Johnny Cash The Life in Lyrics: Boekrecensie

Johnny Cash’s boek The Life in Lyrics verscheen eind 2023 in het Nederlands. Het boek is opgezet rond 125 door Johnny geschreven songteksten. Het zijn niet de grootste hits, maar wel de songs waarmee Johnny zijn veelzijdigheid als tekstdichter en verhalenverteller toont. Naast de teksten komen de achtergrond van ieder nummer aan bod. Ook bevat het lijvige boek herinneringen van vrienden en familie van Johnny Cash, evenals vele nooit eerder vertoonde foto’s. Ze vertellen samen het ultieme en meeslepende verhaal van één van de grootste countryartiesten aller tijden. Lees Johnny Cash The Life In Lyrics: Boekrecensie.

For text in English scroll below

Het veelbewogen leven van Johnny Cash, opgegroeid in een arm, gelovig Amerikaans gezin, wordt beschreven. Johnny Cash benadrukt van jongs af aan het belang van geloof en de Bijbel. Samen zong de familie Cash spirituals op de katoenvelden en in de kerk. Zijn muzikale carrière begon in de jaren ’50 in The Sun Studio met Sam Philips,. Daarna volgden tours met Elvis Presley en Jerry Lee Lewis en successen in de jaren ’60. Hij trad op voor gedetineerden, vocht zijn hele leven tegen verslavingen, en had een lange relatie met zijn tweede vrouw, June Carter. Dankzij producer Rick Rubin keerde hij later in zijn carrière terug naar de basis van muziek maken. Met gitaar en zang vertolkte Johnny prachtige nummers op de American Recordings albums, waaronder verrassende covers. Zijn muziek blijft meer dan 20 jaar na zijn dood levendig.

Johnny Cash The Life in Lyrics boek cover
Johnny Cash The Life in Lyrics boek cover achterkant

In het voorwoord van John Carter Cash, het enige kind van Johnny en June Carter, geeft hij de vroege inspiratiebronnen van zijn vader aan: de gospel en de Bijbel. Johnny putte inspiratie uit spirituals in de kerk en op het veld tijdens het katoenplukken. Muziek diende als een krachtbron om het leven zin te geven en door te zetten. Met een perfect geheugen voor melodieën en teksten maakte Johnny’s muziek, een mix van rockabilly en rebelsheid, een onuitwisbare indruk. Terwijl hij tegelijkertijd trouw bleef aan traditie en muzikale roots.

Mark Stielper, een trouwe bondgenoot van Cash, heeft bijgedragen aan diverse biografieën, documentaires en tentoonstellingen over The Man in Black. Dit is Johnny´s bijnaam. Cash beschreef hem als ‘zijn vriend de familiehistoricus’, die meer over hem wist dan hijzelf. Stielper prijst Cash’s herkenbare, dwingende baritonstem en belicht zijn leven van grote successen en diepe teleurstellingen, waarbij Cash’s menselijke fouten en onzekerheden naar voren komen. Ondanks tegenslagen vroeg Cash om genade en krabbelde hij weer overeind, terwijl zijn songs de verhalen van de armen en onderdrukten vertelden. Cash transformeerde zichzelf tot deze mensen, bezocht hen ter plaatse, en deelde hun leed, terwijl hij God vereerde in het gezelschap van gelovigen.

Kiezen is verliezen. Uit de 600 nummers van Johnny Cash zijn er 125 geselecteerd. Ik mis daarbij in het boek het nummer The Beast In Me geschreven door Nick Lowe en terug te vinden op het eerste American Recordings album uit 1994. De tekst van het nummer is  Johnny op het lijf geschreven vanwege zijn verschillende worstelingen met verslavingen. Het niet opnemen van The Beast In Me is een kleine smet op het verder voortreffelijke boek.

Johnny Cash onderscheidde zich in de countrymuziek door zijn ruige geluid en zijn keuze om controversiële onderwerpen aan te snijden. Zoals gevangenschap en leven aan de rand van de samenleving. Zijn legendarische optredens in gevangenissen, waaronder het historische concert in Folsom Prison in 1968, toonden zijn verbondenheid met de outlaws en brachten hun verhalen naar een breder publiek.

Anderzijds Johnny Cash wordt ook beschouwd als een toegewijde familieman, vanwege zijn sterke band met zijn gezin, zijn rol als vader en grootvader, en zijn betrokkenheid bij liefdadigheidswerk. Zijn zoon, John Carter, deelde zijn liefde voor muziek. John Carter werd door Johnny aangemoedigd om zijn eigen weg te vinden als muzikant en producer, waarbij hij samenwerkte met zijn vader.

Er zijn verschillende boeken geschreven over diverse aspecten van het leven van de legendarische Man In Black, Johnny Cash. Onder deze werken valt de biografie Johnny Cash: The Life van Robert Hilburn uit 2020, die voornamelijk ingaat op het leven van Cash. Een ander opmerkelijk werk is Cash: I See a Darkness, een graphic novel gecreëerd door Reinhard Kleist. Deze toegankelijke publicatie biedt een unieke visuele representatie van Cash’s leven, met beperkte tekst.

Behalve over deze twee boeken ben ik ook enthousiast over The Life In Lyrics, dat zich richt op de betekenis en analyse van Cash’s songteksten. Voor lezers die minder bekend zijn met Cash, kan het wellicht wat overweldigend lijken, vanwege de diepgaande analyse en de 384 pagina´s. Echter, The Life In Lyrics verdient het voordeel van de twijfel, omdat het naast de teksten ook rijk geïllustreerd is en prachtig vormgegeven. Het boek is ook geschikt om door te bladeren.

Wanneer ik moet kiezen tussen deze drie boeken, gaat mijn voorkeur uit naar The Life in Lyrics. Hoewel ik zowel genoten heb van de biografie Johnny Cash: The Life, als van Cash: I See a Darkness, biedt The Life In Lyrics de meest persoonlijke en uitgebreide achtergrondinformatie. Bovendien straalt het boek authenticiteit uit wat bijdraagt aan de algehele beleving.

Link naar blog Johnny Cash en zijn beste Prison Concerten

Johnny Cash The Life in Lyrics boekrecensie is een blog van Pieterjan Brands februari 2024

Johnny Cash The Life in Lyrics: Book Review

Johnny Cash’s book The Life in Lyrics appeared in print in late 2023. The book is organized around 125 lyrics written by Johnny. They are not the greatest hits, but rather the songs through which Johnny demonstrates his versatility as a lyricist and storyteller. In addition to the lyrics, the background of each song is covered. The voluminous book also includes reminiscences from Johnny Cash’s friends and family, as well as many never-before-seen photographs. Together, they tell the ultimate and compelling story of one of the greatest country artists of all time.

The eventful life of Johnny Cash, raised in a poor, religious American family, is described. From an early age, Johnny Cash stressed the importance of faith and the Bible. Together the family members sang spirituals in the cotton fields and at church. His musical career began in the 1950s at The Sun Studio with Sam Philips, followed by tours with Elvis Presley and Jerry Lee Lewis and successes in the 1960s. He performed for inmates, battled addictions all his life, and had a long relationship with his second wife, June Carter. Thanks to producer Rick Rubin, he returned to the basics of making music later in his career, performing beautiful songs with guitar and vocals on the American Recordings albums, including surprising covers. His music remains alive more than 20 years after his death.

In the foreword by John Carter Cash, the only child of Johnny and June Carter, he details his father’s early sources of inspiration: the gospel and the Bible. Johnny drew inspiration from spirituals in church and the field while picking cotton. Music served as a source of strength to give life meaning and persevere. With a perfect memory for melodies and lyrics, Johnny’s music, a blend of rockabilly and rebelliousness, made an indelible impression while remaining true to tradition and musical roots.

Mark Stielper, a staunch Cash ally, has contributed to several biographies, documentaries and exhibits about The Man in Black, Johnny´s nickname. Cash described him as “his friend the family historian,” who knew more about him than he did himself. Stielper praises Cash´s recognizable, compelling baritone voice and highlights his life of great successes and deep disappointments, highlighting Cash´s human flaws and insecurities. Despite setbacks, Cash asked for mercy and scrambled back up, while his songs told the stories of the poor and oppressed. Cash transformed himself into these people, visited them on the spot, and shared their suffering while worshipping God in the company of believers.

Choosing is losing. From Johnny Cash’s 600 songs, 125 were selected. I am missing from the book the song The Beast In Me written by Nick Lowe and featured on the first American Recordings album from 1994. The song’s lyrics are right on Johnny’s mark because of his various struggles with addictions. It is a minor blemish on the otherwise excellent book.

Johnny Cash distinguished himself in country music for his rugged sound and his choice to address controversial topics, such as incarceration and life on the fringes of society. His legendary performances in prisons, including the historic concert at Folsom Prison in 1968, showed his connection to the outlaws and brought their stories to a wider audience.

Videoclip Johnny Cash – Folsom Prison Blues

On the other hand, Johnny Cash is also considered a devoted family man, because of his strong bond with his family, his role as a father and grandfather, and his involvement in charity work. His son, John Carter, shared his love of music and was encouraged by Johnny to find his path as a musician and producer, also working with his father.

Several books have been written about various aspects of the life of the legendary Man In Black, Johnny Cash. Among these works is Robert Hilburn’s 2020 biography Johnny Cash: The Life, which deals primarily with Cash’s life. Another notable work is Cash: I See a Darkness, a graphic novel created by Reinhard Kleist. This accessible publication offers a unique visual representation of Cash’s life, with limited text.

In addition to these two books, I am also excited about The Life In Lyrics, which focuses on the meaning and analysis of Cash’s lyrics. For readers who are less familiar with Cash, it may seem a bit overwhelming because of its in-depth analysis and 384 pages. However, The Life In Lyrics deserves the benefit of the doubt, because in addition to the lyrics, it is richly illustrated and beautifully designed, making it a pleasure to flip through.

When I have to choose between these three books, my preference goes to The Life in Lyrics. Although I enjoyed both the biography Johnny Cash: The Life, and Cash: I See a Darkness, The Life In Lyrics offers the most personal and comprehensive background information. Moreover, the book exudes authenticity which adds to the overall experience.

Johnny Cash The Life in Lyrics book review is a blog by Pieterjan Brands February 2024

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *