Was de Nederlandse manager van Elvis een geslepen zakenman of een oplichter?

Elvis Presley is één van de grootste rock ’n roll sterren die we kennen. De drijvende kracht achter het succes en populariteit van Elvis was zijn manager Colonel Tom Parker. Deze manager met Nederlandse roots maakte de zanger wereldwijd beroemd met een uitgekiende strategie. Hoewel Parker vaak controversieel is beschouwd, is er geen twijfel over dat hij een belangrijke rol heeft gespeeld in de carrière van Elvis Presley en in de ontwikkeling van de rock-‘n-rollmuziek. Dit blog geeft een antwoord op de vraag: was de Nederlandse manager van Elvis een geslepen zakenman of een oplichter?

For text in English please scroll below

Geslepen zakenman

Colonel Tom Parker was degene die van Elvis Presley een wereldster maakte.

In de jaren ’50 ontmoette Parker Elvis en werd zijn manager. Tom was verantwoordelijk voor de carrière van Presley en begeleidde zijn opkomst en maakte hem tot één van de grootste rock-‘n-rollartiesten aller tijden. Parker was een slimme zakenman en wist Presleys carrière te versterken door hem te laten optreden in films en televisieshows en te laten touren in de Verenigde Staten.

Voordat Colonel Tom Parker de manager van Elvis werd, werkte hij op de kermis. Daarna ging hij in de muziek business, waarbij hij als artiestenmanager de crooner Gene Austin en countryzangers Eddy Arnold, Hank Snow en Tommy Sands onder zijn hoede nam. Parker hielp ook bij de campagne van gouverneur Jimmie Davis van Louisiana en kreeg voor zijn inspanningen de eretitel “Colonel”.

RCA Records

Colonel Tom Parker was verantwoordelijk voor het onderhandelen van Presleys opnamen met platenlabel RCA Records, waardoor de zanger één van de bestverkopende artiesten in de muziekindustrie werd. Tom sloot met RCA een contract af voor $ 35.000, wat in die tijd een astronomisch bedrag was. RCA haalde het geïnvesteerde bedrag in korte tijd terug. De debuutsingle Heartbreak Hotel werd een nummer 1-hit en maakte hem tot een superster. Het was het begin van een verbluffende reeks grote hits die tot in de vroege jaren ’60 zou blijven duren.

Maar met het begin van Elvis’ filmcarrière in 1956 veranderden de voor die tijd ongelooflijk rauwe en agressieve nummers al spoedig in zoete melodieën over verloren liefdes en gebroken harten. Rockidool Elvis werd een filmidool en een keurige mainstream artiest.

 Marketeer

Als er één ding was dat Parker beheerste, was het om Elvis Presley te marketen. The King was namelijk de eerste artiest met een complete marketingindustrie om zich heen. Koffers, hoeden, kettingen, armbandjes met Elvis erop; je kunt het zo gek niet bedenken. Deze fan artikelen vonden gretig aftrek. Onder Parkers leiding verdiende Presley honderden miljoenen dollars aan albumverkopen, concerten en merchandise.

Controverse

De Colonel wist dat door het creëren van controverse, zijn artiest nog bekender maakte. De Elvis fans vormden enerzijds een grote markt. Anderzijds waren er ook mensen die niets moesten hebben van Elvis. Daar had de Colonel ook iets op bedacht. Hij liet speldjes maken met de tekst I Hate Elvis. Die verkocht hij naast de I Love Elvis buttons. Zo verdiende Parker zowel geld van de fans als van de haters van Elvis. Superslim bedacht. Geniaal zelfs!

Volgens de verhalen sloot de manager in het laatste contract met Elvis, een reservering voor zichzelf van vijftig percent uit de verdiensten. Daarmee onderscheidde Parker zich van de meeste managers die tussen de 10% en 15% van de verdiensten opstreken. Colonel Tom Parker bracht de The American Dream tot werkelijkheid en haalde het maximale eruit. De eenvoudige volksjongen werd multimiljonair.

Oplichter

Zijn roots en naamsverandering

Tom Parker werd geboren als Dries van Kuijk in Breda in 1909. Hij emigreerde op 20-jarige leeftijd illegaal naar de Verenigde Staten. Dries nam een nieuwe identiteit aan en veranderde zijn naam in Tom Parker. Hij hield zijn Nederlandse achtergronden angstvallig verborgen. Het verhaal gaat Dries betrokken was bij de (onopgeloste) moord op de vrouw van een groenteboer in Breda. En dat hij daarom Nederland ontvluchtte om in de VS een illegaal nieuw bestaan op te bouwen.

Grote invloed

De manager die zich vaak met sigaar en hoed liet fotograferen met Elvis, drukte een groot stempel op het leven van de zanger. Hij hielp Presley om in 1958 te beslissen in militaire dienst te gaan, waarvan een tijd in Duitsland. De zanger raakte vanaf die tijd verslaafd aan amfetaminepillen mede door het verdriet om zijn overleden moeder. Daarnaast zou de Colonel druk op uitoefenen met Priscilla Beaulieu te trouwen in 1967.

Films

Manager Parker koesterde Elvis, vooral om snel geld te verdienen. De Colonel dwong Elvis langlopende filmcontracten te tekenen. De ruige rockster veranderde in een filmster met een baby-face en in een mainstream artiest. De wilde frisheld die de rockster in zijn begin periode had, was daarmee verdwenen.

Las Vegas

In 1969 ging Presley naar Las Vegas voor optredens in het nieuw geopende International Hotel, dat daarna bekend werd als het Las Vegas Hilton. Presley speelde meer dan 600 shows in het Hilton tussen 1969 en zijn dood op 16 augustus 1977.

De zanger en de manager verdienden bakken met geld aan de shows. Deze optredens beperkte helaas de artistieke ontwikkeling van Elvis.

Manager Parker was gokverslaafd en Las Vegas is een casino walhalla. Tom betaalde zijn verliezen van het geld dat hij verdiende aan de optredens van Elvis.

Verkoop catalogus aan RCA

Parker sloot in 1973 een deal met platenlabel RCA om Presleys complete achtergrondcatalogus te verkopen voor $ 5,4 miljoen. Dat was veel te weinig voor één van de meest substantiële catalogi in de muziekindustrie. Na de belastingen zag Elvis er ongeveer $ 2 miljoen terug. Daarbij ging een groot deel van het geld naar zijn ex-vrouw Priscilla vanwege de scheidingsregeling. De deal betekende ook dat het erfgoed van Presley geen royalty’s ontving voor zijn opgenomen nummers van voor 1973. De slechte overeenkomst bekoelde de relatie tussen Elvis en Colonel Tom Parker.

Elvis Presley en Colonel Tom Parker
Elvis Presley en Colonel Tom Parker

Na de dood van Elvis

Na Elvis dood in 1977 werd de Colonel gedaagd door Elvis Presley Enterprises voor verkeerd beheer. Er volgden jarenlange slepende rechtszaken. Uiteindelijk werden de zaken in 1983 buiten de rechtszaal geregeld. Parker moest alle video- en audiobanden van Presley opgeven en zijn inkomsten op alle Presley-gerelateerde materialen voor de komende vijf jaar opgeven in ruil voor $ 2 miljoen.

De laatste jaren van Colonel Tom Parker

Van dat geld leefde Colonel Tom Parker zijn laatste jaren in een huis in Palm Springs in Californië. De man die zijn hele leven aan handjeklap had gewijd, was zijn levensdoel kwijt. Elvis, de muziek industrie, marketing en constante handel waren verdwenen. Verbitterd stierf hij in 1997.

Conclusie

De samenwerking tussen Elvis Presley en Colonel Tom Parker zal echter altijd worden herinnerd als een van de meest controversiële en ongebruikelijke relaties tussen een artiest en zijn manager in de muziekindustrie.

Enerzijds speelde de manager een belangrijke rol in de carrière van Elvis Presley en in de ontwikkeling van de rock-‘n-rollmuziek. Hij maakte hem tot één van de grootste artiesten die tot op de dag van vandaag beroemd en populair is. Elvis was de eerste artiest die op grote schaal aan merchandising deed door de slimme handelswijzen van marketeer Tom Parker.

Anderzijds veranderde Tom Parker Elvis in een mainstream artiest, terwijl juist zijn beginjaren fris en opwindend waren. Daarbij was Parker met zijn ongewoon hoge gages vooral er op uit om het succes van Elvis zoveel mogelijk uit te melken. Veel mensen verweten Parker dat hij Elvis commercieel uitbuitte en artistiek beperkte.

Was de Nederlandse manager van Elvis een geslepen zakenman of oplichter? Hij is het allebei. Daardoor is de conclusie dat de Nederlandse manager van Elvis een geslepen zakenman en oplichter was.

Link naar blog From Elvis In Memphis is een vergeten klassieker

Was de Nederlandse manager van Elvis een geslepen zakenman of oplichter? Is een blog van © Pieterjan Brands, maart 2023.

Vind je dit blog interessant, dan is de kans groot dat je nog meer uit mijn nieuwsbrief haalt. Laat een reactie achter onder dit blog. Je e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet verkocht voor reclame doeleinden.

Was the Dutch manager of Elvis a shrewd businessman or a fraudster?

Elvis Presley is one of the biggest rock ‘n roll stars we know. The driving force behind Elvis’ success and popularity was his manager, Colonel Tom Parker, a manager with Dutch roots who made the singer famous worldwide with a sophisticated strategy. Although Parker has often been considered controversial, there is no doubt that he played an important role in Elvis Presley’s career and in the development of rock ‘n roll music. This blog provides an answer to the question: was the Dutch manager of Elvis a shrewd businessman or a fraudster?

Shrewd businessman

Colonel Tom Parker was the one who made Elvis Presley a global star. In the 1950s, Parker met Elvis and became his manager. Tom was responsible for Presley’s career and guided his rise to become one of the greatest rock ‘n roll artists of all time. Parker was a smart businessman and strengthened Presley’s career by having him perform in movies and television shows and touring in the United States.

Before Colonel Tom Parker became Elvis’ manager, he worked at the fair. He then went into the music business, managing crooner Gene Austin and country singers Eddy Arnold, Hank Snow, and Tommy Sands. Parker also helped with Governor Jimmie Davis’ campaign in Louisiana and was awarded the honorary title “Colonel” for his efforts.

RCA Records

Colonel Tom Parker was responsible for negotiating Presley’s recordings with the RCA Records label, making the singer one of the best-selling artists in the music industry. Tom signed a contract with RCA for $35,000, which was an astronomical amount at the time. RCA quickly recouped its investment. His debut single “Heartbreak Hotel” became a number one hit, making him a superstar. It was the beginning of a stunning series of big hits that would continue until the early 1960s.

But with the start of Elvis’ film career in 1956, the incredibly raw and aggressive songs of the time soon turned into sweet melodies about lost loves and broken hearts. Rock idol Elvis became a film idol and a neat mainstream artist.

Marketer

If there was one thing Parker mastered, it was marketing Elvis Presley. The King was the first artist with a complete marketing industry around him. Suitcases, hats, necklaces, bracelets with Elvis on them; you name it. These fan items sold like hotcakes. Under Parker’s leadership, Presley earned hundreds of millions of dollars in album sales, concerts, and merchandise.

Controversy

The Colonel knew that by creating controversy, his artist would become even more famous. The Elvis fans formed a large market. On the other hand, some people wanted nothing to do with Elvis. The Colonel had thought of something for that too. He had badges made with the text “I Hate Elvis.” He sold them alongside the “I Love Elvis” buttons. This way, Parker earned money from both fans and haters of Elvis. Super smartly thought out. Even brilliant!

According to the stories, in the last contract with Elvis, the manager reserved fifty percent of the earnings for himself. This set Parker apart from most managers who received between 10% and 15% of the earnings. Colonel Tom Parker brought the American Dream to reality and got the maximum out of it. The simple folk boy became a multimillionaire.

Scammer

His roots and name change

Tom Parker was born as Dries van Kuijk in Breda in 1909. He illegally emigrated to the United States at the age of 20. Dries took on a new identity and changed his name to Tom Parker. He kept his Dutch background carefully hidden. The story goes that Dries was involved in the (unsolved) murder of a greengrocer’s wife in Breda. And that he fled the Netherlands to build an illegal new life in the US.

Great influence

The manager who often had himself photographed with a cigar and hat with Elvis, made a big impact on the singer’s life. He helped Presley decide to go into military service in 1958, including a period in Germany. The singer became addicted to amphetamine pills from that time on, partly because of the sadness of his deceased mother. In addition, the Colonel would exert pressure on him to marry Priscilla Beaulieu in 1967.

Films

Manager Parker cherished Elvis, especially to make money quickly. The Colonel forced Elvis to sign long-term film contracts. The rough rock star changed into a movie star with a baby face and a mainstream artist. A lot of fands missed the wild freshness of the rock star in his early days.

Las Vegas

In 1969, Presley went to Las Vegas for performances at the newly opened International Hotel, which later became known as the Las Vegas Hilton. Presley played more than 600 shows at the Hilton between 1969 and his death on August 16, 1977.

The singer and the manager made lots of money from the shows. Unfortunately, these performances limited Elvis’ artistic development.

Manager Parker was a gambling addict and Las Vegas is a casino paradise. Tom paid his losses from the money he earned from Elvis’ performances.

Sale of catalog to RCA

In 1973, Parker signed a deal with record label RCA to sell Presley’s complete background catalog for $5.4 million. That was way too little for one of the most substantial catalogs in the music industry. After taxes, Elvis saw about $2 million of it. In addition, a large part of the money went to his ex-wife Priscilla because of the divorce settlement. The deal also meant that Presley’s legacy did not receive royalties for his recorded songs from before 1973. The bad agreement cooled the relationship between Elvis and Colonel Tom Parker.

After Elvis’ death

After Elvis died in 1977, the Colonel was sued by Elvis Presley Enterprises for mismanagement. This led to years of protracted legal battles. In the end, the cases were settled out of court in 1983. Parker had to give up all video and audio tapes of Presley and give up his income on all Presley-related materials for the next five years in exchange for $2 million.

The last years of Colonel Tom Parker

With that money, Colonel Tom Parker lived out his last years in a house in Palm Springs, California. The man who had dedicated his entire life to haggling had lost his life’s purpose. Elvis, the music industry, marketing, and constant trading had disappeared. Bitter, he died in 1997.

Conclusion

The collaboration between Elvis Presley and Colonel Tom Parker will always be remembered as one of the most controversial and unusual relationships between an artist and his manager in the music industry.

On the one hand, the manager played an important role in the career of Elvis Presley and in the development of rock ‘n’ roll music. He made him one of the biggest artists who is still famous and popular today. Elvis was the first artist to do merchandising on a large scale thanks to the smart business practices of marketer Tom Parker.

On the other hand, Tom Parker turned Elvis into a mainstream artist, while his early years were fresh and exciting. Additionally, Parker was mainly focused on milking Elvis’s success for all it was worth with his unusually high fees. Many people accused Parker of commercially exploiting Elvis and limiting his artistic abilities.

Was the Dutch manager of Elvis a shrewd businessman or a scammer? He was both. Therefore, the conclusion is that the Dutch manager of Elvis was a shrewd businessman and a scammer.

Link to the blog From Elvis In Memphis is a forgotten classic album

Was the Dutch manager of Elvis a shrewd businessman or a scammer? is a blog by

© Pieterjan Brands, March 2023.

2 gedachten over “Was de Nederlandse manager van Elvis een geslepen zakenman of een oplichter?”

  1. Ik heb erg genoten van de film Elvis uit 2022. Hierin komt de verhouding tussen Elvis en Colonel Tom Parker goed naar voren.

    1. Elvis is een flitsende en hyperactieve film met veel visuele hoogstandjes. De rise en fall van de eerste populaire rockster komt aan bod. Ik mis diepgang in de film. Je komt er niet achter hoe Elvis zich voelt in de relatie tot zijn manager. Een gemiste kans in deze lange en onderhoudende biopic waar de muziek gelukkig veel goed maakt.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *