Dansbare Noten: Het Verhaal Achter TexMex Melodieën

De TexMex sound ontstond in Texas Florida. Deze muziekstijl is voortgekomen uit de conjunto muziek. Deze muziekstijl evolueerde vanuit de conjunto muziek en moderniseerde deze met invloeden van rock-‘n-roll, blues en countrymuziek.

For text in English scroll below

De kenmerkende instrumenten van Tex-Mex zijn de bajo sexto (een akoestische bas gitaar), de knopaccordeon, de elektrische gitaar en de drums. Later voegden zich er elektrisch versterkte instrumenten hierbij. De teksten van Tex-Mex liedjes draaien vaak om liefde, verlies en de ervaringen van Mexicanen in Amerika.

Aanvankelijk luisterde men in Texas vaak naar mariachi-muziek, zonder veel interesse in de accordeon. Maar aan het einde van de 19e eeuw brachten (Oost-)Europese immigranten, vooral uit Duitsland en Polen, hun muziekinstrumenten mee, waaronder de accordeon. Toen Hohner een goedkopere variant van de accordeon op de markt bracht, verspreidde het gebruik van het instrument snel. Veel Amerikaanse bands namen de accordeon over en vervingen het instrument voor de viool. Niet alleen heeft de accordeon meer volume, men kan er naast melodieën ook baslijnen op spelen. De accordeon en de aangepaste versies van Duitse polka´s werden uitklapstukken op feesten, danspartijen en huwelijken.

De dynastie Jiménez bloeide op binnen het conjunto genre, met aanzienlijke bijdragen van Patricio en Santiago. Conjunto is een lokale, opzwepende dansmuziek die een mix van Mexicaanse en Europese invloeden bevat, zoals polka, wals, ranchero en bolero.

Flaco Jiménez speelde een cruciale rol in de ontwikkeling en verspreiding van de TexMex. Hij erfde traditie van opa Patricio en vader Santiago Jiménez en Flaco voegde daar een nieuw accent aan toe. waarmee hij een breder voornamelijk blank publiek aansprak, vooral in Europa. Flaco zingt de nummers in zowel het Spaans als in het Engels. Hij wil de muziek delen buiten de kleine, beperkte conjunto en TexMex wereld van San Antonio. En dat lukt! Waar de conjunto vooral rondom San Antonio populair is, wordt de moderne variant de TexMex omarmd door een breder internationaal publiek. Flaco is de ambassadeur van de TexMex. Hij heeft een uit duizenden herkenbare accordeon sound.

Los Lobos, afkomstig uit de Chicano-gemeenschap van Oost-Los Angeles, brachten aanvankelijk muziek uit de Mexicaanse traditie van hun ouders. Op hun mini-album La Pistola Y El Corazón zijn duidelijke TexMex-invloeden te horen.

Linda Ronstadt eert haar Mexicaanse roots op het album Canciones de mi Padre door een aantal traditionele Mexicaanse nummers te zingen die ze van haar vader heeft geleerd.

Accordeon virtuoos Steve Jordan verraste met het album The Return of El Parche. Hij vermengde traditionele Tejano en Conjunto genres met elementen uit jazz, rock en andere genres.

De supergroep The Texas Tornados, bestaande uit Flaco Jiménez, Augie Meyers, Dough Sahm en zanger Freddy Fender, mixten op hun debuutalbum overtuigend rock, country en verschillende Mexicaanse stijlen.

The Texas Tornados
The Texas Tornados

TexMex, geworteld in Mexico, staat in contrast met Cajun, wiens wortels in Canada liggen. Duizenden Franse immigranten vestigden zich uiteindelijk in Louisiana en brachten daar hun muzikale cultuur, die geleidelijk vermengd raakte met de Afro-Amerikaanse blues.

Duizenden voormalige inwoners van Frankrijk trokken van het Oosten van Canada om uiteindelijk zich uiteindelijk in Louisiana te vestigen. Ze behielden hun muzikale cultuur waarbij ze putten uit post-Middeleeuwse Britse en Franse liederen. Na verloop van tijd mengden ze geleidelijk hun muziek met de Afro-Amerikaanse blues van de andere rassen met wie ze samenleefden: de cajun muziek.

TexMex, een muzikale smeltkroes van culturen en ritmes, blijft vanuit zijn eenvoudige oorsprong in Texas een wereldwijd publiek betoveren. Met pioniers als Flaco Jiménez die de weg hebben geplaveid, blijft deze muziek mensen verenigen en voeten laten tikken, ongeacht grenzen of achtergronden. Deze dansbare volksmuziek legt verbindingen tussen mensen in en ver buiten San Antonio Texas.

Danceable Notes: The Story Behind TexMex Melodies

The TexMex sound originated in Texas, Florida. This style of music originated from conjunto music. This style of music evolved from conjunto music and modernized it with influences from rock ‘n’ roll, blues, and country music.

The characteristic instruments of Tex-Mex are the bajo sexto (an acoustic bass guitar), the button accordion, the electric guitar and the drums. Later, electrically amplified instruments were added. The lyrics of Tex-Mex songs often revolve around love, loss, and the experiences of Mexicans in America.

Initially, people in Texas often listened to mariachi music, without much interest in the accordion. But at the end of the 19th century, (Eastern) European immigrants, especially from Germany and Poland, brought their musical instruments, including the accordion. When Hohner introduced a cheaper variant of the accordion, the use of the instrument spread rapidly. Many American bands adopted the accordion and replaced the instrument with the violin.

Not only does the accordion have more volume, but you can also play bass lines on it in addition to melodies. The accordion and the modified versions of German polkas became fold-outs at parties, dances and weddings.

The Jiménez dynasty flourished within the conjunto genre, with significant contributions from Patricio and Santiago. Conjunto is a local, uplifting dance music that incorporates a mix of Mexican and European influences, such as polka, waltz, ranchero, and bolero.

Flaco Jiménez played a crucial role in the development and spread of the TexMex. He inherited tradition from grandfather Patricio and father Santiago Jiménez, and Flaco added a new accent. with which he appealed to a wider mainly white audience, especially in Europe. Flaco sings the songs in both Spanish and English. He wants to share the music outside of the small, limited conjunto and TexMex world of San Antonio. And it works! While the conjunto is especially popular around San Antonio, the modern variant, the TexMex, is embraced by a wider international audience. Flaco is the ambassador of the TexMex. He has a recognizable accordion sound out of thousands.

Los Lobos, who hails from the Chicano community of East Los Angeles, initially performed music from their parents’ Mexican tradition. On their mini-album La Pistola Y El Corazón you can hear clear TexMex influences.

Linda Ronstadt honors her Mexican roots on the album Canciones de mi Padre by singing some traditional Mexican songs she learned from her father.

Accordion virtuoso Steve Jordan surprised with the album The Return of El Parche, on which he mixed traditional Tejano and Conjunto genres with elements from jazz, rock and other genres.

The supergroup The Texas Tornados, consisting of Flaco Jiménez, Augie Meyers, Dough Sahm and vocalist Freddy Fender, convincingly mixed rock, country, and various Mexican styles on their debut album.

Videoclip The Texas Tornados – Hey Baby Que Paso

TexMex, rooted in Mexico, stands in contrast to Cajun, whose roots are in Canada. Thousands of French immigrants eventually settled in Louisiana and brought their musical culture there, which gradually became mixed with the African-American blues.

Thousands of former residents of France migrated from eastern Canada to eventually settle in Louisiana. They retained their musical culture, drawing on post/medieval British and French songs. Over time, they gradually blended their music with the African-American blues of the other races they lived with: the Cajun music.

A musical melting pot of cultures and rhythms, TexMex continues to captivate audiences worldwide from its humble Texas origins. With pioneers like Flaco Jiménez paving the way, this music continues to unite people and keep feet ticking, regardless of boundaries or backgrounds. This danceable folk music connects people in and far beyond San Antonio, Texas.

Danceable Notes: The Story Behind TexMex Melodies is a blog by @ Pieterjan Brands February 2024

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *