10 redenen waarom Buddy Holly populair is en blijft

1) Zijn jonge leeftijd

Buddy Holly was een muzikant van de buitencategorie. Op zijn 21e jaar had hij de 47 nummers geschreven en gezongen die miljoenen mensen zouden beïnvloeden waaronder The Beatles, The Rolling Stones en nog ontelbare andere artiesten. Is er een 21-jarige muzikant die zo vroeg in zijn carrière eigenhandig zoveel heeft gedaan voor rock-‘n-rollmuziek?

2) Hij schreef en produceerde zijn nummers

Holly was één van de eerste artiesten die zijn eigen muziek schreef en produceerde. Daarin week hij af van de andere rock ’n roll artiesten. Veelzijdig was zijn repertoire met zowel rocknummers als ballads.

3) De sound en teksten

De sound is bijzonder. Buddy Holly is de zanger en slag- en solo gitarist. Samen met het goede drumwerk van Jerry Allison en de staande bas van Joe B. Mauldin levert Buddy Holly de blauwdruk voor de standaard opstelling van de latere rock ’n roll bands. Zijn Fender Stratocaster gitaar klonk voor die tijd gemeen hard. Buddy Holly & The Crickets was de eerste echte rock ’n roll band met zelf gecomponeerde liedjes die de studiotechnieken volledig benutte.

De teksten van zijn liedjes zijn bijna kinderlijk en eenvoudig met zijn woordkeuze en thematiek (zoals meisjes, kalverliefde).

4) De zangstijl

Hij heeft een opvallend stemgeluid en zangtechniek. Vernieuwend is de zang van Buddy Holly met de ingebouwde triller, de falset en de beroemde hiccups en uitgerekte woorden. Buddy zingt ingetogen op een nummer als Everyday en rockt uitbundig op Rave On.

5) Innovatieve gitarist

Buddy Holly was een innovatieve gitarist en zijn stijl heeft invloed gehad op vele latere muzikanten. Hij speelde de elektrische gitaar als solo-instrument, waarmee hij melodieën en solo’s kon spelen op drie snaren. De gitaar op de voorgrond zetten, was bijzonder want in de rock ’n roll en de jazz was de gitaar een begeleidingsinstrument.

6) Achtergrondkoortjes

Wat de sound van Buddy Holly naast de gitaar bijzonder maakt, zijn de achtergrondkoortjes op verschillende nummers. Buddy laat het onopvallend en subtiel de achtergrond kleuren. Het achtergrondkoortje werd veel toegepast in de traditionele, gepolijste country- en amusementsmuziek uit die tijd waar de rock ’n roll zich tegen afzet.

7) Twee platencontracten

De auteursrechten komen niet op naam van Buddy te staan, omdat hij op dat moment twee platencontracten heeft; een voor zijn band de Crickets en een als soloartiest. Door de dubbele contracten is Buddy in staat om, gedurende zijn achttien maanden durende bekendheid, veel nummers uit te brengen. Hij heeft 2 Lp’s gemaakt die niet langer dan 60 minuten duren: Buddy Holly en That’ll Be That Day.

8) Vastberadenheid

Buddy Holly was uitdagend en narcistisch – hij wilde de wereld veroveren en dat lukt hem ook. Hij stapte over op een georkestreerd geluid en had het mengpaneel al onder de knie toen hij omkwam bij een vliegtuigongeluk in de buurt van Clear Lake, Iowa. Vooral na zijn dood verwierf hij wereldfaam tot vandaag de dag.

9) Uiterlijk

Holly was een aardige en studentikoos ogende jongen met een opvallende bril met een zwart montuur. Die in het oog springende brillen met een zwart montuur zouden later bekend worden als “Buddy Holly-brillen.” Hij zag er niet uit als een popster. Buddy was geen ladykiller of sekssymbool zoals Elvis met zijn swingende heupen.

Buddy Holly
Buddy Holly

10) De tragische dood van Buddy Holly

In februari 1959 stierf Holly bij een vliegtuigongeluk, samen met Ritchie Valens en J.P. “The Big Bopper” Richardson. Het ongeluk, bekend als “The Day the Music Died,” was een grote slag voor de muziekindustrie. Hij was de eerste rock ’n roll ster die jong stierf.

Hij sluit zich aan bij de Winter Dance Party Tour door het Mid-Westen van Amerika. Deze korte tournee doet hij samen met Ritchie Valens en J.P. “Big Bopper” Richardson. Tijdens een vlucht op deze tournee stort het vliegtuig neer en komen alle inzittenden om het leven. Buddy is op dat moment nog maar 22 jaar. Hij zal altijd als de jonge rocker worden herinnerd.

Dit zijn 10 redenen waarom Buddy Holly populair is en blijft. Tenslotte ga ik in op zijn betekenis en dat hij voor vele muzikanten een inspiratiebron is.

Zijn betekenis

Zijn naam stond pas 18 maanden op de kaart. De hits die hij onder zijn eigen naam, of met The Crickets had gemaakt, waren toen al niet meer uit de jukeboxen en van de radio weg te denken. En nog steeds worden zijn nummers gedraaid. That will be the Day, Peggy Sue, Oh Boy, Heartbeat en Everyday horen al decennia tot de bekendste rock ’n roll liedjes uit de jaren ’50.

Inspiratiebron

De lijst van muzikanten die Buddy Holly heeft geïnspireerd is lang. Hij had beroemde fans. Zo bezocht Bob Dylan drie dagen voor de vliegtuig crash een optreden van Buddy Holly.

Voor Groot-Brittannië was Holly heel belangrijk. Het geluid en de uitstraling van de Mersey groepen is grotendeels geïnspireerd op zijn muziek. De Engelse band The Hollies zijn vernoemd naar de rockzanger.

De bandnaam van The Beatles (kevers) is aangewakkerd door The Crickets (krekels). Op het album Beatles for Sale uit 1964 kwam een cover van Words of Love te staan. Bandlid Paul McCartney verwierf alle publicatierechten voor Holly’s composities.

Na de tragische vliegtuigcrash schreef de Amerikaanse zanger Don McLean het nummer American Pie. Het gaat over het tragische einde van Buddy Holly en noemt de dag van het ongeluk 3 februari The Day The Music Died.

In het Amerikaanse muziekblad The Rolling Stone staat Buddy Holly in de top 100 van beste muzikanten, beste singer-songschrijvers, beste zangers en gitaristen aller tijden.

In Lubbock Texas staat het Buddy Holly Center met een permanente tentoonstelling van de collectie met daarin objecten en documenten uit de jeugd en carrière van Holly.

Met dank aan Bart Dingemans met zijn blog Buddy Holly – Geschiedenis van een muzikale vernieuwer

Blog From Elvis in Memphis is een vergeten klassieker

10 redenen waarom Buddy Holly populair is en blijft is een blog van © Pieterjan Brands, maart 2023

Vind je dit blog interessant, dan is de kans groot dat je nog meer uit mijn nieuwsbrief haalt. Laat een reactie achter onder dit blog. Je e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet verkocht voor reclame doeleinden.

10 Reasons Why Buddy Holly is and Remains Popular

1) Young age

Buddy Holly was a musician in a class of his own. At the age of 21, he had written and sung 47 songs that would influence millions of people, including The Beatles, The Rolling Stones and countless other artists. Is there a 21-year-old musician who has done so much for rock and roll music so early in his career?

2) Self-written and produced music

Holly was one of the first artists to write and produce his music, setting him apart from other rock ‘n roll artists. His repertoire was versatile, including both rock songs and ballads.

3) Unique sound and lyrics

The sound is remarkable. Buddy Holly is the lead singer and rhythm and solo guitarist. Together with the good drum work of Jerry Allison and the standing bass of Joe B. Mauldin, Buddy Holly provides the blueprint for the standard setup of later rock ‘n roll bands. His Fender Stratocaster guitar sounded fierce for that time. Buddy Holly & The Crickets was the first real rock ‘n roll band with self-composed songs that fully utilized studio techniques.

Lyrics of his songs are simple and childlike in their wording and themes (such as girls, puppy love).

4) Singing style

He has a distinctive voice and singing technique. Buddy Holly’s singing is innovative with the built-in trill, falsetto, and famous hiccups and elongated words. Buddy sings soberly on a song like Everyday and rocks out on Rave On.

5) Innovative guitarist

Buddy Holly was an innovative guitarist and his style influenced many later musicians. He played the electric guitar as a solo instrument, allowing him to play melodies and solos on three strings. Putting the guitar in the foreground was remarkable because in rock ‘n roll and jazz, the guitar was an accompanying instrument.

6) Background harmonies

What makes the sound of Buddy Holly special besides the guitar are the background harmonies on various songs. Buddy colors the background unobtrusively and subtly. The background harmony was widely used in the traditional, polished country and entertainment music of the time that rock ‘n roll opposed.

7) Two record contracts

The copyright does not appear in Buddy’s name because he has two record contracts at the time; one for his band the Crickets and one as a solo artist. Due to the double contracts, Buddy can release many songs during his eighteen months of fame. He has made 2 LPs that do not last longer than 60 minutes: Buddy Holly and That’ll Be That Day.

Videoclip Buddy Holly That’ll Be The Day

8) Determination

Buddy Holly was challenging and narcissistic – he wanted to conquer the world and he did. He switched to an orchestrated sound and had the mixing board under control when he died in a plane crash near Clear Lake, Iowa. Especially after his death, he gained world fame to this day.

9) Appearance

Holly was a nice and studious-looking boy wearing eye-catching glasses with black frames. Those eye-catching black-framed glasses would later become known as “Buddy Holly glasses.” He didn’t look like a pop star. Buddy was not a ladykiller or sex symbol like Elvis with his swinging hips.

10) The tragic death of Buddy Holly

In February 1959, Holly died in a plane crash along with Ritchie Valens and J.P. “The Big Bopper” Richardson. The accident, known as “The Day the Music Died,” was a major blow to the music industry. He was the first rock ‘n roll star to die young.

He joins the Winter Dance Party Tour through America’s Midwest. Buddy does this short tour with Ritchie Valens and J.P. “Big Bopper” Richardson. During a flight on this tour, the plane crashes and all the occupants are killed. Buddy was only 22 years old at the time. He will always be remembered as the young rocker.

Here are 10 reasons why Buddy Holly was and remains popular. Finally, I will discuss his significance and that he is an inspiration to many musicians.

His significance

His name was only on the charts for 18 months. By then, the hits he had made under his own name, or with The Crickets, were already unmissable from jukeboxes and radio. And still today his songs are played. That will be the Day, Peggy Sue, Oh Boy, Heartbeat and Everyday have been among the best-known rock ‘n roll songs of the 1950s for decades.

Source of inspiration

The list of musicians who inspired Buddy Holly is long. He had famous fans. For example, Bob Dylan attended a Buddy Holly performance three days before the plane crash.

For Britain, Holly was very important. His music was a source of inspiration for the sound and look of the Mersey groups. The English band The Hollies was named after the rock singer.

The Beatles’ band name (beetles) was sparked by The Crickets (crickets). On their 1964 album Beatles for Sale was a cover entitled Words of Love. Band member Paul McCartney acquired all publishing rights to Holly’s compositions.

After the tragic plane crash, American singer Don McLean wrote the song American Pie. It is about the tragic end of Buddy Holly and calls the day of the crash Feb. 3 The Day The Music Died.

American music magazine The Rolling Stone lists Buddy Holly in the top 100 best musicians, best singer-songwriters, best singers and guitarists of all time.

Lubbock Texas is home to the Buddy Holly Center with a permanent exhibit of the collection that includes objects and documents from Holly’s youth and career.

10 reasons why Buddy Holly is and remains popular is a blog by © Pieterjan Brands, March 2023

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *