De bruisende muziek van Mano Negra

Listen to the beat,

The beat of a song, song,

buzzing in my head, head like a bum duuummmppp!

Herken je de tekst van dit nummer? Het zijn de beginregels van King Kong Five de grootste hit van de Franse band Mano Negra. Het nummer is even aanstekelijk als de concerten die de band gaf. Lees het blog de bruisende muziek van Mano Negra.

Rond de jaren ’90 zorgde de Franse band Mano Negra een verfrissende golf in de wereldmuziek. De kleurrijke achtkoppige band trakteert ons op een bruisende cocktail aan muziekstijlen variërend van punk tot rock ’n roll en van chansons, musette en flamenco tot latin en rai. Patchanka noemde ze hun muzikale mix die ingenieus in elkaar past en onmiskenbaar van Mano Negra is. Niet alleen wordt er in het Frans maar ook in Spaans en Engels gezongen. Ik vind ze een Franse kruising tussen The Clash, The Pogues en The Red Hot Chili Peppers.

Niet alleen de muziek is een samenraapsel van allerlei stijlen ook de bandleden komen uit verschillende windstreken zoals Frankrijk, Spanje, Italië en Noord-Afrika. Het is een weerspiegeling van de stad Parijs als smeltkroes van verschillende culturen.

Het boegbeeld van Mano Negra (de naam betekent de zwarte hand en het komt van een anarchistische organisatie in Spanje), was Manu Chao. Hij vormt samen met zijn broer Tonio Chao (trompettist) en neef Santiago Casariego de kern van de groep.

Zijn ouders ontvluchten het regime van Spanje en komen terecht in één van de buitenwijken van Parijs, waar Manu het levenslicht ziet. Door zijn passie voor de muziek speelt Manu Chao in verschillende bandjes. Onder de naam Mano Negra stijgt de populariteit snel. De  band speelt hun muziek live zo enthousiast en energiek dat ze in korte tijd veel fans krijgt. Manu Chao is geëngageerd en opereert in de politiek linkse en activistische hoek.

Vanuit Parijs luidt Mano Negra samen met Les Negresses Vertes de Europese nouvelle vague in met heel veel optredens in zalen en op festivals. Het zijn jonge multi-culti bands die met een punk attitude de muziek uit alle hoeken van de wereld in een blender stoppen en een eigen sound hebben.  Die andere Parijse band heet Les Negresses Vertes en bestaat net als Mano Negra uit bandleden met een verschillende culturele achtergrond. Les Negresses Vertes speelt met akoestische instrumenten en is meer gericht op traditie dan Mano Negra.

Mano Negra schittert het meest tijdens haar energieke live concerten. Zelden heb ik een band gezien met zoveel passie, energie en vooral plezier om met elkaar muziek te maken. Door hun vrolijk enthousiasme maken ze er een feest van en spelen ze vele zalen en festivals plat.

Mano Negra slaagt er minder goed in de magie van de explosieve live concerten op plaat te zetten.

Ze hebben vier studio albums uitgebracht en hun beste vind ik Puta’s Fever. Op dit uit 1989 stammende album staat de hit King Kong Five. De volgende plaat King Of Bongo is een vrolijk allegaartje van stijlen met snelle en rustige nummers. Het is een leuke plaat met sterke en minder sterke nummers. Na dit album raakt de koek op: enkele bandleden stappen op waarna de band er in 1995 definitief mee stopt met ruzie. Verward en rusteloos reist Manu Chao de wereld over op de vlucht en op zoek naar zichzelf. Hij pakt na een paar jaar de muzikale draad weer op.

Manu Chao maakt muziek met de begeleidingsband Radio Bemba Sound System. In 1998 brengt Chao een soloalbum uit Clandestino geheten. Tot zijn grote verbazing wordt Clandestino een groot succes in Frankrijk en omstreken met de hits Clandestino en Bongo Bong. Deze zomerplaat is opgenomen met akoestische instrumenten en het tempo ligt een stuk lager als bij Mano Negra. Het wordt zijn grootste commerciële succes.

Manu Chao produceert andere platen, zoals Dimanche à Bamako van het Malinese duo Amadou & Mariam en van rai muzikant Akli D. Hoewel hij na 2007 geen albums meer heeft uitgebracht, is de wereldverbeteraar nog steeds actief in de muziek.

Met veel plezier denk ik terug aan de tijd dat Mano Negra met hun bruisende en onstuimige wereldmuziek de podia onveilig maakte.

De bruisende muziek van Mano Negra is een blog van © Pieterjan Brands, maart 2024

The effervescent music of Mano Negra

Listen to the beat,

The beat of a song, song,

buzzing in my head, head like a bum duuummmppp!

Do you recognize the lyrics of this song? These are the opening lines of King Kong Five, the biggest hit of the French band Mano Negra. The song is as catchy as the concerts the band gave.

Around the 90s, the French band Mano Negra caused a refreshing wave in world music. Around the 90s, the French band Mano Negra caused a refreshing wave in world music. The colourful eight-piece band treats us to a sparkling cocktail of musical styles ranging from punk to rock ‘n roll and from chansons, musette and flamenco to Latin and rai. Patchanka is what they called their musical mix that fits together ingeniously and is unmistakably by Mano Negra. Patchanka is what they called their musical mix that fits together ingeniously and is unmistakably by Mano Negra. Not only is there singing in French, but also in Spanish and English. I think they’re a French cross between The Clash, The Pogues and The Red Hot Chili Peppers.

Not only the music is a hodgepodge of all kinds of styles, the band members also come from different corners of the world such as France, Spain, Italy and North Africa. It is a reflection of the city of Paris as a melting pot of different cultures.

Mano Negra
Mano Negra

The figurehead of Mano Negra (the name means the black hand and it comes from an anarchist organization in Spain), was Manu Chao. Together with his brother Tonio Chao (trumpeter) and nephew Santiago Casariego, he forms the core of the group.

His parents fled the Spanish regime and ended up in one of the suburbs of Paris, where Manu was born. Because of his passion for music, Manu Chao plays in various bands. Under the name Mano Negra, its popularity is rising rapidly. The band plays their music live so enthusiastically and energetically that they gain a lot of fans in a short time. Manu Chao is committed and operates in the political, left-wing and activist corners.

From Paris, Mano Negra, together with Les Negresses Vertes, heralds the European nouvelle vague with many performances in halls and at festivals. They are young multi-cultural bands that put music from all corners of the world in a blender with a punk attitude and have their sound. 

That other Parisian band is called Les Negresses Vertes and, like Mano Negra, consists of band members with different cultural backgrounds. Les Negresses Vertes plays with acoustic instruments and is more focused on tradition than Mano Negra.

Mano Negra shines the most during her energetic live concerts. Rarely have I seen a band with so much passion, energy and above all pleasure to make music together. Because of their cheerful enthusiasm, they make it a party and play many halls and festivals to the ground.

Mano Negra is less successful in recording the magic of the explosive live concerts.

They have released four studio albums and I think their best is Puta’s Fever. This album, released in 1989, contains the hit King Kong Five. The next album King Of Bongo is a cheerful mishmash of styles with fast and quiet songs. It’s a nice album with strong and less strong songs.

After this album, the cake ran out: some band members quit, after which the band finally stopped arguing in 1995. Confused and restless, Manu Chao travels the world on the run and in search of himself. After a few years, he picks up the musical thread again.

Manu Chao makes music with the backing band Radio Bemba Sound System. In 1998, Chao released a solo album called Clandestino. To his great surprise, Clandestino became a great success in France and the surrounding area with the hits Clandestino and Bongo Bong. This summer album was recorded with acoustic instruments and the tempo is slower than with Mano Negra. It became his greatest commercial success.

Manu Chao produces other records, such as Dimanche à Bamako by the Malian duo Amadou & Mariam and by rai musician Akli D. Although he has not released any albums since 2007, the do-gooder is still active in music.

It is with great pleasure that I think back to the time when Mano Negra made the stages unsafe with their vibrant and turbulent world music.

The effervescent music of Mano Negra is a blog by © Pieterjan Brands, March 2024

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *