Dusty in Memphis van Dusty Springfield is een vergeten klassieker

Het blog Dusty in Memphis van Dusty Springfield is een vergeten klassieker uit 1969. Over de moeizaam verlopen opnames, de soul in haar stem en dat het album pas jaren later werd ontdekt als een meesterwerk.

For text in English please scroll below

Dusty in Memphis album hoes
Album hoes

WIE IS DUSTY SPRINGFIELD?

Dusty Springfield behoort tot de beste Britse (soul) zangeressen. Mary Isobel Catherine Bernadette O’Brien zoals ze echt heet, werkt na haar middelbare schooltijd eerst als verkoopster in een platenzaak en later in een wasserette. Ze zingt aanvankelijk brave liedjes en is één van de vele lieve zangeressen in de UK. Gelukkig laat ze de zoetsappigheid achter zich en gooit het roer om als ze de soul ontdekt in haar stem. Ook Dusty’s uiterlijk ondergaat een metamorfose: het ziekenfondsbrilletje gaat af, het rossige haar wordt geblondeerd en tot een suikerspin getoupeerd en haar ogen maakt ze gitzwart op.

SOUL IN HAAR STEM

Haar stem is warm, hees en sensueel. Ze klinkt zijdezacht, toegewijd en soms bedwelmend. In haar Amerikaanse periode wordt ze de eerste blanke zangeres die het Tamla Motown geluid een eigen draai geeft. Haar stem is soulvol, luister maar naar eens naar de hit Son Of A Preacher Man. Een nummer dat eerst aangeboden wordt aan Aretha Franklin, die het in eerste instantie niet wilt zingen. Dusty zingt Son Of A Preacher Man wel en doet het met verve op haar manier: sensueler, verfijnder en minder krachtig dan Aretha. ‘The Queen Of Soul’ gaat na het horen van Dusty’s versie toch overstag om het nummer te zingen. De soulvolle stem levert Dusty de bijnaam op als ‘The White Queen of Soul’.

DE LIEFDE VOOR DE SOUL

Als meisje droomt Dusty van Amerika. Ze is gek op de muziek van zwarte Rhythm & Blues artiesten als The Ronnettes, The Supremes en The Temptations. Memphis behoort aan het einde van de jaren ’60 tot de muzikale hotspots. In 1968 vertrekt ze naar het beloofde land met hoge verwachtingen.

OPNAMES DUSTY IN MEMPHIS

Een jaar later krijgt ze het aanbod om een album op te nemen op het Atlantic Records label. De opnames verlopen moeizaam. De Britse zangeres is onder de druk dat ze in Memphis is. Ze staat in de American Sound Studio op de plek waar Aretha Franklin en Wilson Pickett hun grootste hits in zongen. Springfield is niet gewend om live met een grote groep doorgewinterde soulmuzikanten te werken. Dusty kan niet kiezen uit de vele nummers die ze te horen krijgt. Ze vindt dat veel songs te weinig soul hebben en vertrekt in verwarring en met slaande deuren naar New York.

MUZIEK OPGENOMEN IN MEMPHIS EN DE ZANG IN NEW YORK

Atlantic baas Jerry Wrexler past zijn werkwijze aan. In Memphis neemt hij de muziek op met ritme- en blazerssectie en de achtergrondzang van The Sweet Inspirations. Een paar weken later reist Wrexler naar New York met de muziek tapes om Dusty’s zangpartijen toe te voegen. In Memphis is de muziek opgenomen en de nummers zingt Dusty in New York.

BIJZONDERE NUMMERS

Naast de begeleiding van een prima band zijn de nummers van de hand van verschillende aansprekende muzikanten. Zo zijn er vier nummers geschreven door Gerry Goffin en Carole King (So Much Love, Do Not Forget About Me, No Easy Way Down en I Can Not Make It Alone). Burt Bacharach en Hal David componeerden In The Land Of Make Believe. Twee nummers zijn van de toen vrijwel onbekende Randy Newman: I Don’t Want To Hear It Anymore en Just One Smile. En het sensueel gezongen Breakfast In Bed komt van Eddie Hinton en Donnie Frits.

Het eerdergenoemde Son Of A Preacher Man wordt zowel in de Verenigde Staten als in de UK een dikke hit. Springfield zingt op het album op haar kenmerkende bijna smachtende wijze over liefde, verlangen en hartenpijn.

LATE ERKENNING VOOR DIT MEESTERWERK

Hoe moeizaam de opnames ook verliepen, op het resultaat is niets aan te merken. Het is een dik half uur genieten van klassieke en tijdloze muziek die gedragen wordt door de prachtige stem van Dusty gedrenkt in weelderige arrangementen met violen en blazers.

Dusty in Memphis is haar vijfde en meest aansprekende studio album. Aanvankelijk flopt het album. Pas veel later wordt Dusty in Memphis opnieuw ontdekt door de muziek lefhebbers en critici. Zij vallen voor de muzikale schoonheid op dit klassieke en tijdloze album. Dusty in Memphis van Dusty Springfield is een vergeten klassieker.

NALATENSCHAP

De naam van Dusty Springfield is minder groot in muziekhistorie dan van de mannelijke Britse generatiegenoten als The Beatles, The Rolling Stones en The Who. Dat zal te maken hebben met het feit dat Dusty nummers uitvoerde die anderen voor haar schreven. Ze was een zangeres en had succes in een tijd waarin man en vrouw niet als gelijk werden gezien. Ze was moeilijk in de omgang door een minderwaardigheidscomplex en een perfectionistische aard. In 1999 overleed ‘The White Queen of Soul’ na een carrière vol ups en downs.

De muzikale erfenis is rijk waardoor we haar niet vergeten. Door haar keuskeurigheid heeft Dusty voortreffelijke nummers gezongen zoals:

I Only Want To Be WIth You, You Don’t Have To Say You Love Me, I Just Don’t Know What To Do With Myself, Twenty Four Hours From Tulsa, Summer Is Over en I Close My Eyes And Count To Ten.

Dusty Springfield behoort tot de beste zangeressen die de UK heeft voortgebracht. Ze is een belangrijke inspiratiebron voor zangeressen die deze eeuw groot zijn geworden zoals Adele, Amy Winehouse en Duffy.

Album score: 9/10

Dusty in Memphis van Dusty Springfield is een vergeten klassieker is een blog van:

© Pieterjan Brands, september 2020

Vind je dit blog interessant, dan is de kans groot dat je nog meer uit mijn nieuwsbrief haalt. Laat een reactie achter onder dit blog. Je e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet verkocht voor reclame doeleinden.

Dusty in Memphis by Dusty Springfield is a forgotten classic album

WHO IS DUSTY SPRINGFIELD?

Dusty Springfield is one of the best British (soul) singers. Mary Isobel Catherine Bernadette O’Brien is her real name, works after high school first as a saleswoman in a record store and later in a laundromat. At first she sings good songs and is one of the many sweet singers in the UK. Fortunately she leaves the sweetness behind and changes course when she discovers soul in her voice. Dusty’s appearance also undergoes a metamorphosis: she takes off her glasses, blondes her reddish hair and teased into cotton candy, and she blackens her eyes.

SOUL IN HER VOICE

Her voice is warm, husky and sensual. She sounds silky, dedicated and sometimes intoxicating. In her American period, she becomes the first white singer to give the Tamla Motown sound its twist. Her voice is soulful, just listen to the hit Son Of A Preacher Man. A song first offered to Aretha Franklin, who doesn’t want to sing it at first. Dusty does sing Son Of A Preacher Man and does it with verve in her way: more sensual, more refined and less powerful than Aretha. After hearing Dusty’s version, the Queen of Soul agrees to sing the song. The soulful voice earns Dusty the nickname ‘The White Queen of Soul’.

THE LOVE OF SOUL

As a girl Dusty dreams of America. She loves the music of black Rhythm & Blues artists like The Ronnettes, The Supremes and The Temptations. Memphis is one of the musical hotspots at the end of the 1960s. In 1968 she leaves for the promised land with high expectations.

RECORDING DUSTY IN MEMPHIS

A year later she gets the offer to record an album for the Atlantic Records label. The recordings are difficult. The British singer is under the pressure of being in Memphis. She is at the American Sound Studio at the place where Aretha Franklin and Wilson Pickett sang their biggest hits in. Springfield is not used to working live with a large group of seasoned soul musicians. Dusty can’t choose from the many songs she gets to hear. She feels that many songs have to little soul and leaves for New York in confusion and angry.

MUSIC RECORDED IN MEMPHIS AND THE VOCALS RECORDED IN NEW YORK

Atlantic boss Jerry Wrexler adjusts his working methods. In Memphis he records the music with rhythm and horn section and the backing vocals of The Sweet Inspirations. A few weeks later, Wrexler travels to New York with the music tapes to add Dusty’s vocals. The music is recorded in Memphis and the songs Dusty sings in New York.

SPECIAL SONGS

Besides the accompaniment of a great band, the songs are written by various appealing musicians. There are four songs written by Gerry Goffin and Carole King (So Much Love, Do Not Forget About Me, No Easy Way Down and I Can Not Make It Alone). Burt Bacharach and Hal David composed In The Land Of Make Believe. Two songs are by the then virtually unknown Randy Newman: I Don’t Want To Hear It Anymore and Just One Smile. And the sensuously sung Breakfast In Bed comes from Eddie Hinton and Donnie Frits.

The aforementioned Son Of A Preacher Man becomes a big hit in both the United States and the UK. Springfield sings about love, longing and heartache on the album in her characteristic almost languorous way.

LATE RECOGNITION FOR THIS MASTERPIECE

No matter how difficult the recordings were, there is nothing to criticize in the result. It’s a good half hour of classical and timeless music that is carried by Dusty’s beautiful voice drenched in lush arrangements with violins and horns.

Dusty in Memphis is her fifth and most appealing studio album. Initially, the album flopped. Only much later is Dusty in Memphis rediscovered by music gurus and critics. They fall for the musical beauty of this classic and timeless album.

LEGACY

Dusty Springfield’s name is not as big in music history as male British contemporaries like The Beatles, The Rolling Stones and The Who. This will have to do with the fact that Dusty performed songs that others wrote for her. She was a singer and had success at a time when men and women were not seen as equal. She was difficult to deal with because of an inferiority complex and a perfectionist nature. In 1999, “The White Queen of Soul” passed away after a career full of ups and downs.

The musical legacy is rich, so we will not forget her. Due to her choice, Dusty has sung excellent songs such as:

I Only Want To Be With You, You Don’t Have To Say You Love Me, I Just Don’t Know What To Do With Myself, Twenty Four Hours From Tulsa, Summer Is Over and I Close My Eyes And Count To Ten.

Dusty Springfield is one of the best singers the UK has known. She is an important source of inspiration for singers who have grown up this century such as Adele, Amy Winehouse and Duffy.

Album rating: 9/10

Dusty In Memphis by Dusty Springfield is a forgotten classic album from © Pieterjan Brands, September 2020

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *