Bruce & Wij theatervoorstelling

Gezien in De Flint Amersfoort op 19 januari 2023

De theatervoorstelling Bruce & Wij gaat over de band tussen vier vrienden en de liefde voor de muziek van Bruce Springsteen. Deze vier mannen reizen samen de wereld over om vele concerten van hun held te bezoeken en zijn zo vrienden geworden.

In deze voorstelling staan Leon Verdonschot en Kluun (Raymond van de Klundert) op het podium. Hun onderhoudende verhalen worden afgewisseld door nummers van The Boss live gespeeld door een band.

Bruce & Wij affiche theatervoorstelling
Bruce & Wij affiche theatervoorstelling

De verhalen

Journalist Leon en schrijver Kluun vertellen anekdotes over de impact die de muziek op hen heeft en over de belevenissen rondom de optredens. Vriend Art Rooijakkers herstelt van zijn stemband problemen, waardoor hij wel als toeschouwer in het Flint theater is, maar nog niet op het podium staat.

De talloze verhalen zijn luchtig, met humor doorspekt en soms serieus. Zo vertellen Leon en Kluun over hun vriend Erik van Bruggen, de energieke organisator van onder meer de Bruce Springsteen Express. Dit was een karavaan van vier Greyhound bussen die fans naar het Springsteen concert op het Malieveld in Den Haag reed.

Aangrijpend is het verhaal als Leon, Kluun en Art naar het AMC-ziekenhuis gaan om afscheid te nemen van Erik. Met de muziek van Bruce als troost aan zijn sterfbed.

Luchtiger is de anekdote van Kluun die als puber verliefd was op zijn klasgenote Jolanda. Hij maakte een cassettebandje met het nummer The River om dat op haar verjaardagsfeest te spelen. Hij wilde met haar dansen, maar zijn klasgenoot Barend was hem te snel af. En Jolanda kuste Barend in plaats van Kluun. Hij was teleurgesteld en vertrok ontgoocheld.

De muziek

De verhalen van Leon en Kluun worden afgewisseld met muziek van een achtkoppige live band met zanger Joost Marsman (was actief in IsOokSchitterend), zangeres en gitarist Stephanie Struijk (aka Stevie Ann) en zanger en gitarist Dennis Kolen als blikvangers. Joost, Stephanie en Dennis zingen de nummers wisselend.

De band speelt de songs met overtuiging en plezier. Het is gelukkig geen tribute band die Bruce Springsteen & The E Street Band probeert te imiteren. Ze geven een eigen interpretatie aan de songs. Zanger Joost Marsman zingt anders dan Bruce, en toch past zijn stem bij de songs. Zo is Thunder Road één van de hoogtepunten van de avond waarbij Joost  alleen met de piano wordt begeleid. Zangeres en gitarist Stephanie Struijk geeft met haar mooie stem een verrassende draai aan de nummers. Ik geniet van hoe ze This Hard Land zingt. Dit is voor mij het enige onbekende nummer van de vanavond. De derde zanger is Dennis Kolen. Overtuigend zingt Dennis Independence Day een album track van The River. Ook het duet tussen Stephanie en Dennis in de akoestische versie van No Surrender mag niet onvermeld blijven.

De meeste nummers die we horen, zijn uitgebracht tussen 1975 en 1985. Dat zal geen toeval zijn, want het is de periode waarin Bruce Springsteen op zijn best was.

De opbouw van de set is vergelijkbaar met die van The Boss. Beginnen met Badlands en eindigen met Born To Run en Dancing in the Dark. Tussen het begin en het eind een mix van rocksongs en ballads. En een onbekendere song spelen zoals This Hard Land. Zo stelt The Boss ook zijn setlijsten samen. Waar Bruce & The E Street Band elke keer voor een andere setlijst kiest, spelen de muzikanten van Bruce & Wij dezelfde nummers tijdens de optredens.

Setlist:

1. Badlands 2. No Surrender 3. Human Touch 4. The Promised Land 5. The River 6. Hungry Heart 7. Radio Nowhere 8. Independence Day 9. This Hard Land 10. Thunder Road 11. Waitin’ on a Sunny Day 12. Land of Hope and Dreams 13. Born To Run 14. Ghosts 15. Dancing in the Dark.

Minpuntje

“The older you get the more it means’ is een quote van Bruce die meerdere keren voorbij komt in het programma. Het kan aan mij liggen, maar ik miste de clou van het verhaal. Dit had duidelijker uitgewerkt mogen worden. Zo wie zo is het jammer dat er niet meer aandacht is voor de thema’s en teksten van Bruce in de voorstelling. Een rode draad in zijn oeuvre is The American Dream die niet bestaat. Er wordt jammer genoeg met geen woord over gerept.

Oordeel

Bruce & Wij is een onderhoudende voorstelling met verhalen waarin plezier, humor en ernst elkaar afwisselen. Vooral de beleving van Leon en Kluun staan centraal voor de liefde van de muziek en de verbinding met elkaar.

De voorstelling is voor de Springsteen fans een feest van herkenning enthousiast gepresenteerd door twee diehard fans en muzikaal ondersteunt met een puike selectie aan nummers. Jammer dat De Flint maar half gevuld was.

De show is aanbevolen voor muziekliefhebbers die minder met Bruce hebben om de muziek te horen, de sfeer te proeven en de vriendschappelijke band tussen de fans te voelen. Bruce & Wij is een mooi opwarmertje voor de concerten die Bruce in 2023 gaat geven.

Links:

Website Bruce & Wij

Blog Bruce Springsteen en de liefde

Tien dingen die je moet weten over Bruce Springsteen Blog

Blog Bruce Springsteen en The Rising 20 jaar later

Bruce & Wij theatervoorstelling is een blog van © Pieterjan Brands, januari 2023

Vind je dit blog interessant, dan is de kans groot dat je nog meer uit mijn nieuwsbrief haalt. Laat een reactie achter onder dit blog. Je e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet verkocht voor reclame doeleinden.

Bruce & Wij theater performance

In De Flint Amersfoort The Netherlands on January 19, 2023

The theater performance Bruce & Us is about the bond between four friends and their love for Bruce Springsteen’s music. These four men travel the world together to attend concerts of their hero and have become friends.

This performance features Leon Verdonschot and Kluun (Raymond van de Klundert) on stage. Their entertaining stories are interspersed with songs by The Boss played live by a band.

Bruce & Wij drumkit
Bruce & Wij drumkit

The stories

Leon and Kluun tell anecdotes about the impact the music has on them and the experiences surrounding the performances. Friend Art Rooijakkers is recovering from his vocal cord problems, so he is in the Flint theater as a spectator, but not yet on stage.

The stories are lighthearted, laced with humor and sometimes serious. For example, Leon and Kluun talk about their friend Erik van Bruggen, the energetic organizer of the Bruce Springsteen Express, among other things. This was a caravan of four Greyhound buses that drove fans to the Springsteen concert on the Malieveld in The Hague.

Poignant is the story when Leon, Kluun and Art go to the AMC hospital to say goodbye to their friend Erik. With the music of Bruce at his deathbed,

The anecdote of Kluun, who as a teenager was in love with his classmate Jolanda, is lighthearted. He made a cassette tape with the song “The River” to play at her birthday party. He wanted to dance with her, but his classmate Barend beat him to it. And Jolanda kissed Barend instead of Kluun. He was disappointed and left

The Music

The stories of Leon and Kluun are interspersed with music by an eight-piece live band with singer Joost Marsman (who was active in the band IsOokSchitterend), singer and guitarist Stephanie Struijk (aka Stevie Ann) and singer and guitarist Dennis Kolen as the eye-catchers. Joost, Stephanie and Dennis sing the songs alternately.

The band plays the songs with conviction and pleasure. Fortunately, it is not a tribute band trying to imitate Bruce Springsteen & The E Street Band. They give their interpretation of the songs. Singer Joost Marsman sings differently than Bruce, and yet his voice fits the songs. For example, Thunder Road is one of the highlights of the evening where Joost is accompanied only by the piano. Singer and guitarist Stephanie Struijk adds a surprising twist to the songs with her beautiful voice. I enjoy how she sings This Hard Land. This is the only unknown song for me. The third singer is Dennis Kolen. Convincingly, Dennis sings Independence Day an album track from The River. The duet between Stephanie and Dennis in the acoustic version of No Surrender should not go unmentioned either.

Most of the songs we hear were released between 1975 and 1985. This will not be a coincidence, as it is the period when Bruce Springsteen was at his best.

The construction of the set is similar to that of The Boss. Starting with Badlands and ending with Born To Run and Dancing in the Dark. Between the beginning and the end a mix of rock songs and ballads. And playing an unfamiliar song like This Hard Land. That’s also how The Boss puts together his set lists. Where Bruce & The E Street Band chooses a different set list each time, and the musicians of Bruce & We play the same songs during the performances.

Set list:

1. Badlands 2. No Surrender 3. Human Touch 4. The Promised Land 5. The River 6. Hungry Heart 7. Radio Nowhere 8. Independence Day 9. This Hard Land 10. Thunder Road 11. Waitin’ on a Sunny Day 12. Land of Hope and Dreams 13. Born To Run 14. Ghosts 15. Dancing in the Dark.

“The older you get the more it means” is a quote from Bruce that comes up several times in the program. This could have been worked out better, because I missed the point of the story. Anyway, it is a pity that there is not more attention to Bruce’s themes and lyrics. A common thread in his oeuvre is The American Dream, which does not exist. Unfortunately, not a word is said about it. A minus point.

Verdict

Bruce & Us is an entertaining performance with stories in which fun, humor and seriousness alternate. Especially the experiences of Leon and Kluun are central to their love for the music and their connection with each other.

For Springsteen fans, the performance Bruce & Us is a feast of recognition enthusiastically presented by two diehard fans and musically supported with a superb selection of songs. Too bad The Flint was less than half full.

The show is also recommended for music lovers who have less with Bruce to hear the music, soak up the atmosphere and feel the friendly bond between fans. Bruce & Us is a nice warm-up for the concerts Bruce will perform in 2023.

Bruce & Wij theater performance is a blog by © Pieterjan Brands, January 2023

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *