Chris and society is very great. How would it be with the people there?

Rise:

We hear Eddie Vedder singing and playing his Ukulele in Rise. The song is about the ability to persevere and the strength of the human spirit. Rise is a sincere and hopeful song with a dark edge:

Gonna rise up

Burning back holes in dark memories

Gonna rise up

Turning mistakes into gold

Society:

My favorite song from Into The Wild was written by Jerry Hannan. This cover is about the feeling of freedom and being outside where the protagonist Chris wonders if he is missed in the overcrowded society. Society is a powerful song that Eddie sings convincingly with his bariton voice.

Videoclip Eddie Vedder Society

Hard Sun:

The other cover is Hard Sun. This is the only song from the soundtrack that could be on a Pearl Jam record because of its fuller sound. Hard Sun is sung by Eddie Vedder and Corin Tucker. The original singer of the song Gordon Peterson (stage name Indio) sued Eddie over the modified lyrics and the erosion of Hard Sun. The judge dismissed this complaint.

How were the film and music received by critics and listeners?

Into The Wild received good reviews from critics and audiences were also positive. The acting of lead actor Emile Hirsch was praised, as were the beautiful nature scenes and the emotional depth of the story.

The music, like the film, was praised. This soundtrack supports the story well. The music is pure and exudes the freedom of untouched nature.

What strikes me is that the Into The Wild soundtrack is only 33 minutes long. On the one hand, the album is over before you know it. On the other hand, paradoxically, that is the strength of the Into The Wild soundtrack. The album contains no song, word or note too much. It makes Into The Wild an extraordinary listening experience. Just for half an hour you are immersed in a completely different world.

In summary, the soundtrack to Into the Wild is a beautiful and emotionally powerful collection of songs that perfectly capture the themes and spirituality of the film.

What is the difference between these solo songs and the songs by Pearl Jam?

Into The Wild is the first solo album by Eddie Vedder who is breaking away as the lead singer of Pearl Jam after 17 years. The Pearl Jam albums feature a lot of rough rock songs. On this album, Vedder’s voice sounds calmer and more harmonious. The more subdued side suits Eddie well and also the mood of the movie. Vedder gets me calm and relaxed listening to the album.

Album score: 7.5/10

Links:

Website Pearl Jam

Blog the legacy of Chris Cornell

Into the Wild by Eddie Vedder: a unique soundtrack to a gripping story is a blog by

© Pieterjan Brands, April 2023

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *