Bruce Springsteen en The Rising 20 jaar later

De 15 nummers op het album The Rising zijn uitgegroeid tot de soundtrack van de terroristische aanslagen van 2001 in New York. Springsteen toont zijn verdriet en medeleven en biedt de luisteraars hoop. Een album dat door de muziekwereld, maar zeker door Amerika werd omarmd, omdat het troost bracht in donkere tijden.  Dat is waar muziek voor is bedoeld. Het album gaf de muziek carrière van Bruce Springsteen een nieuwe impuls. Lees het blog Bruce Springsteen en The Rising 20 jaar later.

For text in English, please scroll below

Bruce Springsteen The Rising album cover
Bruce Springsteen The Rising album cover
Bruce Springsteen The Rising label
Bruce Springsteen The Rising label

FEITEN OVER THE RISING

  • Het 12e studio album uitgebracht in juli 2002. Het eerste album sinds 7 jaar.
  • Het eerste album dat Bruce maakt met The E Street Band sinds Born In The USA uit 1984.
  • Geproduceerd door Brendan O’Brien (o.a. bekend van Pearl Jam en Rage Against The Machine).

Nummers: 1. Lonesome Day (4:08); 2. Into the Fire (5:04); 3. Waitin’ on a Sunny Day (4:18) ; 4. Nothing Man (4:23); 5. Countin’ on a Miracle (4:44); 6. Empty Sky (3:34); 7. Worlds Apart (6:07); 8. Let’s Be Friends (Skin to Skin) (4:21); 9. Further On (Up the Road) (3:52); 10. The Fuse (5:37); 11. Mary’s Place (6:03); 12.You’re Missing (5:10); 13. The Rising (4:50); 14.  Paradise (5:39); 15. My City of Ruins (5:00)

‘WE NEED YOU NOW’

Op 11 september 2001 pleegden terroristen aanslagen in de VS. Daarbij vlogen twee vliegtuigen opzettelijk in de Twin Towers van het World Trade Center in New York. Beiden torens storten in en 2753 mensen vonden de dood. Deze 9/11 gebeurtenissen maakten wereldwijd diepe indruk en leidden in Amerika en New York tot veel verontwaardiging, verdriet en woede.

Het verhaal gaat dat Springsteen inspiratie voor The Rising kreeg een paar dagen na de World Trade Center aanslagen op 11 september. Bruce reed in zijn auto naar het strand van Asbury Park, waarbij een man in een auto naast Springsteen stopte, zijn raam omlaag deed en hem toeriep: ‘We need you now’. Het voorval bracht Bruce op het idee om het nieuwe album over dit thema te maken.

NUMMERS GESCHREVEN NA DE AANSLAGEN

Empty Skies. In de woonplaats van Springsteen is een brug, waarbij je Manhattan ziet liggen. Voor 11 september waren The Twin Towers een van de blikvangers. Na de aanslagen was dat vertrouwde beeld weg.

Bij Into The Fire stijgen de rookpluimen boven New York uit. Dit ingetogen nummer is geschreven na de aanslagen en het gaat over een brandweerman die in één van de twee World Trade Center torens de trap neemt om mensen te redden. Helaas overlijdt hij als de torens instorten.

The Rising. Net zoals Into The Fire staat in dit nummer een brandweerman centraal. Ik interpreteer het als het verhaal van deze brandweerman die zoekt naar slachtoffers in het World Trade Center. Hij raakt de weg kwijt en bekoopt zijn zoektocht met de dood.

Mary’s Place. Er gaan verhalen dat dit nummer gaat over het gelijknamige café, vlakbij Ground Zero. Het werd in de dagen na de aanslagen op 11 september 2001 gebruikt als ontmoetingscentrum door mensen die iemand zochten die vermist was. De hele buurt bij Mary’s Place hing vol met foto’s en briefjes.

NUMMERS GESCHREVEN VOOR DE AANSLAGEN

Ondanks dat het album in het licht wordt gezien van de aanslagen op 9/11, is een aantal nummers al geschreven voor die dag. Waitin’ on a Sunny Day gaat over het verlangen naar betere tijden. Een echt feel good nummer met de oude wijsheid dat na regen zonneschijn komt. Dit openingsnummer van het album heeft Springsteen al in de jaren ’90 geschreven.

My City of Ruins is een gospelachtig nummer dat voor de aanslagen was geschreven. De titel en de tekst come on, rise up waren ineens toepasselijk bij de tragische aanslagen. Een waardige afsluiter van één van de beste Springsteen albums in deze eeuw.

AFNEMENDE POPULARITEIT IN DE JAREN ‘90

Voor kunstenaars vormt geluk een groot gevaar. Hoe tevredener zij zich voelen, hoe minder de drang is om puike artistieke prestaties te leveren. Na de scheiding van Bruce met fotomodel Julianne Philips wordt de roodharige achtergrondzangeres Patti Scialfa uit The E Street Band de nieuwe vlam van Bruce. Het stel is gelukkig en ze stichten een gezin. Het koppel koopt een villa in Los Angeles voor $ 14 miljoen. Veel kritische volgelingen vinden dat Bruce zijn working class hero wortels verloochent in de jaren ‘90. Ook ontbindt hij The E Street Band. Met deze begeleidingsband zette de muzikant jarenlang concertzalen en stadions in vuur en vlam. De duo albums Human Touch en Lucky Town uit 1992 komen niet in de buurt van het hoge niveau van eerdere albums. De volgende plaat, het ingetogen Ghost of Tom Joad is een akoestisch luisteralbum voor de fijnproevers. Het grote publiek haakt af.

THE RISING VAN BRUCE SPRINGSTEEN ALS ARTIEST

Het geloof komt terug, net zoals de artistieke creativiteit. Na de aanslagen werkt Bruce aan The Rising. Dit album betekent een geheel onverwachte commerciële en artistieke verrijzenis omdat Springsteen erin slaagt, de Amerikanen in roerige tijden een hart onder de riem te steken.

Het knappe van The Rising is de typische combinatie van Springsteen van de sombere registratie van de werkelijkheid met een ongebroken optimisme dat het beter wordt. De zanger verwoordt het verdriet van de ongelukkigen en toont tevens het vertrouwen dat mensen gezamenlijk tegenslag kunnen overwinnen. Samen staan we sterker. Het is een de pijlers waarop Springsteen steunt en waar hij in zijn langdurige carrière steeds weer op terug grijpt.

Met The Rising boort Bruce een nieuw publiek aan en tevens raken de fans uit de jaren ’80 weer geïnteresseerd in zijn muziek. Ik vind het een goed album hoewel het met 72 minuten speelduur aan de lange kant is.

Album score: 7.5 / 10

Links:

Website Bruce Springsteen

Link naar blog 10 dingen die je moet weten over Bruce Springsteen

Link naar blog Bruce Springsteen en de liefde

Bruce Springsteen en The Rising 20 jaar later is een blog van: © Pieterjan Brands, september 2022

Vind je dit blog interessant, dan is de kans groot dat je nog meer uit mijn nieuwsbrief haalt. Laat een reactie achter onder dit blog. Je e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet verkocht voor reclame doeleinden.

Bruce Springsteen and The Rising 20 Years Later

The 15 songs on the album The Rising have become the soundtrack to the 2001 terrorist attacks in New York. Springsteen shows his sadness and compassion and offers hope to listeners. An album that was embraced by the music world, but certainly by America, because it brought comfort to dark times.  That’s what music is for. The album gave Bruce Springsteen’s music career a new impulse. Read the blog Bruce Springsteen and The Rising 20 years later.

Bruce Springsteen
Bruce Springsteen

FACTS ABOUT THE RISING

The 12th studio album was released in July 2002. The first album in 7 years.

Bruce’s first album with The E Street Band since 1984’s Born In The USA.

Produced by Brendan O’Brien (known from Pearl Jam and Rage Against The Machine, among others).

Songs: 1. Lonesome Day (4:08); 2. Into the Fire (5:04); 3. Waitin’ on a Sunny Day (4:18) ; 4. Nothing Man (4:23); 5. Countin’ on a Miracle (4:44); 6. Empty Sky (3:34); 7. Worlds Apart (6:07); 8. Let’s Be Friends (Skin to Skin) (4:21); 9. Further On (Up the Road) (3:52); 10. The Fuse (5:37); 11. Mary’s Place (6:03); 12.You’re Missing (5:10); 13. The Rising (4:50); 14. Paradise (5:39); 15. My City of Ruins (5:00)

WE NEED YOU NOW

On September 11, 2001, terrorists carried out attacks in the USA. Two planes deliberately flew into the Twin Towers of the World Trade Center in New York. Both towers collapsed and 2,753 people lost their lives. These 9/11 events made a deep impression worldwide and led to much outrage, sadness and anger in America and New York.

The story goes that Springsteen got the inspiration for The Rising a few days after the World Trade Center attacks on September 11. Bruce drove his car to Asbury Park beach, when a man in a car stopped next to Springsteen, lowered his window and shouted to him, “We need you now.” The incident gave Bruce the idea to make the new album on this theme.

SONGS WRITTEN AFTER THE ATTACKS

Empty Skies. In Springsteen’s hometown, there is a bridge where you can see Manhattan. Before September 11, The Twin Towers were one of the eye-catchers. After the attacks, that familiar image was gone.

On Into The Fire, plumes of smoke rise above New York. This subdued song was written after the attacks and it’s about a firefighter who takes the stairs in one of the two World Trade Center towers to rescue people. Unfortunately, he dies when the towers collapse.

The Rising. Like Into The Fire, this song focuses on a firefighter. I interpret it as the story of this fireman searching for victims in the World Trade Center. He gets lost and pays for his search with death.

Mary’s Place. There are stories that this song is about the cafe of the same name, near Ground Zero. In the days after the September 11, 2001 attacks, it was used as a meeting center by people looking for someone who was missing. The whole neighborhood near Mary’s Place was filled with photos and notes.

SONGS WRITTEN BEFORE THE ATTACKS

Despite the fact that the album is set in the light of the 9/11 attacks, some of the songs were written before that day. Waitin’ on a Sunny Day is about longing for better times. A real feel-good song with the old wisdom that after rain comes sunshine. Springsteen wrote this opening track on the album back in the 90s.

My City of Ruins is a gospel song written before the attacks. The title and lyrics come on, rise up were suddenly appropriate to the tragic attacks. A worthy end to one of the best Springsteen albums of this century.

DECLINING POPULARITY IN THE 1990S

For artists, happiness poses a great danger. The more content they feel, the less the urge is to produce puckish artistic performances. After Bruce’s divorce from fashion model Julianne Philips, the redheaded background singer Patti Scialfa from The E Street Band becomes Bruce’s new flame. The couple is happy and they start a family. The couple buys a villa in Los Angeles for $14 million. Many critical followers feel that Bruce denied his working-class hero roots in the 1990s. He also disbands The E Street Band. With this backing band, the musician set concert halls and stadiums on fire for years. Human Touch and Lucky Town the duo albums from 1992 do not come close to the high level of earlier albums. Bruce’s next album, the modest Ghost of Tom Joad, is an acoustic album for connoisseurs. The general public is not interested.

THE RISING OF BRUCE SPRINGSTEEN AS AN ARTIST

Faith returns, as does artistic creativity. After the attacks, Bruce worked on The Rising. This album represents a completely unexpected commercial and artistic resurrection because Springsteen succeeds in encouraging Americans in turbulent times.

The beauty of The Rising is Springsteen’s typical combination of the somber registration of reality with an unbroken optimism that things will get better. The singer expresses the sadness of the unfortunate and also shows the faith that people can overcome adversity together. Together we are stronger. It is one of the pillars on which Springsteen relies and to which he has returned time and again in his long career.

With The Rising, Bruce is tapping into a new audience and the fans from the 80s are getting interested in his music again. I think it’s a good album although, with 72 minutes playing time, it’s on the long side.

Video clip Bruce Springsteen The Rising

Album score: 7.5 / 10

Links:

Link naar blog 10 dingen die je moet weten over Bruce Springsteen

Link naar blog Bruce Springsteen en de liefde

Bruce Springsteen and The Rising 20 jaar later is a blog by: © Pieterjan Brands, september 2022

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *