5 dingen die je moet weten over Jimmy Cliff

Het leven van Jimmy Cliff kun je omschrijven als stormachtig. Het begon al op zijn geboortedag 1 april 1948. Er raasde een orkaan over het Somerton district van St. James op het eiland Jamaica. Met slechts één vroedvrouw die voor het hele dorp zorgde, baarde een moeder een kind: James Chambers. Zij en James werden ondergebracht in het buurthuis terwijl de orkaan het huis wegblies. Al jong vertrok hij naar Kingston en gebruikte Jimmy Cliff als artiestennaam om zijn ambitie in de muziek aan te geven.

For text in English scroll below

Jimmy Cliff was al jong bezig met muziek. Op zijn 14e jaar had hij een hit met een nummer dat toevallig Hurricane Hattie heette. Hij ging door met het populariseren van de reggae muziek. Aanvankelijk was hij bekend binnen de landsgrenzen, maar dat veranderde toen het Island Records label met Chris Blackwell hem oppikte. In 1969 scoorde hij met Wonderful World, Beautiful People zijn 1e wereldhit. Vervolgens verbaasde hij iedereen met de schitterende protestsong Vietnam.

Het nummer Wild World – een cover van Cat Stevens – was de volgende hit. Zijn hoofdrol in de film The Harder They Come uit 1972 maakt de reggae internationaal populair.

Het verhaal van de Jamaicaanse gangsterfilm The Harder They Come belicht het tumultueuze leven op het Caribische eiland Jamaica.

Het verhaal volgt Ivan, een jonge Jamaicaan met grote dromen om een populaire reggae zanger te worden. Hij wordt geconfronteerd met corruptie en criminaliteit in de muziekindustrie. Gangster Ivan is vastbesloten om zijn doelen te bereiken, ongeacht de consequenties. 

Jimmy was niet alleen acteur en droeg bij aan de uitstekende soundtrack met vier nummers  You Can Get it if You Really Want, Sitting Here in Limbo, Many Rivers to Cross  en het onvergetelijke titelnummer. De film en de muziek van The Harder They Come wakkeren de internationale aandacht voor de reggae aan.

Een fragment uit het nummer The Harder They Come vat de essentie van de film goed samen:

“The oppressors are trying to keep me down, trying to drive me underground,” zingt Cliff in The Harder They Come. Het nummer eindigt “I’d rather be a free man in my grave than living as a puppet or a slave.”

Ondanks het wereldwijde succes van de film verdiende Jimmy Cliff weinig in tegenstelling tot de platenmaatschappijen, muziekuitgevers, agenten en filmmaatschappijen die de poen opstreken.

Jimmy Cliff beschouwt zichzelf als een herder, niet alleen voor de reggae, maar ook voor mensen om hem heen. Hij zegt: ´Ik ben degene die vooraan loopt, de poort opent en de anderen doorlaat. Zo beschouw ik mijn leven. Ik wil van ieder mens de geest openen en hem bewust maken van de situatie waarin hij leeft.´

Hoewel Jimmy Cliff een prominente figuur was in de opkomende reggaescene, was Bob Marley degene die al snel uitgroeide tot een icoon van de reggae. Desondanks wordt Cliff beschouwd als een mentor voor Marley, waarbij hij hem ondersteunde en begeleidde in zijn vroege carrière, waaronder het opnemen van zijn eerste liedjes. Ondanks dat de charismatische Marley meer commercieel succes genoot Jamaica, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten, bleef Cliff een belangrijke figuur in de ontwikkeling en popularisering van de reggaemuziek buiten Jamaica.

Naast het eerdergenoemde The Harder They Come heeft Cliff meerdere bekende nummers gezongen. Een van de meest iconische nummers is Many Rivers To Cross geinspireerd door de reflecties over de geschiedenis van zijn voorouders.

Videoclip Jimmy Cliff The Harder They Come

Zoals Many Rivers To Cross dat hij schreef toen hij in Londen woonde. Dat lied kwam voort uit de geschiedenis van Bob´s voorouders, toen hij besefte wat zijn voorouders hadden doorgemaakt. Dit nummer weerspiegelt Cliff’s zoektocht naar innerlijke kracht en veerkracht te midden van tegenspoed. Dit aansprekende en emotionele nummer heeft vele artiesten geinspireerd en is gecoverd door onder andere UB40, Joe Cocker en Annie Lennox.

Een andere opmerkelijk nummer is Vietnam waarin Jimmy zijn stem laat horen tegen onrechtvaardigheid. Een krachtig protestnummer die de psychologische tol van de Vietnamoorlog belicht. oorlog (1955 – 1975). Bob Dylan prees  dit nummer als een van de beste protestsong ooit geschreven.

Wonderful World, Beautiful People is een optimistisch en aanstekelijk nummer dat de  boodschap van hoop en optimisme uitdraagt, en een wereld van verbondenheid en liefde oproept. De hit betekent zijn grote doorbraak buiten Jamaica.

Op de single Reggae Night uit 1983 werkt hij samen met Kool & The Gang.

Met Sunshine in the Music uit 1984 gaat hij meer de popkant op. Het nummer roept gemengde reacties op. De liefhebbers van de roots reggae zijn teleurgesteld in hem.

Jimmy Cliff de levende legende van de reggaemuziek viert in 2024 zijn 80e verjaardag. Zijn laatste album Refugee is uitgekomen in 2022 en hij treedt nog af en toe op om zijn tijdloze hits ten gehore te brengen aan zijn fans. Hij is de laatste reggae icoon van het eerste uur. Bob Marley, Toots Hilbert (van Toots and the Maytals), Gregory Isaacs, Peter Tosh, Burning Spear en Desmond Dekker vertoeven in de reggae hemel.

Jimmy is altijd bij zijn boodschap gebleven en predikt vrede, liefde en eenheid. Uit zijn teksten getuigen van maatschappelijke betrokkenheid en de strijd voor sociale rechtvaardigheid.

Zijn erfenis als één van de pioniers van de reggaemuziek blijft voortleven. Jimmy Cliff heeft een grote invloed gehad op de popularisering van het genre buiten Jamaica.

De reggae heeft verschillende muziekgenres geïnspireerd zoals hip-hop, afrobeat en reggaeton.

Website van Jimmy Cliff

Link naar het blog de 10 beste reggae albums

5 dingen die je moet weten over Jimmy Cliff is een blog van © Pieterjan Brands, mei 2024

5 things you need to know about Jimmy Cliff

Jimmy Cliff’s life can be described as stormy. It began on the very day of his birth, April 1, 1948. A hurricane raged over the Somerton district of St. James on the island of Jamaica. With only one midwife caring for the entire village, a mother gave birth to a child: James Chambers.

She and James were housed in the community center as the hurricane blew the house away. At an early age, he left for Kingston and used Jimmy Cliff as his stage name to indicate his ambition in music.

Jimmy Cliff was into music at an early age. At age 14, he had a hit with a song that happened to be called Hurricane Hattie. He went on to popularize reggae music. Initially he was known within the country’s borders, but that changed when the Island Records label with Chris Blackwell picked him up. In 1969, he scored his 1st world hit with Wonderful World, Beautiful People. Then he surprised everyone with the brilliant protest song Vietnam.

The song Wild World – a cover of Cat Stevens – was the next hit. His starring role in the 1972 film The Harder They Come made reggae internationally popular.

Photo Jimmy Cliff, Source website jimmycliff.com/photos

The story of the Jamaican gangster film The Harder They Come highlights the tumultuous life on the Caribbean island of Jamaica.

Ivan is a young Jamaican with big dreams of becoming a popular reggae singer. He faces corruption and crime in the music industry. Gangster Ivan is determined to achieve his goals regardless of the consequences.

Jimmy was not only an actor and contributed to the excellent soundtrack with four songs You Can Get it if You Really Want, Sitting Here in Limbo, Many Rivers to Cross and the unforgettable title track. The film and the music of The Harder They Come sparked international attention to reggae.

An excerpt from the song The Harder They Come sums up the essence of the film well:

“The oppressors are trying to keep me down, trying to drive me underground,” sings Cliff in The Harder They Come. The song ends “I’d rather be a free man in my grave than living as a puppet or a slave.”

Despite the worldwide success of the film, Jimmy Cliff earned little in contrast to the record companies, music publishers, agents and film companies who pocketed the dough.

Jimmy Cliff considers himself a shepherd, not only for reggae, but also for those around him. He says, ´I am the one who walks in front, opens the gate and lets others through. This is how I consider my life. I want to open every person’s mind and make him aware of the situation he lives in. ´

Although Jimmy Cliff was a prominent figure in the emerging reggae scene, Bob Marley was the one who quickly became an icon of reggae. Nevertheless, Cliff is considered a mentor to Marley, supporting and mentoring him in his early career, including recording his first songs. Although the charismatic Marley enjoyed greater commercial success Jamaica, Britain and the United States, Cliff remained an important figure in the development and popularization of reggae music outside Jamaica.

Besides the aforementioned The Harder They Come, Cliff has sung several well-known songs. One of the most iconic songs is Many Rivers To Cross inspired by reflections on the history of his ancestors.

Like Many Rivers To Cross he wrote while living in London. That song came from the history of Bob´s ancestors when he realized what his ancestors had gone through. This song reflects Cliff´s search for inner strength and resilience in adversity. This appealing and emotional song has inspired many artists and has been covered by UB40, Joe Cocker, Annie Lennox and others.

Another notable song is Vietnam in which Jimmy raises his voice against injustice. A powerful protest song that highlights the psychological toll of the Vietnam War. war (1955 – 1975). Bob Dylan praised this song as one of the best protest songs ever written.

Wonderful World, Beautiful People is an optimistic and catchy song that carries the message of hope and optimism, evoking a world of connection and love. The hit marks his big break outside of Jamaica.

On the 1983 single Reggae Night, he collaborates with Kool & The Gang.

With 1984’s Sunshine in the Music, he moves more in the pop direction. The song evokes mixed reactions. Fans of roots reggae are disappointed in him.

Jimmy Cliff the living legend of reggae music will celebrate his 80th birthday in 2024. His last album Refugee was released in 2022 and he still performs occasionally to perform his timeless hits to his fans. He is the last reggae icon of the first hour. Bob Marley, Toots Hilbert (of Toots and the Maytals), Gregory Isaacs, Peter Tosh, Burning Spear and Desmond Dekker dwell in reggae heaven.

Jimmy has always stuck to his message, preaching peace, love and unity. His lyrics testify to social commitment and the fight for social justice.

His legacy as one of the pioneers of reggae music continues to live on. Jimmy Cliff has been a major influence in popularizing the genre outside of Jamaica.

Reggae has inspired several musical genres such as hip-hop, afrobeat and reggaeton.

Website Jimmy Cliff

Link to the blog the 10 best reggae albums

5 things you need to know about Jimmy Cliff is a blog by © Pieterjan Brands, May 2024