De 10 beste nummers van Johnny Cash

Al een tijd loop ik met het idee om een Top 10 samen te stellen met nummers van Johnny Cash. Dat blijkt geen eenvoudige taak. De Amerikaanse countryzanger heeft zo´n 600 nummers gezongen die ik echt niet allemaal ken. Daarnaast is het moeilijk kiezen uit zoveel kwalitatief goede nummers die ik wel van hem ken. Het geweldige boek Johnny Cash The Life in Lyrics bracht uitkomst. Daarin staan 125 van de nummers geselecteerd die Cash in zijn 50-jarige songwriting carrière heeft vertolkt. Het boek heeft me geholpen om nummers uit te zoeken die het veel bewogen leven van Cash goed weergeven. Ik heb er zelf nog het nummer The Beast In Me aan toegevoegd dat op het eerste American Recordings album  staat en door Nick Lowe is geschreven.

For some time I have been running with the idea of putting together a Top 10 of Johnny Cash songs. This is not an easy task. The American country singer has sung some 600 songs that I do not know all of. It is also difficult to choose from so many good quality songs that I do know. The great book Johnny Cash The Life in Lyrics provided the solution. In it are 125 of the songs selected by Cash in his 50-year songwriting career. The book helped me pick out songs that accurately reflect Cash’s much eventful life. I added the song The Beast In Me, which appears on the first American Recordings album and was written by Nick Lowe.

Volgens Johnny een perfecte song die hij heeft geschreven en hem terugbrengt naar zijn jeugd toen hij op het boerenland werkte. Katoen was een tijd voor de economie en de Amerikaanse samenleving van groot belang. Van ´s morgens vroeg tot ´s avonds laat werkten de arbeiders  voor een schamel loon. Het heikele bestaan van de nietige boer is afhankelijk van de verdomde aarde waarin hij moet wroeten en die hij vervloekt terwijl hij zich eraan moet overgeven. Regenval, droogte, overstromingen, bladluis, de katoensnuitkever zorgden voor ups en downs voor de oogst.

According to Johnny, a perfect song he wrote, takes him back to his youth when he worked in the farm country. Cotton was a time of great importance to the economy and American society. From dawn to dusk, workers worked for meager wages. The wretched existence of the puny farmer depended on the damned earth in which he had to root and which he cursed while surrendering to it. Rainfall, drought, floods, aphids, and the cotton weevil caused ups and downs for the harvest.

Johnny´s 2 jaar oudere broer Jack was een jonge en serieuze vent die al om werd bewonderd. Hij honkbalde, zat achter de meiden aan, belandde in knokpartijen, hield van zijn moeder, paste op jongere kinderen en las trouw de Bijbel. Iedereen dacht dat hij het ver kon schoppen, maar het leven is onvoorspelbaar en het noodlot kent geen genade. Jack was vaak aan het werk in de weekenden om na schooltijd wat extra´s bij te verdienen. Op een zaterdag in mei 1944 besloot hij niet mee te gaan vissen, maar in plaats daarvan hielp hij bij het zagen van boomstammen. Door een ongeluk met een tafelzaag raakte hij zwaargewond en overleed op 14-jarige leeftijd.

Een ingrijpende gebeurtenis in Johnny´s jeugd en zijn familie. Op de laatste rustplaats van Jack Cash staat een zerk met zijn geboorte- en sterfdag en de afscheidswoorden van Jack. Will you meet me in heaven?

Johnny´s 2-year older brother Jack was a young and serious guy who was already being admired. He played baseball, chased girls, got into fights, loved his mother, babysat younger children and faithfully read the Bible. Everyone thought he could go far, but life is unpredictable and fate knows no mercy. Jack often worked weekends to earn some extra money after school. One Saturday in May 1944, he decided not to go fishing but instead helped cut logs. In an accident with a table saw he was severely injured and died at the age of 14.

A profound event in Johnny´s childhood and his family. At Jack Cash´s final resting place is a tombstone with his birth and death dates and Jack´s parting words. Will you meet me in heaven?

Dit is een van de mooiste klassiekers uit het repertoire van Johnny Cash. Hoewel het nummer nooit in de hitparade heeft gestaan, is het een bekende song uit zijn omvangrijke repertoire. Geen van zijn nummers is zo vaak gecoverd. Onder meer Linda Rondstad, Gram Parsons, Stevie Nicks en Hank Williams Jr. zongen hun versie van I Still Miss Someone. Johnny schreef het nummer met zijn neef Roy Cash Jr. (de zoon van zijn oudste broer) die op dat moment nog op school zat.

This is one of the finest classics in Johnny Cash’s repertoire. Although the song never made the charts, it is a well-known song from his vast repertoire. None of his songs has been covered so many times. Among others, Linda Ronstadt, Gram Parsons, Stevie Nicks and Hank Williams Jr. sang their version of I Still Miss Someone. Johnny wrote the song with his nephew Roy Cash Jr. (his oldest brother’s son) who was still in school at the time.

Videoclip I Still Miss Someone

Toen Johnny in 1956 voor het eerst op tournee was in Californië, kreeg hij backstage bezoek van een verweerde oude man met een missie. Hij kwam net uit de gevangenis en omdat hij wist dat de jonge ster uit het Zuiden kwam, vertelt hij hem het hartverscheurende verhaal over de vrouw die hij had achtergelaten in Shreveport Louisiana. ´Als jij eerder in de stad komt dan ik, ´ vroeg hij met betraande ogen, ´wil je haar dan vertellen dat ik van haar hou. ´ De wanhopige smeekbede van de ex-gedetineerde greep Johnny sterk aan. Cash ging naar zijn hotelkamer en schreef Give My Love To Rose. Een verhaal over berouw, eergevoel en uiteindelijk verlossing. Johnny herkende het verlies en eenzaamheid en wist wat diep lijden was. Eén van zijn vroegste en meest aangrijpende klaagzangen die hij op 24 jarige leeftijd schreef.

When Johnny first toured California in 1956, he was visited backstage by a weathered old man with a mission. He had just come out of prison, and knowing the young star was from the South, he told him the heartbreaking story of the woman he had left behind in Shreveport Louisiana. ´If you get to town before I do,´ he asked with tearful eyes, ´will you tell her that I love her. ´The ex-convict’s desperate plea gripped Johnny strongly. Cash went to his hotel room and wrote Give My Love To Rose. A story of repentance, honor and eventual redemption. Johnny recognized loss and loneliness and knew what deep suffering was. One of his earliest and most poignant lamentations was written at the age of 24.

Videoclip Johnny Cash Give My Love To Rose

Folsom Prison Blues is de 2e single van Johnny Cash die in 1956 de Top 10 behaalde van de nationale hitparade. Het grimmige verhaal van een koelbloedige moordenaar die tot wanhoop wordt gebracht als hij gezeten in zijn cel het klaaglijke geluid hoort van de Lonesome Whistle van een trein. De zinsnede But I Shot a Man in Reno Just To Watch Him Die, een uitspraak van een geharde misdadiger leidde tot verwarring. Johnny etaleert affiniteit met underdogs en hulpbehoevenden.

Folsom Prison Blues is Johnny Cash’s 2nd single to reach the Top 10 on the national charts in 1956. The grim story of a cold-blooded murderer brought to despair as he sits in his cell hearing the plaintive sound of a train’s Lonesome Whistle. The phrase But I Shot a Man in Reno Just To Watch Him Die, a statement by a hardened criminal led to confusion. Johnny exhibits affinity for underdogs and the needy.

Johnny en zijn vrouw June Carter bezochten talloze heilige plaatsen waaronder Bethlehem en het dorp Kana, waar in het Evangelie van Johannes de bruiloft plaatsvond en waar Jezus water in wijn veranderde. Johnny raakte geïnspireerd en ontroerd waarbij hij tijdens de lange autorit van Kana naar het Meer van Tiberias de gospelsong He Turned The Water Into Wine schreef.

Johnny and his wife June Carter visited numerous holy places including Bethlehem and the village of Cana, where in John’s Gospel the wedding took place and where Jesus turned water into wine. Johnny became inspired and moved and he wrote the gospel song He Turned The Water Into Wine during the long car ride from Cana to Lake Tiberias.

Een song van Johnny aan June. Het stel is al 25 jaar bij elkaar. I Love You Tonight blikte met het gevoel van nostalgie terug op hun gezamenlijke verhaal, een epos. Johnny was voor June gevallen nadar hij haar had horen zingen op de radio. Hun relatie kende ups en downs maar toch bleven ze bij elkaar. Na haar dood schreef Johnny haar dagelijks brieven en hij bleef zingen.

A song from Johnny to June. The couple has been together for 25 years. I Love You Tonight looked back on their shared story, an epic, with the feeling of nostalgia. Johnny had fallen for June after hearing her sing on the radio. Their relationship had ups and downs but still they stayed together. After her death, Johnny wrote her daily letters and he continued to sing.

Nick Lowe schreef dit nummer voor Johnny Cash. Hij heeft er jaren over gedaan voordat het nummer af was. Nick Lowe was een tijd getrouwd met dochter Carlene. Hij had het nummer in een nacht geschreven. Johnny en zijn crew kwamen speciaal naar Nick´s huis om het nummer te horen tijdens de tournee door de UK. Nick was niet tevreden over het nummer en liet het rusten. Elke keer als Johnny met Nick sprak, vroeg hij naar de song. Eindelijk lukte het Nick om het nummer af te ronden. Hij stuurde het op naar Johnny en hoorde verder niets meer. Tot Nick´s grote verrassing stond The Beast in Me op het eerste American Recordings album van Johnny. De tekst gaat over het gevecht die de verteller aangaat met destructieve gewoontes en eigenschappen.

De eerste twee coupletten:

The beast in me

Is caged by frail and fragile bars

Restless by day And by night rants and rages at the stars

God help the beast in me

The beast in me Has had to learn to live with pain

And how to shelter from the rain

And in the twinkling of an eye Might have to be restrained

Nick Lowe wrote this song for Johnny Cash. It took him years to finish the song. Nick Lowe was married to daughter Carlene for a time. He had written the song overnight. Johnny and his crew came specially to Nick´s house to hear the song while touring the UK. Nick was not satisfied with the song and let it rest. Every time Johnny talked to Nick, he asked about the song. Finally Nick managed to finish the song. He sent it to Johnny and heard nothing further. To Nick´s great surprise, The Beast in Me was on Johnny´s first American Recordings album. The lyrics are about the struggle the narrator faces with destructive habits and traits.

In het nummer Redemption komen de vaste thema´s van goed en kwaad weer naar voren. We leven allemaal in het smalle grensgebied tussen hemel en hel. Johnny´s verblijf op aarde is misschien pijnlijker geweest dan dat van de meeste mensen, maar hij heeft het overleefd en kan er goed over vertellen. Hij zingt You Don´t Have a Choice en was Redeemed by the Blood.

In the song Redemption, the fixed themes of good and evil come up again. We all live in the narrow borderland between heaven and hell. Johnny´s stay on earth may have been more painful than that of most people, but he survived and can relate well. He sings You Don´t Have a Choice and was Redeemed by the Blood.

Like a Soldier is zijn levensverhaal dat hij schreef in de rustige periode van reflectie voorafgaand aan de American Recording albums. Het is een verhalende song over zijn leven. Hij had alles meegemaakt en alle denkbare fouten gemaakt. Hij had meer pijn dan de meeste mensen konden verdragen. Maar elke ochtend als hij opstond, zocht hij net zo lang naar hoop totdat hij die had gevonden. Dat was het enige dat ertoe deed.

I´m like a soldier getting over war

I´m like a young man getting over his crazy days

Like a bandit getting over his lawless ways

But everyday is better than the day before

I´m like a soldier

Getting over the war

Like a Soldier is zijn levensverhaal dat hij schreef in de rustige periode van reflectie voorafgaand aan The American Recording albums. Het is een verhalende song over zijn leven. Hij had alles meegemaakt en alle denkbare fouten gemaakt. Hij had meer pijn dan de meeste mensen konden verdragen. Maar elke ochtend als hij opstond, zocht hij net zo lang naar hoop totdat hij die had gevonden. Dat was het enige dat ertoe deed.

Bron / Source : Johnny Cash The Life in Lyrics

Link naar het blog Johnny Cash The Life in Lyrics: boekrecensie

Het blog Johnny Cash en zijn beste Prison concerten

De 10 beste nummers van Johnny Cash is een blog van Pieterjan Brands maart 2024

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *