Brief aan Shane MacGowan

Hi Shane,

Gefeliciteerd met je 65e verjaardag en maak er het beste van. Veel mensen dachten dat je deze leeftijd nooit zou bereiken maar je hebt ze een poepje laten ruiken. En dat is niet voor  het eerst. Haha, die Shane, je gaat gewoon door met leven. Laat de mensen maar praten, jij gaat je eigen gang zonder je er iets van aan te trekken. Petje af.

Bedankt voor al die mooie songs die je geschreven en gezongen hebt. Ik leerde je kennen als de frontman van Engels/Ierse band The Pogues die in de jaren ’80 heel populair was. De eerste drie albums vind ik echt fantastisch.

Shane MacGowan
Shane MacGowan

Sound en teksten

De sound van The Pogues is echt uniek. De aan Ierse folk ontleende akoestische instrumenten (zoals accordeon, tin whistle en geen elektrische gitaar) worden met een enorme kracht en snelheid gespeeld waarbij de muziek meer naar punk dan naar folk neigt. Je noemt het zelf Celtic rock ’n rol. Niet alleen de sound is bijzonder, ook de teksten van jou Shane zijn poetisch en treffend. En ze gaan over herkenbare onderwerpen zoals liefdesverdriet, verlangen, feesten en drinken.

Fairytale Of New York

Wat te denken van Fairytale Of New York, je bekendste nummer die jaarlijks in de kerstperiode veel te horen is. Met de meeste kerstnummers heb ik weinig: te commercieel en te veel euforie. Fairytale Of New York, is een uitzondering op die regel. Je doet een duet met zangeres Kristy MacColl waarbij jullie stemmen prima bij elkaar passen. Fairytale Of New York zit heel knap in elkaar. Het nummer kent een prachtig begin met de piano en is fraai gearrangeerd. Het lijkt wel een symfonie. Een Iers echtpaar zoekt het geluk in New York City. Het paar vertelt over de relatie, van het hoopvolle begin tot het smerige einde. Je hebt er – als kerstkind – meer dan twee jaar over gedaan om het nummer te perfectioneren en uiteindelijk op te nemen. Het resultaat is verbluffend. Fairytale Of New Yorkis een van de weinige kerst nummers waar ik ook in andere jaargetijden van kan genieten.

A Pair Of Brown Eyes

Behalve deze grote hit heb je veel meer goede nummers gemaakt. Wat te denken van A Pair Of Brown Eyes. Deze ballad gaat over een gesprek dat een jongeman heeft met een oorlogsveteraan. De oudere man vertelt over het militaire leven en de liefde. Het waren de bruine ogen van zijn geliefde die hem op de been hielden tijdens de oorlog. Toen hij thuis kwam na de oorlog had zijn geliefde niet op hem gewacht. De jongeman strompelt na dit verhaal dronken en boos uit de kroeg. Het gesprek zet hem aan het denken over zijn eigen verloren liefde, die ook bruine ogen had.

Behalve deze top nummers heb je nog veel meer klassieke nummers geschreven zoals Dirty Old Town, Sally MacLennane, Fiesta, Thousands Are Sailing, The Band Played Waltzing Matilda en nog veel meer.

Paradiso Concert

Een keer heb ik je zien optreden met de begeleidingsband The Popes in Paradiso Amsterdam. Het zal midden jaren ’90 zijn geweest. Shane je laat lang op zich wachten, zoals gewoonlijk. Als je rond 23 uur het podium opkomt en “I am back” mompelt en daarna begint te zingen is alles je vergeven.

Het is altijd maar afwachten of Shane komt en in welke vorm hij is. Gelukkig heb je er zin in en ben je geconcentreerd die avond. Vanaf onze zitplekken op het balkon hebben we goed zicht op het podium. We horen en zien hoe getalenteerd en gedreven je bent. Klassiekers als A Pair of Brown Eyes, Rainy Night in Soho, If I Should Fall From Grace With God en The Irish Rover komen voorbij. Het publiek gaat helemaal los en terecht want het is een prima concert.

Shane MacGowan and the Popes concert Paradiso
Shane MacGowan and the Popes concert Paradiso

Met veel plezier luister ik – na al die tijd – regelmatig naar de eerste drie albums van The Pogues, die in mijn ogen het meest puur en tijdloos zijn en me nooit vervelen.

Shane, thanks, all the best and cheers!

De eerste drie albums van The Pogues: Red Roses For Me, Rum Sodomy & the Lash en If I Should Fall from Grace with God.

Brief aan Shane MacGowan is een felicitatie en een uitleg wat de muziek voor mij betekend heeft.

Links:

Website Shane MacGowan

Website The Pogues

Brief aan Shane MacGowan is een blog van © Pieterjan Brands, december 2022

Vind je dit blog interessant, dan is de kans groot dat je nog meer uit mijn nieuwsbrief haalt. Laat een reactie achter onder dit blog. Je e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet verkocht voor reclame doeleinden.

Letter to Shane MacGowan

Hi Shane,

Congratulations on your 65th birthday and make the most of it. Many people thought you would never reach this age but you’ve given them a shit. And that’s not the first time. Haha, that Shane, you just keep on living. Let people talk, you go your own way without caring. Hats off to you.

Thanks for all those beautiful songs you wrote and sang. I got to know you as the frontman of the English/Irish band The Pogues which was very popular in the 80s. I like the first three albums.

Sound and lyrics

The sound of The Pogues is unique. The acoustic instruments borrowed from Irish folk (such as accordion, tin whistle and no electric guitar) are played with tremendous power and speed with the music leaning more towards punk than folk. You call it Celtic rock ‘n roll. Not only is the sound special, but jou Shane’s lyrics are poetic and apt. And they deal with recognizable topics such as heartbreak, longing, partying and drinking.

Fairytale Of New York

What about Fairytale Of New York, your most famous song that is often heard every year during the Christmas season. I have little with most Christmas songs: too commercial and too much euphoria. Fairytale Of New York, is an exception to that rule. You do a duet with singer Kristy MacColl where your voices fit together just fine. Fairytale Of New York is very cleverly put together. The song has a beautiful beginning with the piano and is beautifully arranged. It looks like a symphony. An Irish couple seeks happiness in New York City. The couple recounts the relationship, from its hopeful beginning to its sordid end. It took you – as a Christmas child – more than two years to perfect and finally record the song. The result is stunning. Fairytale Of New York is one of the few Christmas songs I can enjoy in other seasons as well.

A Pair Of Brown Eyes

Apart from this big hit, you made many more good songs. What about A Pair Of Brown Eyes. This ballad is about a conversation a young man has with a war veteran. The older man talks about military life and love. It was his lover’s brown eyes that kept him going during the war. When he came home after the war, his beloved had not waited for him. The young man stumbles out of the pub drunk and angry after this story. The conversation makes him think about his lost love, who also had brown eyes.

Apart from these top songs, you have many other classic songs written such as Dirty Old Town, Sally MacLennane, Fiesta, Thousands Are Sailing, The Band Played Waltzing Matilda and many more.

Paradiso Concert

One time I saw you perform with the backing band The Popes at Paradiso Amsterdam. It must have been in the mid-90s. Shane you let on for a long time, as usual. When you come on stage around 11 p.m. and mumble “I am back” and then start singing, all is forgiven.

It always remains to be seen if Shane comes and in what form he is. Fortunately, you are in the mood and focused that night. From our seats on the balcony we have a good view of the stage. We hear and see how talented and driven you are. Classics like A Pair of Brown Eyes, Rainy Night in Soho, If I Should Fall From Grace With God and The Irish Rover come by. The audience goes wild and rightly so because it is a fine concert.

I enjoy listening – after all this time – regularly to the first three albums by The Pogues, which in my eyes are the purest and timeless and never bore me.

Shane, thanks, all the best and cheers!

Letter to Shane MacGowan is a congratulation and an explanation of what the music has meant to me.

The first three albums of The Pogues: Red Roses For Me, Rum Sodomy & the Lash en If I Should Fall from Grace with God.

Links:

Website Shane MacGowan

Website The Pogues

Letter to Shane MacGowan is a blog by © Pieterjan Brands, December 2022

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *